Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INNE » Ogłoszenia » Otwarty nabór na Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”.
Otwarty nabór na Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”.

Otwarty nabór na Partnera do wspólnej realizacji projektu

 

Uniwersytet Rzeszowski

działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2014, poz.1146 z późn. zm.),

ogłasza otwarty nabór na Partnera do wspólnej realizacji projektu

w ramach konkursu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy"

POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

I. Wprowadzenie :

Celem partnerstwa  jest wspólna realizacja projektu zmierzającego do rozwinięcia lub nabycia nowych kompetencji przez uczniów w przedziale wiekowym od  6 do 16 lat. Projekty mają służyć realizacji celów POWER, w tym przede wszystkim celu szczegółowego dotyczącego podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Działania realizowane w ramach projektu umożliwią rozwój co najmniej trzech ze wskazanych poniżej kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy:

- umiejętności matematyczno- przyrodnicze;

- umiejętności posługiwania się językami obcymi;

- ICT; - umiejętność rozumienia (ang. literacy);

- kreatywność;

- innowacyjność;

- przedsiębiorczość;

- krytyczne myślenie;

- rozwiązywanie problemów;

 - umiejętność uczenia się,

- umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy 

 

Całość działań powinna być ukierunkowana również na:

- rozbudzanie ich ciekawości poznawczej;

- stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;

- inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;

- propagowanie kultury innowacyjności;

- zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości;

- integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich, a także do wsparcia działalności i podwyższenia jakości już prowadzonych zajęć.

II. Zakres tematyczny współpracy w ramach partnerstwa - zadania Partnera:

W ramach projektu przewiduje się podjęcie współpracy z Partnerem w celu realizacji następujących działań:

1.      Wspólne opracowanie szczegółowej koncepcji realizacji Projektu;

2.      Wspólne przygotowanie oraz złożenie wniosku o dofinansowanie projektu;

3.      Współpraca, wymiana doświadczeń, dbałość o najwyższą jakość realizowanych działań i wspólne zarządzanie projektem;

4.      Współpraca w zakresie organizacji:

a.  Zajęć warsztatowych/projektowych, które nastawione będą na realizację celów projektowych takich jak: kreatywność, umiejętności matematyczno-przyrodnicze, rozwiązywanie problemów, przedsiębiorczość;

b. Wspólna organizacja wystawy interaktywnej mającej na celu popularyzację nauki z zakresu: matematyki, fizyki, chemii, biologii.

c. Działań pozwalających przybliżyć uczniom zasady i prawa natury;

d. Opracowanie wspólnego programu nauczania dla przedmiotów, które będą wdrożone w projekcie;

e. Organizacja dnia nauki poświęconego uczestnikom projektu.

7.      Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących nowe technologie w tym rozwiązania informatyczne w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

8.      Wspólne przeprowadzanie badań pomiaru realizowanego wsparcia w ramach projektu dla uczniów w tym w szczególności w aspekcie rozwoju lub nabycia nowych kompetencji.

III.  Kryteria podstawowe wobec Partnera:

1.      Podmiot nie będący jednostką sektora finansów publicznych.

2.      Nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

3.      Posiada zdolność do zapewnienia płynnej obsługi finansowej projektu w ramach zadań Partnera - posiada łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od minimum 500 000 zł . Jednocześnie, za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na działalności gospodarczej - tzn. sumy przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych. W przypadku podmiotu nieprowadzącego działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w poprzednim roku przez potencjalnego Partnera. W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponował potencjalny Partner w poprzednim zamkniętym roku obrotowym.

 IV.  Pozostałe kryteria wobec Partnera:

1.      Podmiot, który posiada doświadczenie w:

a.       realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE lub innych europejskich środków pomocowych np. EOG MF.

b.      organizacji spotkań/forów/seminariów/konferencji.

