Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INNE » Ogłoszenia » Otwarty nabór partnerów do wspólnej realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów

Uniwersytet Rzeszowski w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146), ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnej realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oś priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

Nr konkursu POWR.05.03.00-IP.05-00-005/18

„Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego

kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej”

 

1.       Przedmiotem konkursu jest realizacja programów rozwojowych przez uczelnie uczestniczące w procesie praktycznego kształcenia studentów kierunku lekarskiego, w tym utworzenie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

 

2.       Warunki uczestnictwa w konkursie:

a.         zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa,

b.         realizacja przedmiotu konkursu określonego w punkcie 1 oraz zasad wynikających z dokumentacji konkursowej przedmiotowego projektu,

c.          współpraca w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie,

d.         zdolność do zaciągania zobowiązań publiczno-prawnych.

 

3.       Zakres współpracy:

a.       analiza treści kształcenia na kierunku lekarskim objętych nauczaniem z wykorzystaniem Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej,

b.      współpraca w tworzeniu scenariuszy symulacyjnych,

c.       współpraca w przygotowaniu zajęć dodatkowych dla studentów.

 

4.       Do oferty należy załączyć:

a.       bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni okres rozliczeniowy,

b.      listę zrealizowanych projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym UE,

c.       aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru (np. ewidencja działalności gospodarczej) lub inny dokument potwierdzający formę i charakter prowadzonej działalności wraz z danymi osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych,

d.      statut, jeżeli posiada.

 

5.       Oferta oprócz dokumentów, o których mowa w punkcie 4, musi zawierać:

a.       termin i miejsce realizacji Projektu,

b.      harmonogram działań w ramach Projektu,

c.       propozycje budżetu Projektu zawierający kalkulacje przewidywanych kosztów,

d.      propozycje wskaźników i ich utrzymania po zakończeniu Projektu,

e.      dodatkowe informacje oraz propozycje, które mogą mieć wpływ na podniesienie jakości realizacji projektu, a które będą miały znaczenie przy ocenie oferty.

 

6.       Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór Partnera do realizacji projektu w ramach konkursu POWER nr POWR.05.03.00-IP.05-00-005/18" osobiście lub pocztą na adres Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, 35-959 Rzeszów, ul. Kopisto 2a, pok. 18, z tym, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

      unieważnienia naboru bez podania przyczyny,

      wyboru jednego lub więcej Partnerów do wspólnej realizacji projektu.

      Wskazania dodatkowych kryteriów po wstępnej weryfikacji ofert.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi 9 lipca 2018r. o godz. 8.00 i zostanie podane do publicznej wiadomości w formie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.


Wstawił:Madej Krzysztof   2018-06-15 12:56
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2018-06-15
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-06-15
Dokument wyświetlono: 1592 razy
[+]