Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STUDIA » Regulaminy » Świadczenia dla studentów i doktorantów » . » STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW
STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

 

Doktoranci którzy ubiegają się o świadczenia pomocy materialnej mają obowiązek zapoznać się
z aktualnym Regulaminem przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UR – w szczególności zał. nr 10 do Regulaminu

dostępny na stronie internetowej:

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow/regulamin-dla-doktorantow-ur-2018-2019

1. INFORMACJE OGÓLNE

 

a. Stypendium dla najlepszych doktorantów I roku może być przyznane doktorantowi na pierwszym roku studiów doktoranckich, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

b. Stypendium dla najlepszych doktorantów II-IV rok może być przyznane doktorantowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim, w terminie określonym w Regulaminie Studiów Doktoranckich i został wpisany na listę doktorantów kolejnego roku studiów oraz w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:

  1. uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich (za bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów w poprzednim roku akademickim rozumie się średnią ocen nie niższą niż 4,00),
  2. wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
  3. podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

W przypadku niespełnienia przez doktoranta któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 2, OKS nie poddaje dalszej ocenie takiego wniosku i nie ujmuje go na liście rankingowej.

 

Doktorantowi, który ukończył już studia doktoranckie nie przysługują świadczenia pomocy materialnej (w tym stypendium dla najlepszych doktorantów). W przypadku ukończenia studiów doktoranckich w trakcie roku akademickiego, w którym doktorant pobiera świadczenie pomocy materialnej, jest on zobowiązany do poinformowania uczelni o tym fakcie w terminie 7 dni od daty ukończenia studiów.

 

2. WNIOSKI

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej w systemie Wirtualna Uczelnia.

UWAGA!  Doktoranci I roku składają wnioski tylko w wersji papierowej, do momentu utworzenia konta
w systemie Wirtualna Uczelnia.

 

3.  MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o stypendium dla najlepszych doktorantów składa się w Dziale Kształcenia/Sekcji Spraw Socjalnych UR (ul. Kopisto 2a, budynek A2 – pok. 106).

 

4. TERMINY

Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów składa się w następujących terminach:

  • do 5 października,
  • do 5 marca w przypadku studiów doktoranckich, dla których rok studiów rozpoczyna się od semestru letniego danego roku akademickiego.

Stypendium dla najlepszych doktorantów wypłacane jest w danym roku akademickim – przez okres
9 miesięcy.

 

5. OCENA WNIOSKÓW I PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA

Stypendium dla najlepszych doktorantów na I roku może otrzymać jeden doktorant danej dyscypliny studiów doktoranckich, chyba, że więcej osób uzyskało porównywalne wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Stypendium dla najlepszych doktorantów na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, może otrzymać nie więcej niż 10 % wszystkich doktorantów danej dyscypliny studiów doktoranckich.

 

Przy ocenie wniosków doktorantów II-IV roku OKS stosuje metodę punktową. Szczegółowe zasady oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów, a także punktację za poszczególne kryteria oceny określa zał. nr 10 do niniejszego Regulaminu.

 

Listy rankingowe ustala się łącznie dla doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych danej dyscypliny naukowej studiów doktoranckich.

Stypendium dla najlepszych doktorantów może otrzymać doktorant, który zgodnie z listą rankingową znajduje się w grupie 10 % liczby doktorantów danej dyscypliny studiów doktoranckich.

 

 

6. WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

 

Wysokość stypendium dla najlepszych doktorantów na dany rok akademicki ustala w październiku Rektor UR w porozumieniu z Samorządem Studentów/Doktorantów UR. Aktualna wysokość świadczenia dostępna jest w zakładce:

 http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow/wysokosc-swiadczen-pomocy-materialnej

7. WYMAGANE DOKUMENTY

  1.  

Zał. nr 5

Wniosek o przyznanie  stypendium najlepszych doktorantów I roku

  1.  

Zał. nr 6

Wniosek o przyznanie  stypendium dla najlepszych doktorantów II-IV rok

  1.  

Dokumenty potwierdzające wyżej wymienione osiągnięcia (kopia – oryginał do wglądu)

  1.  

Zał. nr 7

Oświadczenie doktoranta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku

  1.  

Inne dokumenty wskazane przez pracownika Działu Kształcenia w Uniwersytecie Rzeszowskim

 

ZAŁ. NR 10 DO REGULAMINU OKREŚLA RODZAJE OSIĄGNIĘĆ, KTÓRE SĄ PUNKTOWANE PRZY OCENIE WNIOSKU

 

Wskazane załączniki do pobrania na stronie http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow/regulamin-dla-doktorantow-ur-2018-2019

 


Wstawił:Madej Krzysztof   2018-10-05 08:37
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2018-10-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-10-05
Dokument wyświetlono: 1584 razy
[+]