2.      Podmiot, który w okresie ostatnich 3 lat w stosunku do roku, w którym składana jest oferta na wybór Partnera:

a.       realizował minimum 1 projekt edukacyjny współfinansowany ze środków UE lub innych europejskich programów pomocowych o wartości co najmniej   500 000  złotych;

3. Posiada doświadczenie i potencjał techniczny do  realizacji stacjonarnej i plenerowej (doświadczalnej i eksperymentalnej) edukacji przyrodniczej

4.      Podmiot, który wniesie potencjał kadrowy:

a)      Dysponuje minimum jednym pracownikiem lub stałym współpracownikiem (wolontariuszem - na podstawie umowy o współpracy lub osobą zatrudnianą w ostatnich trzech latach w oparciu o umowy zlecenie) trwale współpracujących z potencjalnym Partnerem, a nie tych które potencjalny Partner  dopiero chciałby zaangażować (np. na umowę zlecenie) mającym doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów ze środków pomocowych o wartości minimum  500 000  złotych, a przygotowany wniosek otrzymał dofinansowanie.

b)      Dysponuje minimum jednym pracownikiem lub stałym współpracownikiem (wolontariuszem - na podstawie umowy o współpracy lub osobą zatrudnianą w ostatnich trzech latach w oparciu o umowy zlecenie) trwale współpracujących z potencjalnym Partnerem, a nie tych które potencjalny Partner  dopiero chciałby zaangażować (np. na umowę zlecenie) mającym doświadczenie w zarzadzaniu projektami współfinansowanymi ze środków UE, który pełnił funkcję kierownika projektu współfinansowanego ze środków UE o wartości minimum   500 000 złotych.

c)      Zastrzeżenie : Za spełnienie kryterium potencjału kadrowego może być uznana oferta przedstawiająca co najmniej 1 osobę, pod warunkiem że spełnia ona kryteria określone w pkt 4.a-4.b.

V. Potencjał finansowy:

1.      Posiada zdolność do zapewnienia płynnej obsługi finansowej projektu w ramach wykonywanych zadań - posiada łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od minimum 500 000 zł . Jednocześnie, za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na działalności gospodarczej - tzn. sumy przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych.

 

VI. Potencjał techniczny i organizacyjny:

1.      Posiada i może zadeklarować wniesienie potencjału technicznego/instytucjonalnego w tym także warunków biurowych/technicznych niezbędnych do realizacji zadań Partnera w projekcie. 

VIII. Wraz z ofertą należy przedłożyć:

1.      Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

2.      Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.

3.      Aktualny statut podmiotu.

4.      Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji podmiotu wskazane w dokumentach rejestrowych).

5.      Oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno                            -prawnych, ani wobec innych podmiotów.

6.      Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

7.      Oświadczenie o dysponowaniu opisanym w ofercie doświadczeniem, potencjałem kadrowym, technicznym i organizacyjnym.

IX. Przy wyborze partnera oceniane będą:

1.      Zgodność przedstawionych danych w ofercie na wybór Partnera w kontekście postawionych w ogłoszeniu wymogów oraz przewidzianych działań.

2.      Deklarowana współpraca z Uniwersytetem Rzeszowskim w przygotowaniu projektu w zakresie przewidzianym dla Partnera.

3.      Wnoszony i adekwatny do określonych w ogłoszeniu wymogów potencjał kadrowy, instytucjonalny, finansowy, techniczny, organizacyjnych oraz doświadczenie.

4.      Proponowana koncepcja realizacji projektu wraz z harmonogramem i budżetem projektu.

X.  Termin i miejsce złożenia oferty:

1.      Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem w ramach konkursu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy"POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji.

2.      Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera pod adresem:

Uniwersytet Rzeszowski, Dziekanat Wydziału Pedagogicznego ul. Ks. Jałowego 24
35-010 Rzeszów, pokój 107

3.      Termin składania ofert - 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia tj. do dnia 5 stycznia 2018 do godz. 12.00 / liczy się data i godzina wpływu oferty/.

 

 

XI. Postanowienia końcowe :

1.      Wybór Partnera zostanie przeprowadzony z zastosowaniem art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146 z późn.zm.)

2.      Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

a.        podpisania umowy partnerskiej z jednym kandydatem na Partnera, którego zgłoszenie zostało wybrane.

b.      unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

3.      W przypadku unieważnienia naboru Uniwersytet Rzeszowski nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na Partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Uniwersytet Rzeszowski nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania oferty na wybór Partnera.

4.      Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.

 


Wstawił:Drozd Szymon   2017-12-14 12:17
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2017-12-14
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2017-12-14
Dokument wyświetlono: 1964 razy
[+]