Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 31.05.2012 r.
31.05.2012 r.

Z OBRAD SENATU

Na początku obrad Senatu UR, 31 maja br., chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłej tragicznie studentki Wydziału Medycznego – Sylwii Pleśniak.

Następnie, z rąk prowadzącego obrady Rektora prof. dra hab. Stanisław Uliasza nominację na stanowisko profesora zwyczajnego w UR otrzymał prof. dr hab. Grzegorz Kleparski (Instytut Filologii Angielskiej).

Dalej, zgodnie z porządkiem obrad Senatu, przystąpiono do realizacji kolejnych zagadnień.

 1. Informacja o pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2011/2012 – informację przedstawiła prorektor ds. studenckich i kształcenia dr hab. prof. UR Elżbieta Dynia.
 2. Sprawy osobowe:
  • wnioski Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego w sprawie zatrudnienia dr hab. prof. UR Agnieszki Pawłowskiej oraz dra hab. prof. UR Zbigniewa Rykla na stanowisku profesora nadzwyczajnego,
  • wnioski Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego: dr hab. Idalii Kasprzyk, dra hab. Cezarego Mikrusa, dra hab. prof. UR Tomasza Barana oraz dra hab. prof. UR Bogusława Ślusarczyka,
  • wniosek Rady Wydziału Medycznego w sprawie zatrudnienia dr hab. n. med. Joanny Skręt-Magierło na stanowisku profesora nadzwyczajnego,
  • wnioski Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego: w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. prof. UR Lucyny Leniowskiej oraz dra hab. Jana Zwolaka.  
  Te wszystkie kandydatury Senat zaopiniował pozytywnie.
 3. Zmiana składu senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich; wybrano nowego przedstawiciela studentów – Macieja Kawiaka (Wydział Wychowania Fizycznego).
 4. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2011 r. oraz sprawozdania finansowego. Zagadnienie referowała kwestor UR mgr Janina Kut. Senat podjął w tej sprawie stosowną uchwałę.
 5. Uchwała w sprawie warunków i trybu przyjmowania na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie, w roku akademickim 2013/2014.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania w roku akademickim 2012/2013 zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, w tym rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz w sprawie zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych określoną w ustawie.
 7. Uchwała w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego określających zasady tworzenia planów i programów studiów podyplomowych i kursów.
 8. Przyjęcie uchwały o współpracy Uniwersytetu Rzeszowskiego z uczelniami i instytucjami zagranicznymi.

W sprawach różnych JM Rektor:

 • poinformował o zmianie na stanowisku przewodniczącego Komisji Wyborczej UR –dra hab. prof. UR Zenona Ożoga zastąpiła do chwili zebrania Komisji dr hab. prof. UR Monika Klejnowska, dotychczasowy zastępca przewodniczącego KW UR,
 • zaprosił na Święto UR, połączone z wręczeniem odznaczeń państwowych, nagród rektora UR oraz promocją doktorską i habilitacyjną.

Małgorzata Dworak


Wstawił:Szczęsny Jan   2012-06-28 12:34
Sporządził:Małgorzata Dworak   2012-06-28
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2012-06-28
Dokument wyświetlono: 4667 razy
[+]