Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INNE » Ogłoszenia » Protokół z przeprowadzenia publicznej prezentacji założeń projektu pn. "Wdrożenie systemu archiwizacji i udostępniania zasobów nauki na Uniwersytecie Rzeszowskim".
Protokół z przeprowadzenia publicznej prezentacji założeń projektu pn. "Wdrożenie systemu archiwizacji i udostępniania zasobów nauki na Uniwersytecie Rzeszowskim".

Protokół z przeprowadzenia publicznej prezentacji założeń projektu pn. „Wdrożenie systemu archiwizacji i udostępniania zasobów nauki na Uniwersytecie Rzeszowskim”.

 1. Udostępnienie informacji o możliwości zgłoszenia udziału w prezentacji

Informacja o publicznej prezentacji złożeń projektu została opublikowana na 14 dni przed dniem publicznej prezentacji zgodnie z wymogami konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, jak również została przesłana do Instytucji Pośredniczącej PO PC – Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w celu publikacji informacji na stronie internetowej CPPC. Zgodnie z treścią informacji zgłoszenia do udziału w prezentacji można było dokonywać drogą elektroniczną do 17.02.2016 na email sbzdziuch@ur.edu.pl.

 1. Termin i miejsce przeprowadzenia prezentacji

Prezentacja projektu pn. „Wdrożenie systemu archiwizacji i udostępniania zasobów nauki na Uniwersytecie Rzeszowskim” odbyła się w dniu 19.02.2016 w Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego (Rejtana 16C, Rzeszów).
W prezentacji wzięły udział następujące osoby: Pan dr hab. prof. UR Czesław Puchalski Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego, Pani Joanna Chmiel Kierownik Biura  ds. Wspomagania Rozwoju UR (BWR UR), Pan doktor Piotr Pusz – Koordynator Projektu, Pan Bździuch Sławomir pracownik BWR UR,  Pan Zbigniew Szostek – Zastępca Kierownika Uniwersyteckiego Centrum Informatyzacji, Pan Grzegorz Przybylski przedstawiciel firmy CA Consulting SA, Pan Jakub Machyński przedstawiciel firmy Comarch Polska SA, Pan Łukasz Odój przedstawiciel firmy OPTeam S.A. Do udziału w prezentacji zgłosiła się również Pani Ewelina Kordek przedstawiciel firmy Qumak S.A. ale nie była obecna podczas prezentowania założeń projektu.   
Przebieg prezentacji był utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

 1. Przedstawione informacje dotyczące projektu

Podczas prezentacji zgodnie z instrukcją stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu” zostały przedstawione następujące dane na temat projektu:
- Okres realizacji projektu według założeń będzie trwał od 1 października 2016 – 30 września 2019, a koszt realizacji projektu wyniesie według wnioskodawcy 7 841 565,60 (stan na dzień 18-02-2016).
- Grupami docelowymi w ramach projektu są:

 • studenci, doktoranci oraz absolwenci Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz innych uczelni wyższych;
 • Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz innych uczelni wyższych i jednostek naukowo-badawczych;
 • Przedstawiciele świata biznesu, zwłaszcza kadra kierownicza oraz menedżerowie działów badawczo-rozwojowych firm.
 • Dodatkowo wyszczególnioną grupą odbiorców są osoby niepełnosprawne, które potrzebują dodatkowych rozwiązań technologicznych, umożliwiających ich rozwój i kształcenie poprzez wykorzystanie zasobów nauki.

Omówiono zdiagnozowane potrzeby grup docelowych, m. in. znalezienie materiałów na zajęcia, potrzeby wynikające z prowadzenia badań naukowych na uczelni, czy znalezienie wsparcia przy działaniach naukowo-badawczych w działach B+R firm.
- Zasoby informacji sektora publicznego objęte projektem omówione podczas prezentacji to zasoby zgromadzone w:

 • Centrach badawczych:
  • Centrum Transferu Technologii i Badań Podstawowych,
  • Centrum Innowacji i Wdrożeń Technologii w Przemyśle Spożywczym,
  • Centrum Przetwarzania Biomasy i Odpadów na Energię,
  • Centrum Marketingu Produktów Spożywczych,
  • Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych,
  • Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii,
  • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego,
  • Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej,
  • Ośrodek Badawczo-Dydaktyczny i Transferu Wiedzy Tekst-Dyskurs-Komunikacja,
 • W trakcie realizacji:
  • Przyrodniczo – Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych.

Jak również następujące zasoby znajdujące się na Uniwersytecie Rzeszowskim:

 • LABORATORIA,
 • PROJEKTY BADAWCZE,
 • PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW,
 • Lista Journal Citation Reports JCR - 568 (2012-2014),
 • Lista Web of Science WoS - 35 (2012-2014),
 • Lista MNiSW -  1663 (2012-2014),
 • Publikacje zwarte, monografie, rozdziały – 665 (2008-2012).
 • CZASOPISMA,
 • PRACE DYPLOMOWE (ponad 24.000 w latach 2008-2015).

- Omówiono cele projektu i przedstawiono wskaźniki, którymi będą monitorowane.
Celem głównym projektu jest stworzenie możliwości elektronicznego udostępnienia zasobów nauki UR poprzez zbudowanie infrastruktury sprzętowo-aplikacyjnej umożliwiającej długoterminowe przechowywanie oraz udostępnianie zdigitalizowanych materiałów.
Cel główny projektu będzie osiągnięty dzięki realizacji celów pośrednich takich jak:

 • archiwizacja oraz zachowawcza konserwacja zasobów naukowych
 • digitalizacja zasobów naukowych i udostępnienie ich treści
 • udostępnienie do celów naukowych zasobów naukowych obecnie niewykorzystanych
 • zabezpieczenie niektórych cennych zasobów przed kradzieżą i zniszczeniem.

