Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INNE » Ogłoszenia » Informacja o wyborze podmiotu do pełnienia funkcji Partnera do wspólnej realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 201
Informacja o wyborze partnera

Uniwersytet Rzeszowski informuje, iż po przeprowadzeniu postępowania w sprawie wyboru podmiotu do pełnienia funkcji Partnera do wspólnej realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, nr konkursu POWR.05.03.00-IP.05-00-005/18 „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej” w dniu 9 lipca 2018 r. do pełnienia funkcji partnera został wybrany następujący podmiot:

Wybrany podmiot:
Nowe Techniki Medyczne
Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny Sp. z o.o.
Rudna Mała 600
36-060 Głogów Małopolski


Wstawił:Madej Krzysztof   2018-07-13 09:37
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2018-07-13
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-07-13
Dokument wyświetlono: 1588 razy
[+]