Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 21.06.2012 r.
21.06.2012 r.

Z OBRAD SENATU

Ostatnie w kadencji 2008-2012 posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego, prowadzone przez Rektora prof. dra hab. Stanisława Uliasza, odbyło się 21 czerwca.

Na wstępie, stosowną uchwałą, ustalony został terminarz posiedzeń Senatu w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego 2012/2013 (27 września, 25 października, 29 listopada, 20 grudnia, 31 stycznia 2013 r.).

Program obrad uzupełniono o wnioski w sprawach osobowych: Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego (w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego UR prof. dra hab. Aleksandra Bobko i prof. dr hab. Jadwigi Hoff oraz zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. prof. UR Marioli Hoszowskiej, dra hab. prof. UR Oleksandra Sytnyka, dra hab. Pawła Sierżęgi), Rady Wydziału Filologicznego (w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dra hab. Pavola Štekauera, dra hab. prof. UR Teodora Hrehovcika oraz dr hab. Agnieszki Uberman), Rady Wydziału Sztuki w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dra hab. prof. UR Marka Pokrywki. Wszystkie propozycje władz wydziałów uzyskały akceptację Senatu.

Na część dotyczącą oceny działalności Uczelni i przyjęcia sprawozdania rektora złożyły się wpierw wystąpienia prorektorów, będące bilansem funkcjonowania poszczególnych obszarów i jednostek UR. Ważnym podsumowaniem (roku i kadencji) był tu głos JM Rektora Stanisława Uliasza. Senat przyjął uchwałę w sprawie oceny działalności Uniwersytetu, zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora oraz oceny działalności Rektora.

Przyjęto też, rekomendowaną przez senacką Komisję ds. Decentralizacji i Finansów uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2012 r. W sprawie utworzenia nowego kierunku – technologia żywności i żywienie człowieka (studia II stopnia) głos zabrał dziekan Wydziału Biologiczno-Rolniczego dr hab. prof. UR Zbigniew Czerniakowski. Zebrani większością głosów poparli ten wniosek (uchwała Senatu).

Następnie prorektor ds. studenckich i kształcenia dr hab. prof. UR Elżbieta Dynia przedstawiła ostateczne propozycje dotyczące zmian w uchwale 395/04/2012 w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim. Następstwem intensywnej, merytorycznej dyskusji oraz pozytywnego głosowania stał się ujednolicony tekst Regulaminu.

Senatorowie podjęli także uchwałę w sprawie liczby studentów studiów stacjonarnych UR, finansowanych z budżetu państwa w roku akademickim 2012/2013.

Na koniec, rekomendowana przez senacką Komisję ds. Dydaktyki i Wychowania, przyjęta została uchwała w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na poszczególnych wydziałach.

Małgorzata Dworak


Wstawił:Szczęsny Jan   2012-06-28 12:33
Sporządził:Małgorzata Dworak   2012-06-28
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2012-06-28
Dokument wyświetlono: 2663 razy
[+]