Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INNE » Ogłoszenia » Otwarty nabór na Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu „Program Rozwoju Kompetencji”
Otwarty nabór na Partnera do wspólnej realizacji projektu

Uniwersytet Rzeszowski informuje, iż w dniu 9 lipca 2015 r. dokonał wyboru podmiotu do pełnienia funkcji Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu „Program Rozwoju Kompetencji” nr 1 1/PRK/POWER/3.1/2015 prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wybrany podmiot: Podkarpacki Klub Biznesu, ul. Karola Lewakowskiego 10, 35-119 Rzeszów

 


 

Otwarty nabór na Partnera do wspólnej realizacji projektu

 

 

 

Uniwersytet Rzeszowski

działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2014, poz.1146 z późn. zm.),

ogłasza otwarty nabór na Partnera do wspólnej realizacji projektu 

w ramach konkursu „Program Rozwoju Kompetencji"

nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (zwanego dalej: „Projektem").

 

 

 

I.                   Wprowadzenie :

 

Celem partnerstwa  jest wspólna realizacja projektu zmierzającego do rozwinięcia lub nabycia nowych kompetencji przez studentów/ek Uniwersytetu Rzeszowskiego wynikających z potrzeb wskazywanych  przez pracodawców w zakresie  predyspozycji jakie powinni posiadać absolwenci uczelni ubiegający się o pracę.

 

W wyniku dokonanej diagnozy oczekiwań pracodawców w oparciu o najnowsze badania rynku zostanie zaplanowany adekwatny system realizacji wsparcia dla studentów/ek Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach co najmniej 1 z poniższych 7 kompetencji:

1.      Zawodowych;

2.      Komunikacyjnych, w tym umiejętności pracy w grupie,

3.      Interpersonalnych

4.      Językowych;

5.      Przedsiębiorczości;

6.      Informatycznych, w tym wyszukiwania informacji

7.      Analitycznych, w tym umiejętności rozwiązywania problemów

 

Jednocześnie adekwatnie do zdefiniowanych w wyniku analizy potrzeb pracodawców kompetencji, zostanie zaplanowany system badań, monitoringu i analiz stopnia ich nabycia/rozwoju przez studentów/tki.

 

Całość działań powinna być ukierunkowana również na:

ü  wspieranie nowoczesnych metod dydaktycznych,

ü  nacisk na zajęcia warsztatowe/projektowe i szkolenia certyfikowane,

ü  zwiększenie wykorzystywania nowych technologii w edukacji oraz pomiarze jej  efektywności,

ü  współpracę z pracodawcami i zaangażowanie ich w proces rozwijania kompetencji studentów/ek Uniwersytetu Rzeszowskiego w tym m.in. w ramach wizyt studyjnych, seminariów/spotkań ze studentami/tkami, forum z udziałem studentów/ek w zakresie potrzeb gospodarki i rynku pracy itp.

ü  Zaplanowanie takich działań projektowych, które będą miały szansę kontynuacji w okresie minimum 2 lat po zakończeniu projektu bez wsparcia środków europejskich. 

 

II.                Zakres tematyczny współpracy w ramach partnerstwa - zadania Partnera:

W ramach projektu przewiduje się podjęcie współpracy z Partnerem w celu realizacji następujących działań:

1.      Wspólne opracowanie szczegółowej koncepcji realizacji Projektu;

2.      Wspólne przygotowanie oraz złożenie wniosku o dofinansowanie projektu;

3.      Współpraca, wymiana doświadczeń, dbałość o najwyższą jakość realizowanych działań i wspólne zarządzanie projektem;

4.      Nawiązanie współpracy z pracodawcami  w tym w szczególności z regionu województwa podkarpackiego w zakresie :

 

a.       Możliwości przeprowadzenia badań dot.  rekomendowanych przez pracodawców kompetencji  jakie powinni posiadać absolwenci/tki Uniwersytetu Rzeszowskiego starający się o pozyskanie pracy.

b.      Zaangażowania pracodawców w proces rozwijania kompetencji studentów/ek Uniwersytetu Rzeszowskiego opracowany w ramach partnerstwa.

5.      Ustalenie oczekiwanych przez pracodawców kompetencji od studentów/ek Uniwersytetu Rzeszowskiego jako potencjalnych kandydatów do pracy.

