Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Uchwały » 2013
Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2013

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia  31 stycznia 2013 roku

 1. Uchwała nr 71/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie terminów i tematyki posiedzeń Senatu w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013.
 2. Uchwała nr 72/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie polityki projakościowej w działalności naukowej i artystycznej.
 3. Uchwala nr 73/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia studiów I stopnia na kierunku elektroradiologia.
 4. Uchwała nr 74/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia studiów II stopnia na kierunku zdrowie publiczne.  
 5. Uchwała nr 75/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym studiów podyplomowych: asystent rodziny.
 6. Uchwała nr 76/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zbycia nieruchomo­ści gruntowej (Rzeszów-Zalesie).   
 7. Uchwała nr 77/01/2013 Senatu  Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprzedaży nieru­chomości zabudowanej przy ul. Piłsudskiego 30 w Rzeszowie.
 8. Uchwała nr 78/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zawarcia umowy o współpracy z zagranicznymi uczelniami.
 9. Uchwała nr 79/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia  dr hab. Sabiny Grabowskiej (Wydział Socjolo­giczno-Historyczny) na stanowisku profesora nadzwy­czajnego.  
 10. Uchwała nr 80/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia  dr hab. Renaty Szyszlak (Wydział Sztuki) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 11. Uchwała nr 81/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. Ewy Dźwierzyńskiej (Wydział Filologiczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 12. Uchwała nr 82/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.
 13. Uchwała nr 83/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 28 lutego 2013 roku

 

 1. Uchwala nr 84/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia studiów II stopnia na kierunku inżynieria materiałowa.
 2. Uchwała nr 85/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 437/06/2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów
  na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 3. Uchwała nr 86/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Wychowania Fizycznego studiów podyplomowych: trener II klasy - narciarstwo alpejskie.
 4. Uchwała nr 87/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Wychowania Fizycznego studiów podyplomowych: trener II klasy - piłka nożna.
 5. Uchwała nr 88/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego dotycząca zmian w Uchwale nr 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zasad projektowania i weryfikacji programów kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 6. Uchwała nr 89/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia Zasad realizacji przez studentów UR studiów cząstkowych i praktyk zagranicznych w ramach programów europejskich.
 7. Uchwała nr 90/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zawarcia umowy o współpracy z zagranicznymi uczelniami.
 8. Uchwała nr 91/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Wyspiańskiego 4 w Rzeszowie.
 9. Uchwała nr 92/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Małgorzaty Dżugan (Wydział Biologiczno-Rolniczy) na stanowisku profesora nadzwyczaj­nego.
 10. Uchwała nr 93/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. inż. Józefa Gorzelanego (Wydział Biologiczno-Rolniczy) na stanowisku profesora nadzwyczaj­nego.
 11. Uchwała nr 94/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia  ks. dra hab. prof. UR Andrzeja Garbarza (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 12. Uchwała nr 95/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Wojciecha Czarnego (Wydział Wychowania Fizycznego) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 13. Uchwała nr 96/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania dr Bożeny Jaskowskiej na stanowisko dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 21 marca 2013 roku

 1. Uchwała nr 97/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do orderów i odznaczeń państwowych.  
 2. Uchwała nr 98/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do Medali Komisji Edukacji Narodowej.
 3. Uchwała nr 99/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatury do nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 4. Uchwała nr 100/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gospodarki Finansowej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Uchwała nr 101/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie włączenia Pozawydziałowego Instytutu Filozofii w strukturę Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 6. Uchwała nr102/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 439/06/2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku pedagogika, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym.
 7. Uchwała nr 103/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ze współpracy międzynarodowej UR w 2012 roku.
 8. Uchwała nr 104/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zawarcia umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną (Narodowym Uniwersytetem  Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych w Równem).
 9. Uchwała nr 105/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie służebności drogi koniecznej.
 10. Uchwała nr 106/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. inż. prof. UR Wojciecha Litwińczuka (Wydział Biologiczno-Rolniczy) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 11. Uchwała nr 107/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. Grażyny Filip (Wydział Filologiczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 12. Uchwała nr 108/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia ks. dra hab. prof. UR Witolda Jedynaka (Wydział Socjologiczno-Historyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 13. Uchwała nr 109/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. Krystyny Leśniak-Moczuk (Wydział Socjologiczno-Historyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia  25 kwietnia 2013 roku

