Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 26.02.2015 r.
26.02.1015 r.

Z OBRAD SENATU

Na posiedzeniu Senatu, rozpoczynającym semestr letni roku akademickiego 2015/2016 - 26 lutego, zatwierdzone zostały wnioski w sprawie uruchomienia nowych kierunków studiów I stopnia: instrumentalistyka oraz jazz i muzyka rozrywkowa, które, jak mówił dr hab. prof. UR Mirosław Dymon, dziekan Wydziału Muzyki zapełnią na arenie Polski południowej swoistą lukę w tej dziedzinie i wzbogaciwszy ofertę edukacyjną UR, stworzą możliwość rozwoju utalentowanej młodzieży.   

Sprawozdanie z realizacji zadań administracji UR w latach 2012-2014 przedstawił Kanclerz UR mgr Jarosław Szlęzak. Senat z aprobatą przyjął to zestawienie. Akcentowano przy tym dobrą współpracę administracji z innymi uczelnianymi jednostkami. Za to  zaangażowanie  podziękował też Rektor Aleksander Bobko.

Ze szczegółowymi wytycznymi na temat zasad prowadzenia studiów na profilach ogólnoakademickim i praktycznym, po nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, wystąpił Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. prof. UR Wojciech Walat.

Głosowano także nad wnioskami rad wydziałów w sprawach kadrowych: zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego: prof. dr hab. Marioli Wierzbickiej (Wydział Filologiczny), zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego: dra hab. Macieja Gallasa (Wydział Muzyki) a także przedłużenia zatrudnienia: dra hab. inż. prof. UR Dariusza Pogockiego (Wydział Biologiczno-Rolniczy)  i dra hab. prof. UR Romana Magrysia (Wydział Filologiczny).

 


Wstawił:Drozd Szymon   2015-03-10 07:58
Sporządził:Małgorzata Dworak   2015-03-06
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2015-03-06
Dokument wyświetlono: 2956 razy
[+]