6.      Współpraca w zakresie organizacji :

a.       Szkoleń certyfikowanych dla studentów/ek;

b.      Zajęć warsztatowych/projektowych w tym w szczególności z udziałem pracodawców, przedstawicieli otoczenia gospodarczego lub społecznego;

c.       Działań pozwalających przybliżyć studentów/tki do rzeczywistych warunków rynku pracy i oczekiwań stawianych przez pracodawców w ramach m.in. wizyt studyjnych u pracodawców, seminariów/spotkań ze studentami/tkami, forów/seminariów/spotkań/zajęć z udziałem pracodawców i studentów/ek

7.      Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących nowe technologie w tym rozwiązania informatyczne w zakresie rozwijania kompetencji studentów/ek i pomiaru ich efektywności.

8.      Wspólne przeprowadzanie monitoringu, badań pomiaru efektywności realizowanego wsparcia w ramach projektu dla studentów/ek w tym w szczególności w aspekcie rozwoju lub nabycia nowych kompetencji i/lub uzyskania zatrudnienia.

9.      Organizacja wydarzeń informacyjnych  na temat Projektu w tym w szczególności z udziałem studentów/ek Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz pracodawców i otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni z regionu województwa podkarpackiego.

 

III.             Kryteria podstawowe wobec Partnera:

1.      Podmiot będący organizacją/stowarzyszeniem/izbą/związkiem zrzeszającym przedsiębiorców/pracodawców.

2.      Podmiot nie będący jednostką sektora finansów publicznych.

3.      Nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

4.      Posiada zdolność do zapewnienia płynnej obsługi finansowej projektu w ramach zadań Partnera - posiada łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od minimum 1 000 000 zł . Jednocześnie, za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na działalności gospodarczej - tzn. sumy przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych. W przypadku podmiotu nieprowadzącego działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w poprzednim roku przez potencjalnego Partnera. W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponował potencjalny Partner w poprzednim zamkniętym roku obrotowym.

 

 

IV.             Pozostałe kryteria wobec Partnera:

 

1.      Podmiot, który posiada doświadczenie w:

a.       realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE /usług/zamówień publicznych we współpracy z pracodawcami lub obejmujących swymi działaniami pracodawców.

b.      organizacji spotkań/forów/seminariów/konferencji z udziałem pracodawców.

 

2.      Podmiot, który w okresie ostatnich 3 lat w stosunku do roku, w którym składana jest oferta na wybór Partnera:

a.       realizował minimum 1 projekt współfinansowany ze środków UE o wartości co najmniej  1 000 000  złotych;

b.      realizował minimum 1 zlecenie/zamówienie publiczne/projekt współfinansowany ze środków UE, w którym min 50 osób wzięło udział w szkoleniach kończących się uzyskaniem powszechnie uznawanego certyfikatu, a szkolenia obejmowały swoim zakresem przynajmniej 1 z kompetencji wskazanych w pkt I ogłoszenia;

c.       realizował minimum 1 spotkanie gospodarcze/konferencję/forum dyskusyjne z udziałem minimum 10 pracodawców.

 

3.      Podmiot, który wniesie potencjał kadrowy:

1.      Dysponuje minimum jednym pracownikiem mającym doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów ze środków UE o wartości minimum 1 000 000  złotych, a przygotowany wniosek otrzymał dofinansowanie.

2.      Dysponuje minimum jednym pracownikiem mającym doświadczenie w zarzadzaniu projektami współfinansowanymi ze środków UE, który pełnił funkcję kierownika projektu współfinansowanego ze środków UE o wartości minimum  1 000 000 złotych.

3.      Dysponuje minimum jednym pracownikiem mającym doświadczenie we współpracy z pracodawcami i organizacją spotkań gospodarczych/konferencji/forum dyskusyjnego/działań edukacyjnych z udziałem pracodawców.

4.      Zastrzeżenie : Za spełnienie kryterium potencjału kadrowego może być uznana oferta przedstawiająca co najmniej 1 osobę, pod warunkiem że spełnia ona kryteria określone w pkt 3.1-3.3.

 

 

V.                Potencjał finansowy:

1.      Posiada zdolność do zapewnienia płynnej obsługi finansowej projektu w ramach wykonywanych zadań - posiada łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od minimum 1 000 000 zł . Jednocześnie, za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na działalności gospodarczej - tzn. sumy przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych.

2.      Wskaże w ofercie 3 % wkład własny w stosunku do proponowanego kosztorysu realizacji zadań Partnera oraz formę/y jego wniesienia z uwzględnieniem wymogów regulaminu konkursu nr 1/PRK/POWER/3.1/2015.

 

VI.             Potencjał techniczny i organizacyjny:

1.      Wskaże w ofercie i zadeklaruje wniesienie potencjału technicznego/instytucjonalnego w tym także warunków biurowych/technicznych niezbędnych do realizacji zadań Partnera w projekcie. 

