Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INFORMACJE » Regulaminy » Regulamin (zasady i tryb) nadawania tytułu doktora honoris causa w Uniwersytecie Rzeszowskim
Regulamin (zasady i tryb) nadawania tytułu doktora honoris causa w Uniwersytecie Rzeszowskim

Uchwała nr 486/10/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie Regulaminu nadawania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

 

REGULAMIN NADAWANIA

TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA

UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

 

(Załącznik nr 1 do Uchwały nr 486/10/2019 Senatu UR z dnia 24 października 2019 r.)

 

1.      Doktorat honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego stanowi najwyższy akademicki tytuł honorowy nadawany przez Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego.

2.     Tytuł doktora honoris causa nadawany jest osobom, spoza wspólnoty UR, o powszechnie uznanym autorytecie naukowym, wybitnym dorobku artystycznym, znacznych osiągnięciach dla życia społecznego i kulturalnego.

3.      Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa następuje na wniosek Rektora lub na wniosek Prorektora ds. Kolegium, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej Kolegium.

4.      Rektor występuje do Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa.

5.      Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Naukowej Kolegium, Prorektor ds. Kolegium występuje z wnioskiem do Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa. Integralną częścią wniosku jest wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Naukowej Kolegium.

6.      Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego podejmuje uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków.

7.      Senat wybiera ze swego grona trzyosobową komisję oraz wyznacza dwóch recenzentów spoza Uniwersytetu Rzeszowskiego do oceny dorobku kandydata.

8.      Na podstawie otrzymanych recenzji Rektor występuje z wnioskiem o opinię w formie stosownej uchwały do dwóch senatów uczelni akademickich.

9.      Wyjątkowo, jeżeli kandydatem jest osoba powszechnie znana, szczególnie zasłużona w dziedzinie nauki, kultury lub życia społecznego, Senat może zrezygnować z powoływania recenzentów.

10.  Komisja wyłoniona przez Senat przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne i  przygotowuje następujące dokumenty:

a)      życiorys kandydata do tytułu honorowego,

b)     przebieg pracy zawodowej,

c)      informacje dotyczące działalności naukowej lub artystycznej i dydaktycznej,

d)     uzasadnienie wystąpienia z wnioskiem o nadanie tytułu doktora honoris causa,

e)      informacje o laudatorze.

10.   Po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji, uwzględniającej zasadność wniosku, i zebranymi recenzjami, Senat podejmuje uchwałę w sprawie nadania kandydatowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

11.   Dokumentację postępowania, wraz z dwoma recenzjami oraz przygotowaną informacją na Senat Rektor przekazuje do Działu Nauki.

12.   Uchwały Senatu o nadanie tytułu doktora honoris causa zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków.

13.   Nadanie godności doktora honoris causa rejestrowane jest w Księdze Pamiątkowej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

14.   Przebieg uroczystości związanych z aktem promocji doktora honoris causa określa Regulamin Ceremoniału Akademickiego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rektor

 prof. dr hab. Sylwester Czopek


Wstawił:Kruba Adrian   2019-11-15 12:50
Sporządził:prof. dr hab. Sylwester Czopek   2019-11-15
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-11-15
Dokument wyświetlono: 434 razy
TOP » INFORMACJE » Regulaminy » Regulamin (zasady i tryb) nadawania tytułu doktora honoris causa w Uniwersytecie Rzeszowskim
Regulamin (zasady i tryb) nadawania tytułu doktora honoris causa w Uniwersytecie Rzeszowskim

 

Uchwała nr 51/11/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 29 listopada 2012 r.
w sprawie Regulaminu nadawania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Regulamin nadawania
tytułu doktora honoris causa
Uniwersytetu Rzeszowskiego

(Załącznik do uchwały 51/11/2012 Senatu UR z 29 listopada 2012 r.)

 

 1. Doktorat honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego stanowi najwyższe wyróżnienie akademickie przyznawane przez Uczelnię. Jest nadawany w dowód uznania zasług w dziedzinie nauki, kultury, sztuki i życia społecznego.
 2. Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa może nastąpić z inicjatywy Rektora lub dziekana, stosownie do podjętej wcześniej uchwały rady  wydziału.
 3. Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego podejmuje uchwałę  o rozpoczęciu postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa i wskazuje radę wydziału do przeprowadzenia dalszego postępowania.
 4. Zasadnicze postępowanie prowadzi rada wydziału, mająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, wskazana w uchwale Senatu. Rada występuje z wnioskiem o nadanie tytułu doktora honoris causa.
 5. Rada wydziału wybiera ze swego grona trzyosobową komisję oraz wyznacza dwóch recenzentów, w tym jednego spoza Uniwersytetu Rzeszowskiego, do oceny dorobku kandydata i kieruje sprawę do Senatu.
 6. Wyjątkowo, jeżeli kandydatem jest osoba powszechnie znana, szczególnie zasłużona w dziedzinie nauki, kultury lub życia społecznego, rada wydziału może zrezygnować z powoływania recenzentów.
 7. Komisja wyłoniona przez radę wydziału przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne i przygotowuje następujące dokumenty:
  • życiorys  kandydata,   ze   szczególnym  uwzględnieniem  działalności  naukowej i zawodowej,
  • wykaz osiągnięć naukowych i zawodowych kandydata,
  • uzasadnienie wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa,
  • informacja o laudatorze.
 8. Po zapoznaniu się z opinią komisji, uwzględniającą  zasadność wniosku i zebranymi recenzjami, rada wydziału podejmuje uchwałę w sprawie wystąpienia do Senatu UR z wnioskiem o nadanie kandydatowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 9. Dokumentację wniosku, wraz z uchwałą rady wydziału i dwoma recenzjami, dziekan przekazuje do Działu Nauki Uczelni.
 10. Dział Nauki przekazuje Rektorowi skompletowaną dokumentację  wraz z projektem uchwały Senatu i propozycją promocji.
 11. Uchwały Senatu o nadanie tytułu doktora honoris causa zapadają w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 60 proc. członków Senatu.
 12. Nadanie godności doktora honoris causa jest rejestrowane w Księdze Pamiątkowej Uniwersytetu.
 13. Scenariusz  uroczystości nadawania tytułu  doktora honoris  causa zawarty jest w Regulaminie  akademickiego ceremoniału Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego
R e k t o r

prof. dr hab. Aleksander Bobko


Wstawił:Kruba Adrian   2019-11-15 12:52
Sporządził:prof. dr hab. Aleksander Bobko   2019-11-15
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-11-15
Dokument wyświetlono: 6534 razy
[+]