Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 29.03.2012 r.
29.03.2012 r.

Z OBRAD SENATU

Głosowaniami rozpoczęło się marcowe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego (29.03.2012 r.).  Akceptowano wnioski:

  • w sprawie zmian w składzie Komisji Wyborczej UR (w miejsce prof. dra hab. Romana Reszela powołano dr hab. prof. UR Joannę Kostecką (Wydział Biologiczno-Rolniczy), w miejsce prof. dra hab. n. med. Andrzeja Skręta – dr Jolantę Zwolińską (Wydział Medyczny),
  • o przyznanie odznaczeń państwowych, medali KEN oraz nagród ministra nauki i szkolnictwa wyższego (łącznie 69 kandydatur),
  • w kwestiach kadrowych (zatrudnienie na stanowisku profesora  prof. dra hab. Tadeusza Błońskiego – Wydział Sztuki; mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego trzech osób: prof. dra hab. Adama Czudca – Wydział Ekonomii, prof. dr hab. Zofii Czapigi, prof. dra hab. Grzegorza A. Kleparskiego – Wydział Filologiczny; przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR: dra hab. prof. UR Grzegorza Ślusarza – Wydział Ekonomii i zatrudnienie dr hab. Natalyi Malyutiny – Wydział Filologiczny),
  • w sprawie uzupełnienia komisji senackich UR (ds. Rozwoju Uczelni, ds. Dydaktyki i Wychowania, ds. Decentralizacji i Finansów, ds. Rozwoju Kadry, Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, Dyscyplinarnej ds. Studentów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów) o przedstawicieli studentów.

W powyższych sprawach przyjęte zostały stosowne uchwały.

W dalszej części posiedzenia prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej dr hab. prof. UR Czesław Puchalski wystąpił z prezentacją Porównawcza analiza ekonomiczna: UR na tle uniwersytetów publicznych, koncentrując się, m.in. na: osiąganych przychodach z działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej, gospodarczej, pozostałej; dynamice wzrostu dotacji budżetowej; przychodach i kosztach z tytułu: działalności operacyjnej, pomocy materialnej dla studentów i doktorantów; liczbie studentów, pracowników, wynagrodzeniach osobowych, dotacji budżetowej w przełożeniu na liczbę pracowników oraz studentów stacjonarnych, wpływach z opłat za usługi edukacyjne, dodatkowym dofinansowaniu jednostek uczelni, osiągniętym wyniku finansowym w latach 2007-2010 i innych wskaźnikach ukazujących akademicką aktywność.

Jawnie głosowano także nad przedstawionymi przez dr hab. prof. UR Elżbietę Dynię, prorektora ds. studenckich i kształcenia, projektami zapisów: Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim; w kwestii zmiany uchwały nr 279/04/2011 w sprawie warunków i trybu przyjmowania na studia doktoranckie w roku akademickim 2012/2013 oraz zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach dokształcających. Powyższe propozycje Senat przyjął jednomyślnie.

Informacje o poszerzającej się współpracy UR z zagranicznymi uczelniami i instytucjami zagranicznymi przedstawił prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Aleksander Bobko. Senat przez przyjęcie uchwały zaakceptował te inicjatywy uczelni.

Prowadzący obrady przewodniczący Senatu JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Uliasz złożył zebranym życzenia z okazji nadchodzącej Wielkanocy oraz zapowiedział uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa UR Wiesławowi Myśliwskiemu (14 maja), a także uroczyste spotkanie w rocznicę utworzenia UR – 4 czerwca.

Po posiedzeniu senatorowie odwiedzili plac budowy trzech centrów: Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej, Kompleksu Naukowo-Dydaktycznego Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii oraz Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Komputerowego (inwestycje przy ul. prof. Pigonia).

Małgorzata Dworak


Wstawił:Szczęsny Jan   2012-04-05 10:25
Sporządził:Małgorzata Dworak   2012-04-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2012-04-05
Dokument wyświetlono: 2606 razy
[+]