 

VII.          Oferty składane przez potencjalnych Partnerów powinny:

1.      Zostać trwale zszyte, sporządzone w języku polskim, opatrzone pieczęcią podmiotu składającego ofertę oraz podpisane przez osobę/y uprawnione do jego reprezentowania, 

2.      Zawierać dane potencjalnego Partnera (nazwa, adres, telefon, osoba do kontaktu).

3.      Zawierać opis:

a.       Proponowanej koncepcji realizacji działań projektowych wraz z harmonogramem i budżetem projektu.

b.      Opis doświadczenia Partnera - w zakresie spełnienia założeń określonych w pkt  II ogłoszenia. Należy również wskazać instytucje, które mogą potwierdzić opisane doświadczenie lub przedstawić stosowne referencje.

c.       Opis potencjału kadrowego - w zakresie spełnienia założeń określonych w pkt  IV ogłoszenia. W szczególności należy wskazać kluczowe osoby, wnoszone jako potencjał kadrowy spełniające wymogi określone w pkt IV ogłoszenia, które zostaną zaangażowane do realizacji projektu wraz z syntetycznym opisem doświadczenia i wskazaniem tych osób z imienia i nazwiska. Należy wskazać wyłącznie osoby współpracujące na stałe i planowane do oddelegowania do projektu. Dotyczy to w szczególności osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz trwale współpracujących z potencjalnym Partnerem np. wolontariuszy - na podstawie umowy o współpracy, a nie tych które potencjalny Partner  dopiero chciałby zaangażować (np. na umowę zlecenie). Należy opisać odrębnie dla każdej z osób sposób zaangażowania/oddelegowania danej osoby do realizacji projektu oraz propozycje zakresu zadań, jakie dana osoba może realizować na rzecz projektu w kontekście posiadanej przez nią wiedzy i umiejętności, najważniejsze kwalifikacje wymagane na danym stanowisku pracy. Należy również wskazać konkretną osobę (z imienia i nazwiska), która będzie odpowiedzialna za zarządzanie projektem i realizację zadań Partnera, wraz z adekwatnym opisem jej doświadczenia oraz proponowanym zakresem obowiązków do pełnienia funkcji w projekcie.

d.      Opis potencjału technicznego i organizacyjnego/instytucjonalnego  oraz propozycje jego wykorzystania w ramach projektu.

 

 

VIII.       Wraz z ofertą należy przedłożyć:

1.      Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

2.      Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.

3.      Aktualny statut podmiotu.

4.      Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji podmiotu wskazane w dokumentach rejestrowych).

5.      Oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno                            -prawnych, ani wobec innych podmiotów.

6.      Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

7.      Oświadczenie o dysponowaniu opisanym w ofercie doświadczeniem, potencjałem kadrowym, technicznym i organizacyjnym.

 

IX.             Przy wyborze partnera oceniane będą:

1.      Zgodność przedstawionych danych w ofercie na wybór Partnera w kontekście postawionych w ogłoszeniu wymogów oraz przewidzianych działań.

2.      Deklarowana współpraca z Uniwersytetem Rzeszowskim w przygotowaniu projektu w zakresie przewidzianym dla Partnera.

3.      Wnoszony i adekwatny do określonych w ogłoszeniu wymogów potencjał kadrowy, instytucjonalny, finansowy, techniczny, organizacyjnych oraz doświadczenie.

4.      Proponowana koncepcja realizacji projektu wraz z harmonogramem i budżetem projektu.

 

 

X.                Termin i miejsce złożenia oferty:

1.      Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu POWER nr 1/PRK/POWER/3.1/2015".

2.      Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera pod adresem:

 

Uniwersytet Rzeszowski, Dziekanat Wydziału Pedagogicznego ul. Ks. Jałowego 24
35-010 Rzeszów
, pokój 107

 

3.      Termin składania ofert - 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia tj. do dnia 7 lipca 2015 do godz. 12.00 / liczy się data i godzina wpływu oferty/.

 

 

XI.             Postanowienia końcowe :

1.      Wybór Partnera zostanie przeprowadzony z zastosowaniem art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146 z późn.zm.)

2.      Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

a.        podpisania umowy partnerskiej z jednym kandydatem na Partnera, którego zgłoszenie zostało wybrane.

b.      unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

3.      W przypadku unieważnienia naboru Uniwersytet Rzeszowski nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na Partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Uniwersytet Rzeszowski nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania oferty na wybór Partnera.

4.      Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.

 

 

 


Wstawił:Szczęsny Jan   2015-07-21 11:32
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2015-07-21
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2015-07-21
Dokument wyświetlono: 6779 razy
[+]