 1. Uchwała nr 110/04/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz podziału zysku.
 2. Uchwała nr 111/04/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie oceny działalności Uniwersytetu, zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora oraz oceny działalności Rektora.
 3. Uchwała nr 112/04/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie warunków i trybu przyjmowania na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014.
 4. Uchwała nr 113/04/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę 436/06/2012 w sprawie określania efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Filologicznym.
 5. Uchwała nr 114/04/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu ceremoniału akademickiego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 6. Uchwała nr 115/04/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie ustanowienia służebności przesyłu.
 7. Uchwała nr 116/04/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu  Komisji ds. Budżetu i Finansów.
 8. Uchwała nr 117/04/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu  Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania.
 9. Uchwała nr 118/04/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie mianowania dr hab. Marty Wierzbieniec (Wydział Pedago­giczno-Artystyczny) na stanowisko profesora zwyczajnego.
 10. Uchwała nr 119/04/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Janusza Cywickiego (Wydział Sztuki) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 11. Uchwała nr 120/04/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Igora Virta (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 12. Uchwała nr 121/04/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. Stanisławy Kanas (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 13. Uchwała nr 122/04/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia  dra hab. Andrzeja Bobca (Wydział Biologiczno-Rolniczy) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 23 maja 2013 roku

 1. Uchwała nr 123/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Strategii Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2013-2020.
 2. Uchwała nr 124/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2014/2015.
 3. Uchwała nr 125/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014.
 4. Uchwała nr 126/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia liczebności grup studenckich w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 5. Uchwała nr 127/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 434/06/2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Biologiczno-Rolniczym.
 6. Uchwała nr 128/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji projektu: Termomodernizacja budynków dydaktycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego: budynek B8, ul. ks. Jałowego 24 oraz Hala Sportowa, ul. Hoffmanowej 25 w Rzeszowie.
 7. Uchwała nr 129/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacjiprojektu: Przebudowa budynków dydaktycznych nr A2 i A3 w Rzeszowie, przy ul. Rejtana 16 w zakresie infrastruktury technicznej oraz przystosowania budynków dla osób niepełnosprawnych.
 8. Uchwała nr 130/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji projektu: Uniwersyteckie Centrum Sportowe – Hala Sportowa.
 9. Uchwała nr 131/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie mianowania prof. dra hab. Zbigniewa Suraja (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy) na stanowisko profesora zwyczajnego.         
 10. Uchwała nr 132/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie mianowania prof. dra hab. Igora Tralle (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy) na stanowisko profesora zwyczajnego.    
 11. Uchwała nr 133/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia  dra hab. prof. UR Marka Stanisza (Wydział Filologiczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 12. Uchwała nr 134/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. Ewy Szpunar-Krok (Wydział Biologiczno-Rolniczy) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 13. Uchwała nr 135/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Mirosława Zachwiei (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 14. Uchwała nr 136/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia prof. dra hab. n. med. Jerzego Wordliczka (Wydział Medyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na II etacie.
 15. Uchwała nr 137/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany w uchwale nr 405/05/2012 z 31 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2013/2014, dotyczących kierunku politologia.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia  27 czerwca 2013 roku

