Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INFORMACJE » Struktura własnościowa
Struktura własnościowa

    Forma własności
  • własność państwowych osób prawnych
    Majątek
    środki trwałe:
1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 51.965.672,43
2. budynki, lokale i obiekty 428.778.788,21
3. urządzenia techniczne i maszyny 206.968.979,94
4. środki transportu 822.778,01
5. inne środki trwałe 100.399.950,97
6. Inwentarz żywy 1.640,00
razem: 788.937.809,56 
 Stan na 31.12.2018 r.

Wstawił:Kruba Adrian   2019-10-30 09:20
Sporządził:Bożena Traore   2019-10-30
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-10-30
Dokument wyświetlono: 32912 razy
[+]