Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STRUKTURA UR » Szkoła Doktorska » Rekrutacja » Wykaz wymaganych dokumentów
Wykaz wymaganych dokumentów

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR jest zobowiązana do złożenia następujących dokumentów (w opisanej teczce – imię, nazwisko, dyscyplina):
  • podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim (wzór formularza zamieszczony w zakładce pliki do pobrania);
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich o uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego; tegoroczni absolwenci nieposiadający dyplomu – zaświadczenie o ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich  i uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego (dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów należy złożyć niezwłocznie po jego otrzymaniu);
  • kopia suplementu do dyplomu (lub stron indeksu z tematem i oceną pracy magisterskiej w przypadku osób, które nie otrzymały suplementu) – oryginał do wglądu;
  • zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z przebiegu toku studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich;
  • życiorys naukowy /ewentualnie CV/;
  • certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego, jeśli kandydat taki certyfikat posiada;
  • trzy aktualne i podpisane fotografie w formacie przewidzianym dla dokumentu tożsamości;
  • kandydat legitymujący się dyplomem ukończenia studiów za granicą, zgodnie   z przepisami o których mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zobowiązany jest złożyć:
  1. dyplom zalegalizowany lub opatrzony klauzulą apostille,
  2. zaświadczenie o uznaniu, w drodze postępowania nostryfikacyjnego, równoważności dyplomu z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów oraz tytułem zawodowym – o ile nostryfikacja jest wymagana przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
  • cudzoziemiec zobowiązany jest złożyć certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1 lub zaświadczenie wydane przez Uniwersytet Rzeszowski, potwierdzające, że posiadany przez niego stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie kształcenia w tym języku.
  • kandydat niespełniający wymagań określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, będący absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, zobowiązany jest złożyć odpowiednio: oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz ze średnią ocen z przebiegu toku studiów) lub wystawione przez dziekanat zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia (wraz ze średnią ocen z przebiegu toku studiów)  albo zaświadczenie  o zaliczeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich (wraz ze średnią ocen z przebiegu toku studiów)  oraz opis dotychczasowych osiągnięć naukowych, wraz z opinią dziekana, wykaz oraz kopie artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku, związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi.

 

 1. Kandydat może złożyć ponadto dokumenty poświadczające osiągnięcia naukowe i artystyczne, o których mowa w ogólnych warunkach rekrutacji pkt. 8.

 

 1. Dokumenty sporządzone w języku obcym kandydat składa wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 

 1. Kandydaci do Szkoły Doktorskiej zobowiązani są do złożenia dodatkowych dokumentów i materiałów, których szczegółowy wykaz podany  jest w szczegółowych zasadach rekrutacji  w ramach danej dyscypliny naukowej lub dyscypliny artystycznej.

 

 1. Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać (listem poleconym; liczy się data nadania) na adres i w terminie rekrutacji ogłoszonych na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej UR. Przy osobistym składaniu dokumentów wymagane jest okazanie dokumentu tożsamości. 

Wstawił:Kruba Adrian   2019-06-03 09:02
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2019-06-03
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-06-03
Dokument wyświetlono: 1218 razy
[+]