Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 26.09.2013 r.
26.09.2013 r.

Z OBRAD SENATU

Pierwsze po wakacjach posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się 26 września br. w sali konferencyjnej Biblioteki UR. Przewodniczył mu JM Rektor prof. dr hab. Aleksander Bobko.

Na wstępie przedstawił on genezę i założenia Listu intencyjnego, który na kilka minut przed posiedzeniem został podpisany przez władze Uniwersytetu Rzeszow­skiego z firmą Tauron Wytwarzanie. Senatorowie mieli możliwość spotkania z katowickim Partnerem – prezes Tauron Wytwarzanie Stanisław Tokarski omówił intencje i cele, które przyświecały przedsięwzięciu, m.in.: wymiana swoich różnorodnych doświadczeń w zakresie pierwotnych źródeł paliwa stałego Odnawialnych Źródeł Energii, dzielenie się nowymi informacjami w ramach wzajemnej współpracy oraz wzmocnienia więzi między Stronami.

Realizując porządek obrad, w pkt. 1 Senat zatwierdził ramową tematykę posiedzeń w roku akademikiem 2013/2014. W planach tych znalazły się m.in.: zmiany w Statucie UR, nowelizacja uchwały w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat studentów, nowelizacja uchwały w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach do­kształcających, a także nowelizacja Regulaminu studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim.

W części dotyczącej spraw osobowych Senat zatwierdził następujące wnioski:

 • w sprawach zatrudnienia na  stanowisku profesorów zwyczajnych UR:
  prof. dra hab. n. med. Andrzeja Urbanika, na Wydziale Medycznym,
  prof. dra hab. Stanisława Sagana, na Wydziale Prawa i Administracji.
 • w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów nadzwyczajnych:
  prof. dra hab. Michała Gabriela Woźniaka, na Wydziale Ekonomii, na II etacie,
  dr hab. Elizy Frejtag-Mika, na Wydziale Ekonomii, na II etacie,
  dra hab. Antoniego Magdonia, na Wydziale Ekonomii,
  dr hab. Magdaleny Rabizo-Birek, na Wydziale Filologicznym,  
  dra hab. Pawła Bąka, na Wydziale Filologicznym,
  dra hab. Józefa Cebulskiego, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym,  
  dra hab. Marcina Szpyrki, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym,  
  prof. dr hab. n. med. Tetiany Boyczuk, na Wydziale Medycznym,
  prof. dra hab. n. med. Serhiya Nyankovskiego, na Wydziale Medycznym,
  prof. dra hab. Stanisława Wołowca, na Wydziale Medycznym,
  dra hab. n. med. Rafała Filipa, na Wydziale Medycznym,
  dra hab. n. med. Krzysztofa Gutkowskiego, na Wydziale Medycznym,
  dr hab. n. med. Bogumiły Wołoszczuk-Gębickiej, na Wydziale Medycznym, na II etacie,
  dra hab. Grzegorza Oliwy, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym,
  dr hab. Jolanty Skorek-Münch, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym,
  dr hab. Marty Wrońskiej, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym,
  dra hab. Andrzeja Lipczyńskiego, na Wydziale Socjologiczno-Historycznym,
  prof. dr hab. Ludmiły Jancokovej, na Wydziale Wychowania Fizycznego,
  dra hab. prof. UR Radoslava Klamara, na Wydziale Wychowania Fizycznego,
  ks. dra hab. Adama Podolskiego, na Wydziale Wychowania Fizycznego,
  dra hab. Emiliana Zadarko, na Wydziale Wychowania Fizycznego.

Drogą głosowania tajnego wyłoniono także kandydatów – rekomendowanych przez UR – do rad nadzorczych radia i telewizji. W konsekwencji akceptację na członków rady nadzorczej spółki Polskie Radio RzeszówRegionalna Rozgłośnia w Rzeszowie Spółka Akcyjna otrzymali: dr hab. prof. UR Elżbieta Dynia, Janina Kut oraz Jerzy Oleszkowicz.

Głosowano również nad kandydaturą dra hab. prof. UR Pawła Sierżęgi na przewodniczącego Rady Bibliotecznej; uzyskał on poparcie zebranych.
Niezmiernie ważnym punktem senackiego posiedzenia stała się kwestia uzyskiwania uprawnień akademickich przez jednostki Uniwersytetu i przyjęcie planu działań, który do połowy 2016 r. pozwoliłby na zdobycie brakujących praw doktorskich lub habilitacyjnych w zakresie właściwych dyscyplin naukowych. Senat za konieczną uznał intensyfikację działań, zmierzają­cych do zwiększenia liczby posiadanych uprawnień akademickich i zobowiązał  rady wydzia­łów do podjęcia stosownych uchwał, a dziekanów poszczególnych wydziałów do przygotowa­nia konkretnych wniosków. Jednogłośnie przyjęto w tym kontekście stosowną uchwałę.

W dalszym toku obrad wysłuchano sprawozdania z działalności Samorządu Studen­tów UR w roku akademickim 2012/2013. Przedstawił je Przewodniczący SSUR Dawid Paśko.

Głosowano także nad Regulaminem Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszow­skiego. Opinie na temat zgodności tego dokumentu z zapisami Statutu Uniwersytetu Rzeszow­skiego oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wydała senacka Komisja Statutowa. Ostatecznie Senat zatwierdził treść Regulaminu.

W dalszej części obrad, prowadzonej przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia dra hab. prof. UR Wojciecha Walata, zatwierdzono szereg spraw, związanych z kształceniem na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Dokonano zmiany w załączniku do Uchwały nr 124/05/2013 Senatu UR z 23 maja 2013 r. w sprawie warun­ków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierun­kach w roku akademickim 2014/2015 (uzupełnienie dotyczyło niestacjonarnej formy studiów dla ratownictwa medycznego I stopnia).

Podjęto uchwały o uruchomieniu studiów podyplomowych:

 • na Wydziale Biologiczno-Rolniczym: biotechnologia żywności oraz analityka i bezpie­czeństwo zdrowotne żywności,
 • na Wydziale Ekonomii: przedsiębiorczość i edukacja ekonomiczna dla nauczycieli oraz finanse i controlling,
 • na Wydziale Filologicznym: neurologopedia oraz języki specjalistyczne w zastosowaniu i tłumaczeniu,
 • na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym: odnawialne źródła energii,
 • na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wychowanie przez sztukę we wczesnej edukacji.

Zatwierdzony także został szereg zmian w uchwałach z 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na wydziałach: Filologicznym, Matematyczno-Przyrodniczym, Medycznym i Socjologiczno-Historycznym.

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia – jako Przewodniczący Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia wystąpił także ze sprawozdaniem z działalności Systemu w roku akademickim 2012/2013.
Rekomendował także zmiany w uchwale w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Senat zatwierdził nowelizacje zapisów na ten temat.

W sprawach różnych powołano Odwoławczą Komisję Oceniającą Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz przyjęto regulacje w Uchwale w nr 2/09/2012 w sprawie powoływania komisji senackich określenia liczby ich członków oraz zadań, a także zatwierdzono zmiany w składzie senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania.

Na końcu posiedzenia JM Rektor w imieniu całej społeczności akademickiej pożegnał kończącą pracę na Uniwersytecie Rzeszowskiem i odchodzącą na emeryturę kwestor – mgr Janinę Kut.


Wstawił:Szczęsny Jan   2013-10-10 10:02
Sporządził:Małgorzata Dworak   2013-10-10
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2013-10-10
Dokument wyświetlono: 2509 razy
[+]