Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 30.04.2015 r.
30.04.2015 r.

Z OBRAD SENATU

 

Najistotniejszymi punktami w porządku obrad kwietniowego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego (30.04.2015 r.) było przyjęcie zmian w podstawowych aktach prawnych, stanowiących o funkcjonowaniu Uczelni - Statutu UR oraz Regulaminu studiów wyższych. Oba dokumenty, będące efektem kilkumiesięcznych prac: Komisji Statutowej - pod przewodnictwem Prorektora ds. Nauki oraz Uczelnianej Komisji ds. Kształcenia - pod przewodnictwem Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, zostały jednomyślnie przyjęte przez Senat.

Senat zatwierdził także sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz sprawozda­nie finansowe za 2014 r. (z dodatnim wynikiem finansowym dla Uczelni w wysokości 177 133,93 zł).

Podjęto także uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademic­kim 2016/2017 (w tym ramowe terminy rekrutacji letniej: 16 maja - 28 września 2016 r. oraz zimowej: 19 grudnia 2016 r. - 17 lutego 2017 r.).

Poparty został również wniosek o przyznanie Medalu Wielkiego Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Sobkowiakowi. W uzasadnieniu Senat postanowił wyrazić uznanie i szacunek dla działalności byłego Rektora Politechniki Rzeszowskiej na rzecz jednoczenia rodzimego środowiska akademickiego, a także otwartości na wspólne inicjatywy Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej.  

 

Małgorzata Dworak


Wstawił:Drozd Szymon   2015-05-06 12:05
Sporządził:Małgorzata Dworak   2015-05-06
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2015-05-06
Dokument wyświetlono: 2811 razy
[+]