Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INNE » Ogłoszenia » Protokół z publicznej prezentacji założeń do projektu „Wiedz@UR - udostępnianie zasobów naukowych i dydaktycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego”
Protokół z publicznej prezentacji założeń do projektu „Wiedz@UR - udostępnianie zasobów naukowych i dydaktycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego”

Protokół z publicznej prezentacji założeń do projektu
„Wiedz@UR - udostępnianie zasobów naukowych i dydaktycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego"

 

1.       Udostępnienie informacji o możliwości zgłoszenia udziału w prezentacji

Informacja o publicznej prezentacji złożeń projektu została opublikowana 29 września 2017 r. tj. na 14 dni przed dniem publicznej prezentacji, zgodnie z wymogami konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, na stronie www Uczelni, jak również została przesłana do Instytucji Pośredniczącej PO PC – Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w celu publikacji informacji na stronie internetowej CPPC. Zgodnie z treścią informacji zgłoszenia do udziału w prezentacji można było dokonywać drogą elektroniczną do 10.10.2017 na adres e-mail: sekrbg@ur.edu.pl.

2.       Termin i miejsce przeprowadzenia prezentacji

Prezentacja projektu pt. „Wiedz@UR - udostępnianie zasobów naukowych i dydaktycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego" odbyła się w dniu 13.10.2017 w Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego (Rejtana 16C, Rzeszów) o godz. 8.30.

W prezentacji wzięły udział następujące osoby: Pani Joanna Chmiel Kierownik Biura  ds. Wspomagania Rozwoju UR (BWR UR), Pani Barbara Oskroba - Z-ca Kanclerza UR, dr Mateusz Hołojuch - dyrektor Wydawnictwa UR, pan Paweł Oczoś - pracownik Wydawnictwa UR, pan Grzegorz Żytka - przedstawiciel firmy PCG Academia sp. z o.o., pan Maciej Podgórzak - przedstawiciel firmy SIMPLE, pan Dariusz Wojnar - przedstawiciel firmy SIMPLE oraz dr Bożena Jaskowska - Dyrektor Biblioteki UR, koordynator projektu, która prowadziła publiczną prezentację.

Przebieg prezentacji utrwalany był za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

3.       Przedstawione informacje dotyczące projektu

Projekt „Wiedz@UR - udostępnianie zasobów naukowych i dydaktycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego" przygotowywany jest do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd; Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). Cel szczegółowy 4 PO PC - Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego.

Planowany okres realizacji projektu: lipiec 2018 roku - czerwiec 2021 roku. Planowany koszt realizacji projektu: koszt brutto - 7.996.458,50 zł

Na wstępie dr Bożena Jaskowska przywitała zgromadzonych uczestników spotkania, a następnie przedstawiła podstawowe założenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wyjaśniła ideę konkursu, który dotyczy ponownego wykorzystanie zasobów sektora nauki, tj. publikowania zasobów nauki, w taki sposób, aby mogły być swobodnie umieszczane w repozytoriach i archiwach i zyskać nowe kanały dystrybucji, przy jednoczesnym uniknięciu rozpowszechniania różnych wersji tego samego zasobu. Następnie omówiono kwestie: grup docelowych projektu „Wiedz@UR - udostępnianie zasobów naukowych i dydaktycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego" oraz ich zdiagnozowanych potrzeb, których zaspokojenie jest celem projektu.  

Zdiagnozowane potrzeby grup docelowych

 • większy zakres zdigitalizowanych zasobów naukowych i dydaktycznych;
 • wyższa jakość oraz możliwość ponownego wykorzystywania cyfrowo udostępnianych zasobów naukowych i dydaktycznych;
 • możliwość nawiązywania relacji na polu współpracy badawczo-rozwojowej
  z wykorzystaniem laboratoriów oraz wiedzy i umiejętności personelu Uczelni;
 • interoperacyjność systemów i otwartość udostępnianych cyfrowo zasobów naukowych i dydaktycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego;
 • cyfrowa dostępność zasobów nauki dla osób niepełnosprawnych;
 • wyższa relewantność wyników wyszukiwania zasobów bibliotecznych (niewystarczająca funkcjonalność obecnie wykorzystywanych systemów) wpływająca na lepsze ich wykorzystanie;
 • integracja i standaryzacja rozproszonych informacji dotyczących zasobów naukowych i dydaktycznych UR.

Zdefiniowano cel główny projektu w brzmieniu: „Wzrost cyfrowej dostępności i poprawa jakości zasobów naukowych i dydaktycznych uniwersytetu rzeszowskiego oraz zwiększenie potencjału do ich ponownego wykorzystania oraz rozwijania współpracy z otoczeniem biznesowym uczelni w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych". Do pozostałych celów projektu należą:

 • zwiększenie zakresu udostępnianych i zdigitalizowanych zasobów nauki;
 • poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów nauki;
 • wzrost możliwości ponownego wykorzystywania udostępnionych cyfrowo zasobów nauki;
 • zapewnienie możliwości korzystania z cyfrowo udostępnionych zasobów nauki osobom głuchoniemym i niewidomym;
 • zapewnienie interoperacyjności oraz otwartego dostępu do zdigitalizowanych zasobów nauki;
 • poprawa relewantności wyników wyszukiwania w zasobach bibliotecznych wpływająca na wzrost ich wykorzystania.

