Biuletyn Informacji Publicznej
Rejestr zmian

TOP » PRAWO » Regulaminy » Pomoc materialna dla studentów i doktorantów » STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW
STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

 

Doktoranci którzy ubiegają się o świadczenia pomocy materialnej mają obowiązek zapoznać się
z aktualnym Regulaminem przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UR – w szczególności zał. nr 10 do Regulaminu

dostępny na stronie internetowej:

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow/regulamin-dla-doktorantow-ur-2018-2019

1. INFORMACJE OGÓLNE

 

a. Stypendium dla najlepszych doktorantów I roku może być przyznane doktorantowi na pierwszym roku studiów doktoranckich, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

b. Stypendium dla najlepszych doktorantów II-IV rok może być przyznane doktorantowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim, w terminie określonym w Regulaminie Studiów Doktoranckich i został wpisany na listę doktorantów kolejnego roku studiów oraz w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:

  1. uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich (za bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów w poprzednim roku akademickim rozumie się średnią ocen nie niższą niż 4,00),
  2. wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
  3. podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

W przypadku niespełnienia przez doktoranta któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 2, OKS nie poddaje dalszej ocenie takiego wniosku i nie ujmuje go na liście rankingowej.

 

Doktorantowi, który ukończył już studia doktoranckie nie przysługują świadczenia pomocy materialnej (w tym stypendium dla najlepszych doktorantów). W przypadku ukończenia studiów doktoranckich w trakcie roku akademickiego, w którym doktorant pobiera świadczenie pomocy materialnej, jest on zobowiązany do poinformowania uczelni o tym fakcie w terminie 7 dni od daty ukończenia studiów.

 

2. WNIOSKI

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej w systemie Wirtualna Uczelnia.

UWAGA!  Doktoranci I roku składają wnioski tylko w wersji papierowej, do momentu utworzenia konta
w systemie Wirtualna Uczelnia.

 

3.  MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o stypendium dla najlepszych doktorantów składa się w Dziale Kształcenia/Sekcji Spraw Socjalnych UR (ul. Kopisto 2a, budynek A2 – pok. 106).

 

4. TERMINY

Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów składa się w następujących terminach:

  • do 5 października,
  • do 5 marca w przypadku studiów doktoranckich, dla których rok studiów rozpoczyna się od semestru letniego danego roku akademickiego.

Stypendium dla najlepszych doktorantów wypłacane jest w danym roku akademickim – przez okres
9 miesięcy.

 

5. OCENA WNIOSKÓW I PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA

Stypendium dla najlepszych doktorantów na I roku może otrzymać jeden doktorant danej dyscypliny studiów doktoranckich, chyba, że więcej osób uzyskało porównywalne wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Stypendium dla najlepszych doktorantów na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, może otrzymać nie więcej niż 10 % wszystkich doktorantów danej dyscypliny studiów doktoranckich.

 

Przy ocenie wniosków doktorantów II-IV roku OKS stosuje metodę punktową. Szczegółowe zasady oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów, a także punktację za poszczególne kryteria oceny określa zał. nr 10 do niniejszego Regulaminu.

 

Listy rankingowe ustala się łącznie dla doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych danej dyscypliny naukowej studiów doktoranckich.

Stypendium dla najlepszych doktorantów może otrzymać doktorant, który zgodnie z listą rankingową znajduje się w grupie 10 % liczby doktorantów danej dyscypliny studiów doktoranckich.

 

 

6. WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

 

Wysokość stypendium dla najlepszych doktorantów na dany rok akademicki ustala w październiku Rektor UR w porozumieniu z Samorządem Studentów/Doktorantów UR. Aktualna wysokość świadczenia dostępna jest w zakładce:

 http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow/wysokosc-swiadczen-pomocy-materialnej

7. WYMAGANE DOKUMENTY

  1.  

Zał. nr 5

Wniosek o przyznanie  stypendium najlepszych doktorantów I roku

  1.  

Zał. nr 6

Wniosek o przyznanie  stypendium dla najlepszych doktorantów II-IV rok

  1.  

Dokumenty potwierdzające wyżej wymienione osiągnięcia (kopia – oryginał do wglądu)

  1.  

Zał. nr 7

Oświadczenie doktoranta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku

  1.  

Inne dokumenty wskazane przez pracownika Działu Kształcenia w Uniwersytecie Rzeszowskim

 

ZAŁ. NR 10 DO REGULAMINU OKREŚLA RODZAJE OSIĄGNIĘĆ, KTÓRE SĄ PUNKTOWANE PRZY OCENIE WNIOSKU

 

Wskazane załączniki do pobrania na stronie http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow/regulamin-dla-doktorantow-ur-2018-2019

 


Wstawił:Madej Krzysztof   2018-10-05 08:37
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2018-10-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-10-05
Dokument wyświetlono: 83 razy
[+]