Lista mierzalnych wskaźników projektu:

 • Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego,
 • Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego,
 • Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego,
 • Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego,
 • Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego,
 • Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego.

- Podczas prezentacji zostało również omówione znaczenie zasobów objętych projektem z uwzględnieniem ich rodzaju i danego obszaru ich udostępniania (administracja, nauka, kultura), które to kształtują się następująco:

 • Zastosowana wskutek realizacji projektu technologia oraz infrastruktura informatyczna, a także wykonana z ich użyciem baza danych wyników prac naukowych wraz systemem ich udostępniania przyczyni się do nawiązania współpracy licznych ośrodków naukowych.
 • Stałe aktualizowanie zawartych informacji przez samych pracowników oraz szeroka dostępność baz danych, nieustannie przyczyniać się będzie do poszerzania katalogu potencjalnych odbiorców, włączając w to wszystkich zainteresowanych wynikami badań naukowych, analizami oraz opracowanymi na ich podstawie raportami i programami dotyczącymi szeroko rozumianej problematyki.
 • Zapewnienie wieloletniej trwałości użytkowania systemu wspierającego prace badawczo-naukowe, uzyskana dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii informatycznych przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskiej nauki, zwiększając jej znaczenie oraz potencjał badawczy samego Wnioskodawcy, co pozwoli mu na szersze uczestnictwo w europejskich programach i projektach badawczych.

- Ostatnim elementem prezentacji była prezentacja harmonogramu zamówieni publicznych wraz z kwotą przeznaczoną na zamówienie, które będzie realizowane w ramach projektu. Przeprowadzenie procedury wyżej wymienione zamówienie publiczne jest planowane przez wnioskodawcę w II albo III kwartale 2016 roku, w zależności od tego, kiedy i czy zostanie podpisana umowa na realizację projektu z Instytucją Pośredniczącą. Planowana kwota, jaką wyniesie omawiane zamówienie kształtuję się na poziomie 4 205 500 zł.

 1. Imiona i nazwiska osób zabierających głos w dyskusji w trakcie prezentacji, wraz ze wskazaniem podmiotów, które reprezentują (jeżeli dotyczy) oraz główne tezy opinii prezentowanych przez osoby

 Po wygłoszeniu prezentacji przez przedstawiciela wnioskodawcy, została przeprowadzona krótka dyskusja na temat założeń projektu. Jako pierwszy pytanie zadał Pan Grzegorz Przybylski przedstawiciel firmy CA Consulting, pytanie dotyczyło czasu trwania projektu, a mianowicie kiedy ma nastąpić zakończenie projektu. Na powyższe pytanie odpowiadał przedstawiciel wnioskodawcy Pan doktor Piotr Pusz, który przypomniał główne ramy czasowe projektu omówione podczas prezentacji. Kolejne Pytanie zadał Pan Jakub Machyński przedstawiciel firmy Comarch Polska SA, pytanie dotyczyło elementów projektu, które zostaną objęte zamówieniem publicznym. Przedstawiciel wnioskodawcy odpowiadając na to pytanie zaznaczył, że głównym elementem zamówienia publicznego będzie stworzenie platformy, która będzie zintegrowana z systemami już obecnymi na uczelni. Pytaniem uzupełniającym do pytania, jakie zadał przedstawiciel firmy Comarch Polska SA było pytanie zadane również przez Pana Jakuba Machyńskiego o planowany zakup sprzętu w ramach planowanego przetargu. Przedstawiciel wnioskodawcy potwierdził, że jest planowany zakup sprzętu w ramach planowanego przetargu, ale jest to zgodnie z założeniami konkursu nie więcej niż dwa procent całego przetargu, w związku, z czym ma to małe znaczenie. Kolejne pytanie zadane przez przedstawiciela Comarchu Polska SA dotyczyło udostępniania danych zapisanych na stworzonej platformie. Przedstawiciel wnioskodawcy odpowiadając na to pytanie zaznaczył ze oczywiście cześć dokumentów będzie udostępniana innym platformom bądź użytkownikom, ale zaznaczył, że będą to przemyślane kroki poparte ekspertyzami prawników. Na powyższe pytanie udzielił również odpowiedzi Prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego do spraw Rozwoju Pan dr hab. Czesław Puchalski prof. UR, który był również obecny na spotkaniu. Pan Rektor w swojej wypowiedzi zaznaczył, że jest szereg obostrzeń, które Uniwersytet Rzeszowski musi spełniać między innymi ochrona danych osobowych i ochrona praw autorskich. Pan Rektor podsumowując swoją wypowiedz podziękował uczestnikom spotkania i zaprosił do współpracy.  

 1. Informacja o sposobie uwzględnienia wniosków z dyskusji podczas prezentacji w dalszych pracach nad projektem lub uzasadnienie dla nieuwzględnienia ww. wniosków

Osoby, które zabierały głos podczas prezentacji nie odniosły się bezpośrednio do założeń projektu w związku, z czym wnioski z dyskusji prowadzonej podczas prezentacji nie zostaną uwzględnione ww. wniosku.  


Wstawił:Szczęsny Jan   2016-04-15 14:07
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2016-04-15
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-04-15
Dokument wyświetlono: 4576 razy
[+]