Projektem objęte będą następujące zasoby:

 • Zasoby Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii (baza ofert nauki; opisy i analizy; baza patentów; baza prac B+R; aparatura);
 • Informacje o zasobach laboratoryjnych Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej, Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych oraz innych uniwersyteckich centrów badawczych;
 • Czasopisma naukowe UR (2012-2017);
 • Baza Dorobek naukowy (2001-2017);
 • Konferencje;
 • Repozytorium naukowe UR;
 • Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa;
 • Katalog biblioteczny i metadane bibliotecznych zasobów elektronicznych;
 • Doktoraty;
 • Archiwum Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej.

Podczas prezentacji zwrócono uwagę na znaczenie zasobów objętych projektem w świetle ich udostępniania. Zastosowana technologia oraz infrastruktura informatyczna, a także wykonana z ich użyciem baza danych prowadzonych badań, konferencji i wyników prac naukowych wraz systemem ich udostępniania przyczyni się do nawiązywania relacji na polu współpracy badawczo-rozwojowej z wykorzystaniem laboratoriów oraz wiedzy i umiejętności personelu Uczelni. Objęte projektem czasopisma naukowe wydawane przez UR to wysoko punktowane czasopisma upowszechniające wyniki prac naukowo-badawczych, których powszechne udostępnienie sprzyja popularyzacji wyników badań oraz konkurencyjności Uczelni na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej. Kompletna i zintegrowana informacja o dorobku naukowym pracowników UR widoczna dla naukowych systemów indeksujących sprzyja popularyzacji wyników badań, nawiązywaniu relacji z podmiotami zewnętrznymi w zakresie współpracy badawczej oraz podnosi konkurencyjność Uczelni. Przewidziane do digitalizacji w ramach projektu zasoby Archiwum Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej to unikalne na skalę krajową i światową materiały do badań z zakresu kultury i literatury emigracyjnej XX w. (rękopisy, listy, maszynopisy, zdjęcia, odręczne notatki).

W ostatniej części prezentacji omówiono harmonogram udzielania zamówień publicznych, który wraz z kwotami przewidzianymi do przeznaczenia na poszczególne zamówienia, przedstawia się on następująco:

Lipiec 2018 r.

 • sprzęt, oprogramowanie, usługi informatyczne i wdrożeniowe, szkolenia na kwotę 7.200.081,50 zł brutto;

Lipiec: 2019 r.

 • informacja i promocja - 85.485,00 zł brutto.

Na końcu prezentacji przedstawiono i omówiono diagramy ideowe, które w sposób graficzny obrazują kształt projektu.

4.       Dyskusja i pytania

Po wygłoszeniu prezentacji przez przedstawiciela wnioskodawcy, została przeprowadzona krótka dyskusja na temat założeń projektu. Jako pierwsza głos zabrała pani Barbara Oskroba, z-ca kanclerza UR, podkreślając znaczenie udostępniania informacji o zasobach ludzkich i sprzętowych centrów UR: Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej oraz Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych. Bez udostępnienia tej informacji oraz promowania tych szczególnych zasobów nie będzie możliwe ich pełne wykorzystanie oraz komercjalizacja. Pan Dariusz Wojnar, przedstawiciel firmy SIMPLE zapytał o „umiejscowienie" tych informacji dotyczących centrów na diagramie ideowym, a także, czy projekt przewiduje stworzenie narzędzi do zarządzania tym sprzętem. Dr Bożena Jaskowska odpowiedziała, że informacje o zasobach sprzętowych centrów uwzględnione są w elemencie nazwanym Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii i że w celu poprawy czytelności diagramu zostanie to dokładniej wyszczególnione. Wyjaśniła również, że projekt ma na celu przede wszystkim udostępnianie na zewnątrz informacji o sprzęcie z ew. opcją rezerwacji lub zapytania ofertowego. Barbara Oskroba dodała, iż zarządzanie odbywa się w systemie EOD. Pan Dariusz Wojnar, zadał pytanie odnośnie API: czy schemat zobrazowany na diagramie przedstawia wszystkie elementy, które powinny się znaleźć w jednym API obsługującym części składowe systemu. Dr Bożena Jaskowska potwierdziła, że zakładane jest stworzenie jednego API, to samo dotyczy baz danych.

Pani Barbara Oskroba zadała również pytanie o przewidziane w projekcie zakupy sprzętowe. Dr Bożena Jaskowska wyjaśniła, że kwota przewidziana na sprzęt informatyczny nie przekroczy 2% całości wydatków kwalifikowalnych. Pan Dariusz Wojnar zapytał, czy digitalizacja zlecana będzie podmiotom zewnętrznym, czy odbywać się będzie w ramach UR i czy w związku z tym planowane są jakieś zakupy sprzętowe. Bożena Jaskowska odpowiedziała, że digitalizacja odbywać się będzie w z wykorzystaniem posiadanego sprzętu, będącego w dyspozycji Pracowni Digitalizacyjnej Biblioteki UR i że w ramach projektu przewidziany jest jedynie zakup serwerów. Cały projekt realizowany będzie w oparciu o posiadaną infrastrukturę sprzętową i sieciową.

W dalszych pracach nad projektem uwzględnione zostaną uwagi dotyczące odpowiedniego opisania zasobów sprzętowych uniwersyteckich centrów badawczych w celu ich udostępnienia.

 

Do pobrania:


Wstawił:Szczęsny Jan   2018-04-12 15:20
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2018-04-12
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-04-12
Dokument wyświetlono: 4553 razy
[+]