Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Uchwały » 2020
2020

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 30 stycznia 2020 r.

 

 1. Uchwała nr 527/01/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego
 2.  Uchwała nr 528/01/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji
 3. Uchwała nr 529/01/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora wizytującego w Uniwersytecie Rzeszowskim
 4. Uchwała nr 530/01/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora wizytującego w Uniwersytecie Rzeszowskim
 5. Uchwała nr 531/01/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 517/12/2019 Senatu UR z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo - finansowego na 2019 rok
 6. Uchwała nr 532/01/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia barw Kolegiów Uniwersytetu Rzeszowskiego
 7. Uchwała nr 533/01/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu Ceremoniału Akademickiego Uniwersytetu Rzeszowskiego
 8. Uchwała nr 534/01/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu nadawania tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Rzeszowskiego
 9. Uchwała nr 535/01/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu przyznawania Medalu Uniwersytetu Rzeszowskiego
 10. Uchwała nr 536/01/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego im. Stanisława Barańczaka w Rzeszowie
 11. Uchwała nr 537/01/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr 483/09/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim
 12. Uchwała nr 538/01/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii
 13. Uchwała nr 539/01/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr 464/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego  Uniwersytetu Rzeszowskiego, zmienioną Uchwałą nr 470/09/2019 z dnia 26 września 2019 r.

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 27 lutego 2020 r.

 

 1. Uchwała nr 540/02/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego
 2. Uchwała nr 541/02/2020Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie Wyborczym Uniwersytetu Rzeszowskiego
 3. Uchwała nr 542/02/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyznania Medalu Wielkiego Uniwersytetu Rzeszowskiego
 4. Uchwała nr 543/02/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 lutego 2020 r.  w sprawie przyznania Medalu Wielkiego Uniwersytetu Rzeszowskiego
 5. Uchwała nr 544/02/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie pracy Uniwersytetu Rzeszowskiego
 6. Uchwała nr 545/02/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku pedagogika specjalna, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym
 7. Uchwała nr 546/02/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: finanse publiczne z elementami rachunkowości budżetowej
 8. Uchwała nr 547/02/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia  27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych nauczanie informatyki w szkole
 9. Uchwała nr 548/02/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr 462/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2020/2021
 10. Uchwała nr 549/02/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w Uchwale nr 460/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 23 marca 2020 r.

 

 1. Uchwała nr 550/03/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie Wyborczym  Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 9 kwietnia 2020 r.

 

 1. Uchwała nr 551/04/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 23 kwietnia 2020 r.

 

 1. Uchwała nr 552/04/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie w sprawie: zaopiniowania kandydata na Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego na kadencję 2020-2024
 2. Uchwała nr 553/04/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie Wyborczym Uniwersytetu Rzeszowskiego
 3. Uchwała nr 554/04/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie: zakończenia likwidacji i przyjęcia sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji Fundacji AMICUS UNIVERSITATIS RESSOVIENSIS
 4. Uchwała nr 555/04/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian i tekstu jednolitego Regulaminu studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim
 5. Uchwała nr 556/04/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w Uchwale nr 460/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim
 6. Uchwała nr 576/04/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w Uchwale nr 483/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów
  w Uniwersytecie Rzeszowskim

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 28 maja 2020 r.

 

 1. Uchwała nr 558/05/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Uniwersytetu Rzeszowskiego
 2. Uchwała nr 559/05/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: wszczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego
 3. Uchwała nr 560/05/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: zmian w składzie osobowym Komisji ds. Kształcenia
 4. Uchwała nr 561/05/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Zygmuntowi Woźniczce tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk humanistycznych
 5. Uchwała nr 562/05/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr 462/06/2019 Senatu Uniwersytetu rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2020/2021
 6. Uchwała nr 563/05/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 maja 2020 r. zmieniającą Uchwałę nr 510/11/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przeniesienia studenta na Uniwersytet Rzeszowski z innej uczelni lub uczelni zagranicznej
 7. Uchwała nr 564/05/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: ustalenia programu studiów podyplomowych: odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
 8. Uchwała nr 565/05/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: ustalenia programu studiów podyplomowych: matematyka
 9. Uchwała nr 566/05/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim
 10. Uchwała nr 567/05/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: sprostowania oczywistych omyłek w Uchwale nr 460/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim
 11. Uchwała nr 568/05/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: sprostowania oczywistych omyłek w Uchwale nr 483/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim


Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 25 czerwca 2020 r.

 

 1. Uchwała nr 569/06/2020Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego
 2. Uchwała nr 570/06/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr hab. Annie Wydryckiej tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk humanistycznych
 3. Uchwała nr 571/06/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydata do pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego
 4. Uchwała nr 572/06/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydata do pełnienia funkcji Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
 5. Uchwała nr 573/06/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydata do pełnienia funkcji Dyrektora Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego
 6. Uchwała nr 574/06/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydata do pełnienia funkcji Dyrektora Studium Języków Obcych
 7. Uchwała nr 575/06/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydata do pełnienia funkcji Dyrektora Studium Wychowania Fizycznego i Rekreacji
 8. Uchwała nr 576/06/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydata do pełnienia funkcji Dyrektora Studium Kulturalno - Oświatowego „Resovia Saltans”
 9. Uchwała nr 577/06/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie oceny działalności Uniwersytetu Rzeszowskiego, zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora oraz oceny działalności Rektora
 10. Uchwała nr 578/06/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie Uniwersytetowi Rzeszowskiemu uprawnień do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej
 11. Uchwała nr 579/06/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie Uniwersytetowi Rzeszowskiemu uprawnień do nadawania stopnia doktora w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne
 12. Uchwała nr 580/06/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 25 czerwca 2020 r. w sprawie Kodeksu etyki nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rzeszowskiego
 13. Uchwała nr 581/06/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie pracy Uniwersytetu Rzeszowskiego
 14. Uchwała nr 582/06/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2021/2022
 15. Uchwała nr 583/06/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa
 16. Uchwała nr 584/06/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych

Wstawił:Kruba Adrian   2020-07-13 11:12
Sporządził:Marzena Czyż-Karnas   2020-07-13
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2020-07-13
Dokument wyświetlono: 4256 razy
[+]