Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 28.02.2013r.
28.02.2013r.

Z OBRAD SENATU

6/121/2013 zwyczajne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego, prowadzone przez JM Rektora dra hab. Aleksandra Bobko, odbyło się 28 lutego, w sali konferencyjnej Biblioteki. Przeprowadzone zostało zgodnie z następującym porządkiem:

 1. Informacja Prorektora ds. Rozwoju dra hab. inż. prof. UR Czesława Puchalskiego na temat nowych projektów unijnych, realizowanych w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 2. Wnioski w sprawach osobowych:
  • Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Małgorzaty Dżugan oraz dra hab. inż. Józefa Gorzelanego na stanowiskach profesorów nadzwyczaj­nych,
  • Rady Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w sprawie zatrudnienia ks. dra hab. prof. UR Andrzeja Garbarza na stanowisku profesora nadzwyczajnego,
  • Wydziału Wychowania Fizycznego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Wojciecha Czarnego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 3. Głosowanie w sprawie powołania dr Bożeny Jaskowskiej na Dyrektora Biblioteki UR.
  Senatorowie poparli powyższe kandydatury. Podjęte zostały stosowne uchwały.
 4. Zaopiniowanie wniosków Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, na temat:
  • utworzenia studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku inżynieria materiałowa, profil ogólnoakademicki,
  • wprowadzenia zmian dotyczących określenia efektów kształcenia dla kierunków: fizykafizyka techniczna w uchwale nr 437 z 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efek­tów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
   Sprawy uzyskały jednomyślną aprobatę Senatu.   
 5. Wnioski Rady Wydziału Wychowania Fizycznego w sprawach:
  • utworzenia studiów podyplomowych: trener II klasy – piłka nożna,
  • utworzenia studiów podyplomowych: trener II klasy – narciarstwo alpejskie (wnioski zatwierdzono).
 6. Głosowanie nad zmianami w uchwale nr 353 z 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zasad projektowania i weryfikacji programów kształcenia na Uniwersytecie Rzeszow­skim (projekt zaakceptowano).
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie Zasad realizacji przez studentów UR studiów cząstkowych i praktyk zagranicznych w ramach programów europejskich (głosowano jednomyślnie).
 8. Informacja Dyrektor Biblioteki UR dr Bożeny Jaskowskiej na temat przygotowania repozytorium Uniwersy­tetu Rzeszowskiego.
 9. Sprawy różne.
  • przyjęcie umów o współpracy z zagranicznymi uczelniami,
  • sprzedaż budynku przy ul. Wyspiańskiego (usankcjonowane uchwałami)
  • informacja Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia dra hab. prof. UR Wojciecha Walata na temat limitów przyjęć na przyszły rok akademicki.

 


Wstawił:Szczęsny Jan   2013-03-05 14:52
Sporządził:Małgorzata Dworak   2013-03-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2013-03-05
Dokument wyświetlono: 2662 razy
[+]