Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 26.04.2012 r.
26.04.2012 r.

 Z OBRAD SENATU

Kwietniowe posiedzenie Senatu UR (26.04.2012 r.) rozpoczęło się od wręczenia przez JM Rektora Stanisława Uliasza nominacji na stanowisko profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Rzeszowskim. Otrzymali je: prof. Zofia Czapiga, (Wydział Filologiczny) i prof. Adam Czudec (Wydział Ekonomii). Prof. S. Uliasz poinformował także, że zgodnie z wcześniejszymi decyzjami Senatu profesorem zwyczajnym został (nieobecny) prof. Grzegorz Kleparski (Wydział Filologiczny).

Z kolei akt zmieniający zasady zatrudnienia po uzyskaniu tytułu profesora otrzymał prof. Tadeusz Błoński (Wydział Sztuki).

Pierwsze głosowanie dotyczyło uzupełnienia składu senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania o kilku nowych przedstawicieli, następnie głosowano sprawy osobowe: przedłużenia zatrudnienia dra hab. prof. UR Przemysława Paczkow­skiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego (wniosek Rady Międzywydziałowego In­stytutu Filozofii) oraz zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego: dra hab. Janusza Pasterskiego (wniosek Rady Wydziału Filologicznego), doc. dr hab. n. med. Małgorzaty Tacikowskiej i doc. dra hab. Grzegorza Raby (wnioski Rady Wydziału Medycznego) oraz dra hab. Wojciecha Furmana (wniosek Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego). W tych sprawach senatorowie zaakceptowali wnioski rad wydziałów.

Senat UR przyjął również uchwałę w sprawie zmian w Regulaminie studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim. Dokument obowiązywał będzie od 1 października 2012 r. Prace nad jego ostatecznymi założeniami, uwzględniające poprawki wniesione na posiedzeniu Senatu oraz postulaty studentów, będą jednak trwały nadal.

Senat podjął także uchwały o powołaniu w UR Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii oraz Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej. Zaakceptowane także zostały regulaminy określające funkcjonowanie tych jednostek.

W „sprawach różnych” prorektor ds. studenckich i kształcenia dr hab. prof. UR Elżbieta Dynia przekazała dziekanom pisemne stanowisko MNiSW w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Małgorzata Dworak


Wstawił:Szczęsny Jan   2012-04-27 12:12
Sporządził:Małgorzata Dworak   2012-04-27
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2012-04-27
Dokument wyświetlono: 2929 razy
[+]