Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 27.04.2017 r.
24.07.2017 r.

Z OBRAD SENATU

 

27 kwietnia br., podczas kolejnego zwyczajnego posiedzenia Senatu UR JM Rektor prof. dr hab. Sylwester Czopek wręczył akt mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego pani prof. dr hab. Zofii Bilut-Homplewicz.

Drugim, miłym akcentem było przekazanie – pani Dagmarze Kasicy, studentce kierunku zdrowie publiczne – dyplomu potwierdzającego przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017.

W sprawach osobowych pod głosowanie poddano następujące wnioski: Wydziału Wychowania Fizycznego o zatrudnienie prof. dra hab. Wojciecha Cynarskiego na stanowisku profesora zwyczajnego, Wydziału Sztuki o zatrudnienie dr hab. Agnieszki Jankowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego oraz Pozawydziałowego Instytutu Biotechnologii o zatrudnienie dra hab. Roberta Pązika na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Wszystkie wnioski uzyskały akceptację Senatu.

O wymaganiach Polskiej Komisji Akredytacyjnej w świetle dokonanych końcem 2015 i w 2016 roku ocen programowych, na prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunkach studiów, mówił w swoim wystąpieniu Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. Wojciech Walat, prof. UR.

W bloku spraw dydaktycznych prorektor przedstawił także kolejno projekty uchwał dotyczące:

  • zatwierdzenia zmian oraz tekstu jednolitego Regulaminu studiów wyższych na UR;
  • limitów przyjęć na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2017/2018;
  • uruchomienia, na Wydziale Muzyki, studiów podyplomowych: choreograficzne studia podyplomowe dla Polonii – taniec polski;
  • utworzenia jednolitych studiów magisterskich (o profilu ogólnoakademickim) na kierunku fizjoterapia (oraz zatwierdzenia efektów kształcenia dla tego kierunku);
  • zniesienia, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, kierunku studiów inżynieria produkcji, studia II stopnia, profil praktyczny.

Senat przyjął też jednomyślnie uchwałę w sprawie warunków i trybu przyjmowania na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 (wraz z limitami przyjęć na I rok studiów doktoranckich).

 

 


Wstawił:Drozd Szymon   2017-05-09 15:05
Sporządził:Małgorzata Dworak   2017-05-09
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2017-05-09
Dokument wyświetlono: 1388 razy
[+]