Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 27.09.2012r.
27.09.2012r.

Z OBRAD SENATU

Pierwsze w roku akademickim 2012/2013 zwyczajne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się 27 września w sali konferencyjnej Biblioteki. Prowadził je wybrany na kadencję 2012-2016 Rektor prof. dr hab. Aleksander Bobko.

Realizując kolejność porządku obrad, zebrani, w głosowaniu jawnym, zaaprobowali tematykę posiedzeń Senatu w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013; przyjęta została w tej sprawie uchwała.

W dalszej części dziekani poszczególnych wydziałów rekomendowali wnioski kadrowe, w sprawach zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego:

 • dra hab. Mariusza Rudego (Wydział Biologiczno-Rolniczy),
 • dra hab. inż. prof. UR Bohdana Rytsara, dra hab. Stanisława Domaradzkiego oraz dra hab. Jerzego Wróbla (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy),
 • prof. dra hab. n. med. Andrzeja Kaweckiego,  prof. dr hab. n. med. Hayane Akopyan, dr hab. n. med. prof. UR Katarzyny Dzierżanowskiej-Fangrat (Wydział Medyczny),
 • dra hab. Krzysztofa Kostrzewy oraz dr hab. Magdaleny Prejsnar-Wąsacz (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny),
 • dr hab. prof. UR Gabrieli Dobrovicowej, dr hab. prof. UR Marii Kiovskiej, dra hab. prof. UR Kazimierza Śliwy, dra hab. Walentego Baluka  oraz dr hab. Renaty Świrgoń-Skok (Wydział Prawa i Administracji),
 • dr hab. prof. UR Jolanty Kamińskiej-Kwak, dra hab. Wojciecha Łysiaka oraz dr Diany Gergovej (Wydział Socjologiczno-Historyczny),
 • prof. dra hab. Bogdana Mytskana (Wydział Wychowania Fizycznego),
 • dra hab. Łukasza Łuczaja (Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych).

Senat w głosowaniu tajnym wyraził poparcie dla wszystkich kandydatur.

Zaaprobowany jednomyślnie został także projekt zapisów na temat powołania, na kadencję 2012-2016, komisji senackich Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ustanowione zostały: Komisja ds. Dydaktyki i Wychowania, Komisja ds. Rozwoju Uczelni, Komisja ds. Budżetu i Finansów, Komisja Statutowa, Komisja ds. Nauki oraz wynikające z odpowiednich zapisów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i odpowiednich rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego komisje dyscyplinarne.

Następstwem powyższego była możliwość wyboru składu osobowego Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.

W dalszej części obrad Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. prof. UR Wojciech Walat rekomendował kolejno projekty uchwał:

 • w sprawie zamiany zapisów uchwały z 21 czerwca 2012 r. w sprawie liczby studentów studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Rzeszowskim, finansowanych z budżetu państwa w roku akademickim 2012/2013. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogólna liczba studentów studiów stacjonarnych w UR (bez studiów III stopnia) została zwiększona i wynosi 14 778 osób. Senat podjął w tej sprawie stosowną uchwałę.
 • w sprawie uchylenia uchwały 75/05/2009, dotyczącej Regulaminu studiów podyplomowych. Według nowych ustaleń, zgodnych z zapisami znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, dokument ten, określający organizację i tok studiów podyplomowych, ustali zarządzeniem Rektor,
 • zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku informatyka, studia inżynierskie I stopnia, realizowane na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.

 

Zebrani jednomyślnie zaaprobowali ponadto rekomendowany przez JM Rektora prof. dra hab. Aleksandra Bobko Regulamin obrad Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Pozytywnie zaopiniowane zostały także wnioski w sprawie powołania kierowników: Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych (dra Sławomira Schultisa), Centrum Sportu i Rekreacji (mgra Bogusława Berdela) oraz Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców „Polonus” (dr Hanny Krupińskiej-Łyp).

W sprawach różnych zatwierdzone zostały projekty uchwał w następujących kwestiach:   

 • upoważnienia JM Rektora do wyboru audytora, badającego sprawozdanie finansowe Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • upoważnienia JM Rektora do zaciągnięcia kredytu obrotowego w wysokości do 5 mln zł, a także kredytu inwestycyjnego w wysokości do 10 mln złotych,
 • zbycia mienia (działka Rzeszów-Załęże) oraz w sprawie ustanowienia służebności przesyłu (ul. Ćwiklińska, Zalesie),
 • dodatkowego zatrudnienia JM Rektora prof. dra hab. Aleksandra Bobko oraz Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia dra hab. prof. UR Wojciecha Walata.

Na koniec prowadzący obrady JM Rektor prof. dr hab. Aleksander Bobko zaprosił zebranych na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2012/2013 (1 października).

 


Wstawił:Szczęsny Jan   2012-11-09 12:38
Sporządził:Małgorzata Dworak   2012-11-09
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2012-11-09
Dokument wyświetlono: 3582 razy
[+]