Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 15.12.2016 r.
15.12.2016 r.

Z OBRAD SENATU

 

W grudniu posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się w trzeci czwartek miesiąca (15.12.2016 r.).

Prowadzący obrady JM Rektor prof. dr hab. Sylwester Czopek poddał pod głosowanie wniosek o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego Profesorowi Janowi Miodkowi oraz projekt dotyczący wszczęcia procedury nadania tej godności Profesor Ricie Süssmuth. Wioski te zostały zaaprobowane przez obradujące gremium.

Głosowano także nad zatwierdzeniem korekty planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Rzeszowskiego na 2016 r. a także prowizorium budżetowym na rok 2017 r. Projekty tych uchwał rekomendowane były przez Kwestor UR oraz Komisję ds. Budżetu i Finansów.

Senat podjął także uchwałę stwierdzającą dostosowanie profili i programów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim.

W grupie uchwał dotyczących kształcenia znalazła się także sprawa utworzenia, na Wydziale Filologicznym, studiów podyplomowych bibliotekoznawstwo i informacja naukowa.

W sprawach osobowych pozytywnie zaopiniowano wnioski o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego: dr hab. Izabeli Sadowskiej-Bartosz (na Wydziale Biologiczno-Rolniczym) oraz dr hab. Marii Krauz i dr hab. Ewy Oronowicz-Kidy (na Wydziale Filologicznym).

Na koniec, zgodnie z tradycją, zebrani uroczyście połamali się opłatkiem.


Wstawił:Drozd Szymon   2016-12-20 13:46
Sporządził:Małgorzata Dworak   2016-12-20
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-12-20
Dokument wyświetlono: 1647 razy
[+]