Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 23.02.2017 r.
23.02.2017 r.

Z OBRAD SENATU

 

 

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu 23 lutego br., szóste w trwającej kadencji, JM Rektor prof. dr hab. Sylwester Czopek rozpoczął od wręczenia aktu mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego panu prof.  dr. hab. Zdzisławowi Budzyńskiemu.

Dalej, zgodnie z harmonogramem obrad, odbyło się głosowane w sprawie wskazania recenzenta do wniosku Politechniki Rzeszowskiej o nadanie tytułu doktora honoris causa Tadeuszowi Ferencowi – Prezydentowi Miasta Rzeszowa. Zgodnie z wolą Senatu, recenzję  w tej sprawie sporządzi dr hab. Zbigniew Rykiel (Wydział Socjologiczno-Historyczny UR). 

Pod głosowanie poddano także projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego (dotyczą one zasad przyznawania nagród Rektora, a także funkcjonowania w UR – jako organu kolegialnego – konwentu).

Przyjęto także, dostosowany do aktualnie obowiązujących regulacji prawnych, Statut Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  

W bloku spraw dydaktycznych Senat wyraził zgodę na utworzenie (na Wydziale Ekonomii) studiów podyplomowych: specjalista do spraw rachunkowości, a także usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych.

W jednomyślnym głosowaniu wyrażono także aprobatę dla zmiany nazwy pozawydziałowego Instytutu w Weryni na: Pozawydziałowy Instytut Biotechnologii.

Z informacją na temat bieżących spraw Uczelni, głównie w kontekście zmian ustawowych i parametrycznej oceny jednostek, wystąpił Rektor prof. dr hab. Sylwester Czopek.  

W kwestiach kadrowych pozytywnie zaopiniowano wnioski: o powołanie dr Bożeny Jaskowskiej na Dyrektora Biblioteki UR oraz zatrudnień: na stanowisku profesora zwyczajnego (na Wydziale Biologiczno-Rolniczym) prof. dr hab. inż. Miroslavy Kačániovej, a także na stanowisku profesora nadzwyczajnego (na Wydziale Ekonomii) dr hab. Agaty Pierścieniak.

 

 


Wstawił:Drozd Szymon   2017-03-07 11:13
Sporządził:Małgorzata Dworak   2017-03-07
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2017-03-07
Dokument wyświetlono: 2060 razy
[+]