Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 28.06.2018 r.

 

Z OBRAD SENATU

 

Przedwakacyjne posiedzenie Senatu, pod przewodnictwem Rektora, prof. dra hab. Sylwestra Czopka, zostało zwołane na dzień 28 czerwca br.

W porządku obrad znalazły się, m.in., następujące sprawy:

 • przyjęcie uchwały w sprawie terminów posiedzeń Senatu we wrześniu 2018 r. oraz roku akademickim 2018/2019;
 • ocena działalności Uniwersytetu oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rektora;
 • zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Rzeszowskiego na 2018 rok;
 • przyjęcie zmian w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego (wprowadzono zapis o możliwości utworzenia w strukturze UR podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem, prowadzącej kierunek studiów);
 • zmiany w Uchwale Senatu z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zasad pobierania opłat, określenia wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów i opłat za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych w UR;
 • wnioski o utworzenie studiów podyplomowych: diagnoza i terapia pedagogiczna oraz pedagogika człowieka dorosłego (na Wydziale Pedagogicznym) i kultura chińska (na Wydziale Socjologiczno-Historycznym);
 • likwidacja studiów podyplomowych na UR, na których zaprzestano kształcenia;
 • dostosowanie i zatwierdzenie opisów efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów podyplomowych, prowadzonych na UR;
 • w sprawach osobowych zaopiniowano wnioski o zatrudnienie:
  na stanowisku profesora zwyczajnego: prof. dra hab. Romana Pelczara – na Wydziale Pedagogicznym, na stanowisku profesora nadzwyczajnego – na Wydziale Filologicznym: dr hab. Elżbiety Mazur, dr hab. Elżbiety Rokosz-Piejko, dr hab. Anny Wal, dra hab. Mariusza Chrostka; na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym: dra hab. inż. Krzysztofa Pancerza; na Wydziale Medycznym: dr hab. n. o zdr. Edyty Barnaś, dra hab. n. o zdr. Lidii Perenc oraz dra hab. n. med. Wojciecha Wąska; na Wydziale Muzyki: dr hab. Agnieszki Hoszowskiej-Jabłońskiej oraz dra hab. Macieja Kanikuły; na Wydziale Pedagogicznym: dra hab. Piotra T. Nowakowskiego; na Wydziale Socjologiczno-Historycznym: dra hab. Grzegorza Bonusiaka,  ks. dra hab. Sławomira Zabraniaka.

Wszystkie sprawy zostały zatwierdzone przez zgromadzonych, zaś w kontekście sprawozdania Rektora z działalności UR Senat udzielił absolutorium władzom Uczelni (stosowne uchwały).

 


Wstawił:Madej Krzysztof   2018-07-18 13:15
Sporządził:Małgorzata Dworak   2018-07-18
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-07-18
Dokument wyświetlono: 1312 razy
[+]