Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 28.05.2015 r.
28.05.2015 r.

Z OBRAD SENATU

 

 

28 maja Senat UR podjął uchwałę o nadaniu godności doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr. hab. Igorowi Cependzie Rektorowi Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku. Uroczyste nadanie tego tytułu przewidziane zostało na dzień 8 czerwca Święto Uniwersytetu.

Senatorowie jednomyślnie zatwierdzili Księgę identyfikacji wizualnej UR, określającą szczegółowe zasady używania logo Uczelni.

W bloku spraw dydaktycznych głosowano nad: projektem uchwały w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016; utworzeniem, na Wydziale Socjologiczno-Historycznym, studiów I stopnia na kierunku turystyka historyczna i kulturowa, a także studiów podyplomowych: na Wydziela Filologicznym: metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; studia kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego nauczycieli języka angielskiego; tłumaczenie ustne; na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym: aplikacje internetowe; marketing w sieci i e-commerce; nowoczesne metody nauczania informatyki; systemy i sieci komputerowe (Cisco Certified).

W sprawach kadrowych pozytywnie zaopiniowano zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego: prof. dra hab. n. med. Stanisława Orkisza (W. Medyczny), prof. dra hab. Wiesława Śliwy (W. Matematyczno-Przyrodniczy), prof. dra hab. Jacka Kozdrója (Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych) oraz na stanowisku profesora nadzwyczajnego: dra hab. Jana Rutowskiego (W. Medyczny), dra hab. Włodzimierza Mikulskiego i dra hab. Wojciecha Szuszkiewicza (W. Matematyczno-Przyrodniczy).

 


Wstawił:Drozd Szymon   2015-06-08 09:04
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2015-06-08
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2015-06-08
Dokument wyświetlono: 1895 razy
[+]