 1. Uchwała nr 138/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie terminów posiedzeń Senatu UR w roku akademickim 2013/2014.
 2. Uchwała nr 139/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2013 rok.
 3. Uchwała nr 140/06/2013 r. Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania prof. Rudolfowi Simkowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 4. Uchwała nr 141/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Uchwała nr 142/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia szkoły ponadgimnazjalnej – Liceum Uniwersyteckiego – placówki niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej.
 6. Uchwała nr 143/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania laudatora w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 7. Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia studiów II stopnia na kierunku mechatronika.
 8. Uchwała nr 145/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia studiów II stopnia na kierunku administracja.
 9. Uchwała nr 146/06//2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym studiów podyplomowych w zakresie specjalistyczne usługi opiekuńcze.
 10. Uchwała nr 147/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji studiów podyplomowych z zakresu negocjacji i mediacji.
 11. Uchwała nr 148/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę 437/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 12. Uchwała nr 149/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę 438/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Medycznym.
 13. Uchwała nr 150/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 439/06/2012 Senatu UR  w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym.
 14. Uchwała nr 151/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zawarcia umów o współpracy z zagranicznymi uczelniami.
 15. Uchwała nr 152/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie ustanowienia służebności przesyłu.
 16. Uchwała nr 153/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Rozwoju Uczelni.
 17. Uchwała nr 154/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania prof. dra hab. Eugeniusza Szeregija na Dyrektora Centrum Dydaktyczno-Naukowego Mikroelektroniki i Nanotechnologii.
 18. Uchwała nr 155/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia prof. dra hab. Mikołaja Berczenki (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy) na stanowisku profesora zwyczajnego.
 19. Uchwała nr 156/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. n. med. Izabeli Zawlik (Wydział Medyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 20. Uchwała nr 157/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. prof. UR Beaty Balogovej (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 21. Uchwała nr 158/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Vladimira Frka  (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 22. Uchwała nr 159/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Jerzego Plisa (Wydział Prawa i Administra­cji) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 23. Uchwała nr 160/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. Viktoriyi Serzhanovej (Wydział Prawa i Administra­cji) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 24. Uchwała nr 161/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Kazimierza Śliwy (Wydział Prawa i Administra­cji) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 25. Uchwała nr 162/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie mianowania prof. dr hab. Haliny Zięby-Załuckiej (Wydział Prawa i Administra­cji) na stanowisko profesora zwyczajnego.
 26. Uchwała nr 163/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia prof. dra hab. Sergija Trojana (Wydział Socjologiczno-Historyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 27. Uchwała nr 164/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Stanisława Kryńskiego (Wydział Socjologiczno-Historyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 28. Uchwała nr 165/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Roberta Szweda (Wydział Socjologiczno-Historyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 29. Uchwała nr 166/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia prof. dra hab. Mykhayla Honchara (Pozawydzia­łowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 26 września 2013 roku

