Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STUDIA » Regulaminy » Świadczenia dla studentów i doktorantów » . » STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Studenci/doktoranci, którzy ubiegają się o świadczenia pomocy materialnej mają obowiązek zapoznać się
z aktualnym Regulaminem przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów/doktorantów UR – dostępny na stronie internetowej:

STUDENCI: http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow/regulamin-2018-2019

DOKTORANI: http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow/regulamin-dla-doktorantow-ur-2018-2019

1. INFORMACJE OGÓLNE

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student/doktorant z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych można pobierać tylko na jednym kierunku studiów. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, chyba że kontynuuje on naukę po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat.

Doktorantowi, który ukończył już studia doktoranckie nie przysługują świadczenia pomocy materialnej.
W przypadku ukończenia studiów doktoranckich w trakcie roku akademickiego, w którym doktorant pobiera świadczenie pomocy materialnej, jest on zobowiązany do poinformowania uczelni o tym fakcie w terminie 7 dni od daty ukończenia studiów.

2. OKRES I ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, jednakże nie dłużej niż na rok akademicki. W przypadku gdy ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wygaśnie w trakcie roku akademickiego, stypendium to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.

W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, a tym samym prawa do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, student/doktorant składa nowy wniosek wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Świadczenie przyznawane jest wówczas od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o jego przyznanie z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

 

3. WNIOSKI

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej w systemie Wirtualna Uczelnia.

UWAGA!  Studenci/doktoranci I roku składają wnioski tylko w wersji papierowej, do momentu utworzenia konta w systemie Wirtualna Uczelnia.

 

4. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o stypendium socjalne/w zwiększonej wysokości, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę składa się w Dziekanatach zajmujących się pomocą materialną dla studentów poszczególnych Wydziałów: http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow/kontakty-do-dziekanatow-spraw-socjalnych

5. TERMINY

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego składa się w następujących terminach:

 1. dla studentów/doktorantów ubiegających się o świadczenia pomocy materialnej na SEMESTR ZIMOWY danego roku akad.
 • do 15 czerwca dla studentów II roku studiów i wyżej,
 • do 5 października dla studentów przyjętych na I rok studiów,
 1. dla studentów/doktorantów ubiegających się o świadczenia pomocy materialnej na SEMESTR LETNI danego roku akad.
 • do 31 stycznia,
 • do 5 marca dla studentów przyjętych na I rok studiów w semestrze letnim.

 

6. WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

 

Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na dany rok akademicki ustala w październiku Rektor UR w porozumieniu z Samorządem Studentów/Doktorantów UR. Aktualna wysokość świadczenia dostępna jest w zakładce:

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow/wysokosc-swiadczen-pomocy-materialnej

7. WYMAGANE DOKUMENTY  - STYPENDIUM SPECJALNE   (zgodnie z zał. nr 9 do Regulaminu)

 1.  

Zał. nr 3

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

 1.  

Zał. nr 7

Oświadczenie studenta/doktoranta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku

 1.  

Kserokopia dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność  (oryginał do wglądu)

Aby otrzymać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych należy złożyć wniosek. Wniosek należy udokumentować:

 1. orzeczeniem określającym stopień niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy, Miejski lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności/Stopniu Niepełnosprawności lub
 2. orzeczeniem o niezdolności do pracy wydanym przez ZUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub
 3. orzeczeniem o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej.

 

 1.  

Inne dokumenty wskazane przez pracownika Dziekanatu w Uniwersytecie Rzeszowskim

 

Wskazane załączniki do pobrania na stronie: 

STUDENCI: http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow/regulamin-2018-2019

DOKTORANI: http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow/regulamin-dla-doktorantow-ur-2018-2019

 


Wstawił:Madej Krzysztof   2018-10-05 08:34
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2018-10-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-10-05
Dokument wyświetlono: 1568 razy
[+]