Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STUDIA » Regulaminy » Świadczenia dla studentów i doktorantów » . » STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

 

Studenci, którzy ubiegają się o świadczenia pomocy materialnej mają obowiązek zapoznać się
z aktualnym Regulaminem przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UR – w szczególności zał. nr 10 do Regulaminu

dostępny na stronie internetowej:

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow/regulamin-2018-2019

1. INFORMACJE OGÓLNE

O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student UR, który:

 1. jest studentem I roku studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich oraz spełnia łącznie następujące kryteria:
 • został przyjęty na studia w roku złożenia egzaminu maturalnego,
 • jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 1. jest studentem co najmniej II roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich albo I roku studiów drugiego stopnia (pod warunkiem, że rozpoczął je w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia tj. kolejnych 365 dni) oraz spełnia łącznie następujące kryteria:
  • w ostatnim zaliczonym roku studiów uzyskał wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
   z zastrzeżeniem, że przy ocenie wniosku nie są brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane w trakcie urlopu dziekańskiego.
  • zaliczył poprzedni rok studiów (semestr zimowy i letni) w terminach określonych
   w corocznym zarządzeniu Rektora UR w sprawie organizacji roku akademickiego oraz wypełnił wszystkie obowiązki studenta wynikające z Regulaminu studiów UR konieczne do zaliczenia roku i został wpisany na listę studentów kolejnego roku studiów (dotyczy również studentów, którzy odbywali studia w ramach wymiany międzynarodowej np. Erasmus),

 

UWAGA! Stypendium rektora można pobierać tylko na jednym kierunku.

Stypendium rektora nie może otrzymywać student, który ukończył już jeden kierunek studiów, chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów I stopnia w celu uzyskania tytułu magistra, które zostały rozpoczęte w ciągu roku kalendarzowego od ukończenia studiów I stopnia. W tym przypadku może on otrzymywać stypendium rektora nie dłużej niż przez okres trzech lat. Stypendium rektora może otrzymywać student, który otrzymał stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

 

2. WNIOSKI

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej w systemie Wirtualna Uczelnia.

UWAGA!  Studenci I roku składają wnioski tylko w wersji papierowej, do momentu utworzenia konta
w systemie Wirtualna Uczelnia.

 

3.  MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o stypendium Rektora dla najlepszych studentów składa się w Dziale Kształcenia/Sekcji Spraw Socjalnych UR (ul. Kopisto 2a, budynek A2 – pok. 106).

 

4. TERMINY

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów składa się w następujących terminach:

 • do 5 października,
 • do 5 marca w przypadku kierunków studiów, dla których rok studiów rozpoczyna się od semestru letniego danego roku akademickiego.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów wypłacane jest w danym roku akademickim – przez okres
9 miesięcy, z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa semestr, wówczas wypłaty dokonuje się odpowiednio: w semestrze zimowym przez okres 5 miesięcy a w semestrze letnim przez okres 4 miesięcy,

 

5. OCENA WNIOSKÓW I PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać nie więcej niż 10 % wszystkich studentów danego kierunku studiów, a w przypadku gdy liczba studentów na kierunku jest mniejsza niż dziesięć, stypendium Rektora dla najlepszych studentów może być przyznane jednemu studentowi.

Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę odpowiednio średnia ocen, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne lub wysokie wyniki sportowe uzyskane w danym roku akademickim:

 1. z semestru zimowego i letniego – dla studentów rozpoczynających rok studiów od semestru zimowego
  w danym roku akademickim,
 2. z semestru letniego i zimowego – dla studentów rozpoczynających rok studiów od semestru letniego
  w danym roku akademickim,
 3. z jednego semestru – w przypadku, gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem studiów trwał jeden semestr.

Wniosek jest oceniany metodą punktową, tj. za wysoką średnią ocen i za każde uznane osiągnięcie naukowe, artystyczne lub sportowe przyznawana jest określona liczba punktów (zgodnie z zał. nr 10 do Regulaminu). Jeśli w danej kategorii jest więcej niż jedno osiągnięcie, punkty się kumulują.

Na podstawie liczby punktów przyznanych przez Komisję sporządza się listy rankingowe na danym kierunku
i poziomie studiów, w kolejności od najwyższej do najniższej.

Listy rankingowe ustala się łącznie dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych danego kierunku, odrębnie dla studiów I stopnia, studiów II stopnia, jednolitych studiów magisterskich, z zastrzeżeniem, że
w przypadku kierunku studiów – filologia, listy rankingowe ustala się na poszczególnych specjalnościach realizowanych w ramach tego kierunku.

Wszystkie osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne dokumentuje się odpowiednim zaświadczeniem potwierdzającym osiągnięcie. Zaświadczenie należy dołączyć do składanego wniosku.

 

6. ZASADY USTALANIA ŚREDNIEJ OCEN STUDENTA:

Za wysoką średnią ocen uznaje się średnią równą lub wyższą od 4,00.

Średnią ocen jest średnia arytmetyczna wyliczana następująco:

 • suma wszystkich ocen z egzaminów i przedmiotów kończących się zaliczeniem na ocenę,
  podzielona przez liczbę tych ocen, zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku, według zasad matematycznych; przy obliczaniu średniej arytmetycznej uwzględnia się również oceny z egzaminów
  i zaliczeń poprawkowych, komisyjnych, (zgodnie z Regulaminem studiów UR),
 • na podstawie ocen uzyskanych przez studenta z przedmiotów objętych programem studiów obowiązujących w ostatnim zaliczonym roku studiów,
 • na podstawie danych z systemu Dziekanat.10. W przypadku braku ocen w systemie należy wyznaczyć średnią na podstawie ocen wpisanych do indeksu, w karcie okresowych osiągnięć lub na podstawie protokołów egzaminacyjnych.

 

7. WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

 

Wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów na dany rok akademicki ustala w październiku Rektor UR w porozumieniu z Samorządem Studentów UR. Aktualna wysokość świadczenia dostępna jest w zakładce http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow/wysokosc-swiadczen-pomocy-materialnej

 

8. WYMAGANE DOKUMENTY

 1.  

Zał. nr 5

Wniosek o przyznanie  stypendium Rektora dla najlepszych studentów I roku I st. oraz
I r. studiów jednolitych magisterskich

 1.  

Zał. nr 6

Wniosek o przyznanie  stypendium Rektora dla najlepszych studentów II roku studiów i wyżej oraz dla studentów I roku studiów II stopnia

 1.  

W zależności od rodzaju przedstawionych osiągnięć odpowiednio:

 1.  

zał. nr 6-A

Osiągnięcia naukowe

 1.  

zał. nr 6-B

Osiągnięcia artystyczne

 1.  

zał. nr 6-C

Osiągniecia sportowe

 1.  

Dokumenty potwierdzające wyżej wymienione osiągnięcia (kopia – oryginał do wglądu)

 1.  

Zał. nr 7

Oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku

 1.  

Inne dokumenty wskazane przez pracownika Działu Kształcenia w Uniwersytecie Rzeszowskim

 

ZAŁ. NR 10 DO REGULAMINU OKREŚLA RODZAJE OSIĄGNIĘĆ, KTÓRE SĄ PUNKTOWANE PRZY OCENIE WNIOSKU

 

Wskazane załączniki do pobrania na stronie http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow/regulamin-2018-2019


Wstawił:Madej Krzysztof   2018-10-05 08:36
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2018-10-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-10-05
Dokument wyświetlono: 2221 razy
[+]