 1. Uchwała nr 167/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie tematyki posiedzeń Senatu w roku akademickim 2013/2014.
 2. Uchwała nr 168/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przyjęcia kalendarium składania wniosków o uprawnienia akademickie.
 3. Uchwała nr 169/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zgłoszenia przez Uczelnię kandydatur na członków rady nadzorczej spółki: Polskie Radio Rzeszów – Regionalna Rozgłośnia w Rzeszowie Spółka Akcyjna.
 4. Uchwała nr 170/09/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru dra hab. prof. UR Pawła Sierżęgi na przewodniczącego Rady Bibliotecznej.
 5. Uchwała nr 171/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 6. Uchwała nr 172/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca załącznik do Uchwały nr 124/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 23 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2014/2015.
 7. Uchwała nr 173/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Biologiczno-Rolniczym studiów podyplomowych: Biotechnologia żywności.
 8. Uchwała nr 174/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Biologiczno-Rolniczym studiów podyplomowych: Analityka i bezpieczeństwo zdrowotne żywności.
 9. Uchwała nr 175/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Ekonomii studiów podyplomowych:  Przedsiębiorczość i edukacja ekonomiczna dla nauczycieli.
 10. Uchwała nr 176/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Ekonomii studiów podyplomowych: Finanse i controlling.
 11. Uchwała nr 177/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym, w Instytucie Filologii Polskiej  studiów podyplomowych: Neurologopedia.
 12. Uchwała nr 178/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym, w Instytucie Filologii Angielskiej studiów podyplomowych: Języki specjalistyczne w zastosowaniu  i tłumaczeniu.
 13. Uchwała nr 179/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym studiów podyplomowych: Odnawialne źródła energii.
 14. Uchwała nr 180/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym studiów podyplomowych: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 15. Uchwała nr 181/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego sprawie uruchomienia na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym studiów podyplomowych: Wychowanie przez sztukę we wczesnej edukacji.
 16. Uchwała nr 182/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę 436/06/2012 w sprawie określania efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Filologicznym.
 17. Uchwała nr 183/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę 437/06/2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 18. Uchwała nr 184/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę 438/06/2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Medycznym.
 19. Uchwała nr 185/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę 441/06/2012 w sprawie określania efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Socjologiczno-Historycznym.
 20. Uchwała nr 186/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie funkcjonowania  Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 21. Uchwała nr 187/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania komisji senackich, określenia liczby ich członków oraz zadań, uchylająca uchwałę nr 2/09/2013 z 27 września 2012 r.
 22. Uchwała nr 188/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania.
 23. Uchwała nr 189/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania  Odwoławczej Komisji Oceniającej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 24. Uchwała nr 190/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnie­nia prof. dra hab. Michała Gabriela Woźniaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Ekonomii.
 25. Uchwała nr 191/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnie­nia dr hab. Elizy Frejtag-Mika na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Ekonomii.
 26. Uchwała nr 192/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnie­nia dra hab. Antoniego Magdonia na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Ekonomii.
 27. Uchwała nr 193/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnie­nia dr hab. Magdaleny Rabizo-Birek na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Filologicznym.   
 28. Uchwała nr 194/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnie­nia dra hab. Pawła Bąka na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Filologicznym.   
 29. Uchwała nr 195/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnie­nia dra hab. Józefa Cebulskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.  
 30. Uchwała nr 196/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnie­nia dra hab. Marcina Szpyrki na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.  
 31. Uchwała nr 197/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnie­nia prof. dra hab. n. med. Andrzeja Urbanika na stanowisku profesora zwyczajnego, na Wydziale Medycznym.
 32. Uchwała nr 198/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. n. med. Tetiany Boyczuk na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Medycznym.
 33. Uchwała nr 199/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia prof. dra hab. n. med. Serhiya Nyankovskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Medycznym.
 34. Uchwała nr 200/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia prof. dra hab. Stanisława Wołowca na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Medycznym.
 35. Uchwała nr 201/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. n. med. Rafała Filipa na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Medycznym.
 36. Uchwała nr 202/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. n. med. Krzysztofa Gutkowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Medycznym.
 37. Uchwała nr 203/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnie­nia dra hab. Grzegorza Oliwy na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym.
 38. Uchwała nr 204/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnie­nia dr hab. Jolanty Skorek-Münch na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym.
 39. Uchwała nr 205/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnie­nia dr hab. Marty Wrońskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym.
 40. Uchwała nr 206/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie mianowania prof. dra hab. Stanisława Sagana na stanowisko profesora zwyczajnego, na Wydziale Prawa i Administracji.
 41. Uchwała nr 207/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnie­nia dra hab. Andrzeja Lipczyńskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Socjologiczno-Historycznym.
 42. Uchwała nr 208/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnie­nia prof. dr hab. Ludmiły Jancokovej na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Wychowania Fizycznego.
 43. Uchwała nr 209/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnie­nia dra hab. prof. UR Radoslava Klamara na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Wychowania Fizycznego.
 44. Uchwała nr 210/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnie­nia ks. dra hab. Adama Podolskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Wychowania Fizycznego.
 45. Uchwała nr 211/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnie­nia dra hab. Emiliana Zadarko na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Wychowania Fizycznego.
 46. Uchwała nr 212/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. n. med. Bogumiły Wołoszczuk-Gębickiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Medycznym.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 31 października 2013 roku

