Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INNE » Ogłoszenia » OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW (Wydział Matematyczno - Przyrodniczy)
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW (Wydział Matematyczno - Przyrodniczy)

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

Uniwersytet Rzeszowski w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146), ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnej realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

Celem projektu będzie podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje pracodawców, realizowane np. poprzez:

a.       certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje,

b.      dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,

c.       dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych,

d.      uczestniczenie studentów w formach aktywności wynikających ze współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym i zwiększanie ich zaangażowania w realizację programów kształcenia (np. wizyty studyjne u pracodawców, zajęcia dodatkowe organizowane z otoczeniem społeczno-gospodarczym), służących lepszemu przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy,

Od potencjalnego Partnera oczekujemy współpracy w realizacji ww. zadań.

Przy wyborze Partnerów brane będą pod uwagę następujące kryteria:

I.                    zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa,

II.                  doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z EFS o podobnym charakterze,

III.                praktyczna znajomość nowoczesnych technologii informatycznych (duże doświadczenie w prowadzeniu kursów informatycznych, w tym szkoleń certyfikowanych, np. Microsoft),

IV.                doświadczenie w realizacji projektów dla publicznych uczelni wyższych, znajomość specyfiki publicznych uczelni wyższych,

V.                  zakres współpracy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie,

VI.                kondycja finansowa firmy, obejmująca dwa aspekty:

1)      zdolność Partnera do zabezpieczenia należytego wykonania urnowy,

2)      zdolność Partnera do bieżącego finansowania prac w projekcie.

Do oferty należy załączyć:

I.                    bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni okres rozliczeniowy,

II.                  opinię bankową potwierdzającą dobrą kondycję finansową Partnera,

III.                referencje potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu certyfikowanych kursów,

IV.                listę projektów zrealizowanych dla publicznych uczelni wyższych.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór Partnera do realizacji projektu w ramach konkursu POWER nr 1/PRK/POWER/3.1/2015" osobiście lub pocztą na adres Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, 35-310 Rzeszów, ul. Pigonia 1, pok. 43, z tym, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

  • unieważnienia naboru bez podania przyczyny,
  • wyboru tylko jednego Partnera do wspólnej realizacji projektu.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi 9 lipca 2015 r. o godz. 12:00 i zostanie podane do publicznej wiadomości w formie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 


Wstawił:Drozd Szymon   2015-06-17 11:50
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2015-06-17
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2015-06-17
Dokument wyświetlono: 3287 razy
[+]