 1. Uchwała nr 213/10/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany uchwały nr 187/09/2013 z 26 września 2013 r. w sprawie powołania komisji senackich, określenia liczby ich członków oraz zadań.
 2. Uchwala nr 214/10/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim.
 3. Uchwała nr 215/10/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym studiów podyplomowych: Matematyka w finansach i bankowości.
 4. Uchwała nr 216/10/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym studiów podyplomowych: Statystyka dla ekonomistów.
 5. Uchwała nr 217/10/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym studiów podyplomowych: Prowadzenie zespołów tanecznych – taniec towarzyski.
 6. Uchwała nr 218/10/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w Statucie UR.
 7. Uchwała nr 219/10/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta i upoważnienia JM Rektora do podpisania umowy z audytorem badającym sprawozdanie finansowe Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 8. Uchwała nr 220/10/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych.
 9. Uchwała nr 221/10/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Wiesława Grzegorczyka na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Sztuki.
 10. Uchwała nr 222/10/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania.
 11. Uchwała nr 223/10/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Rozwoju Uczelni.
 12. Uchwała nr 224/10/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Budżetu i Finansów.
 13. Uchwała nr 225/10/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Statutowej.
 14. Uchwała nr 226/10/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Nauki.
 15. Uchwała nr 227/10/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 16. Uchwała nr 228/10/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 28 listopada 2013 roku

 1. Uchwała nr 229/11/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Komputerowego.
 2. Uchwała nr 230/11/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji projektu: Zakład Nauk o Człowieku.
 3. Uchwała nr 231/11/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie upoważnienia JM Rektora do zaciągnięcia, w imieniu Uniwersytetu Rzeszowskiego, kredytu.
 4. Uchwała nr 232/11/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.
 5. Uchwała nr 233/11/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia prof. dra hab. René Matlowiča na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Wychowania Fizycznego.
 6. Uchwała nr 234/11/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Pawła Czarnoty na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Biologiczno-Rolniczym.
 7.  Uchwała nr 235/11/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. n. med. Wojciecha Turskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Medycznym.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia  19 grudnia 2013 roku

 1. Uchwała nr 236/12/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych na Uniwersytecie Rzeszowskim (pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów prowadzonych wspólnie).
 2. Uchwała nr 237/12/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2013 rok.
 3. Uchwała nr 238/12/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2014 rok.
 4. Uchwała nr 239/12//2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
 1. Uchwała nr 240/12//2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia studiów II stopnia na kierunku dietetyka.
 2. Uchwała nr 241/12/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia, na Wydziale Socjologiczno-Historycznym, studiów podyplomowych z zakresu archeologii architektury.
 3. Uchwała nr 242/12/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia, na Wydziale Wychowania Fizycznego, studiów podyplomowych: wychowanie fizyczne z rytmiką w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 4. Uchwała nr 243/12/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca załącznik do Uchwały nr 124/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 23 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2014/2015.
 5. Uchwała nr 244/12/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 6. Uchwała nr 245/12/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego sprawie nieodpłatnego przeniesienia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości.
 7. Uchwała nr 246/12/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania dra hab. inż. prof. UR Tadeusza Kwatera na Dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Komputerowego.
 8. Uchwała nr 247/12/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie mianowania prof. dra hab. Krzysztofa Golca-Biernata (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy) na stanowisko profesora zwyczajnego.
 9. Uchwała nr 248/12/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Piotra Gronkowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 10. Uchwała nr 249/12/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Mariana Cholewy na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 11. Uchwała nr 250/12/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. Małgorzaty Sznajder na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 12. Uchwała nr 251/12/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. prof. UR Magdaleny Żardeckiej-Nowak na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Socjologiczno-Historycznym.
 13. Uchwała nr 252/12/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Ryszarda Katy na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Ekonomii.

 

ZgodnieZarządzeniem nr 5/2013 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z 11.01.2013 r. w sprawie procedury tworzenia wewnętrznych aktów prawnych uchwały Senatu UR są dostępne w Sekcji Legislacyjnej.

Treści uchwał publikowane są w zakładce:
Wewnętrzne akty prawne.


Wstawił:Drozd Szymon   2014-01-07 13:16
Sporządził:Małgorzata Dworak   2014-01-07
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2014-01-07
Dokument wyświetlono: 24226 razy
[+]