Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Uchwały » 2012
Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2012

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2012

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia  26 stycznia 2012 roku

 1. Uchwała nr 350/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w Statucie.
 2. Uchwała nr 351/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Uchwała nr 352/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2012-2015.
 4. Uchwała nr 353/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia zasad projektowania i weryfikacji programów kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 5. Uchwała nr 354/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.
 6. Uchwała nr 355/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Rady Bibliotecznej.
 7. Uchwała nr 356/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. Marty Uberman na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym.
 8. Uchwała nr 357/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zawarcia umów o współpracy z zagranicznymi uczelniami i jednostkami naukowo-badawczymi.
 9. Uchwała nr 358/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia uchwały nr 278/04/2011 z 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia warunków i  trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2012/2013 w części dotyczącej kierunku filologia polska.   
 10. Uchwała nr 359/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia uchwały nr 278/04/2011 z 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia  warunków i  trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2012/2013 w części dotyczącej kierunku nauki o rodzinie.
 11. Uchwała nr 360/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia studiów II stopnia na kierunku nauki o rodzinie.
 12. Uchwała nr 361/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przystąpienia Uniwersytetu Rzeszowskiego do projektu Centrum Innowacyjnych Technologii.
 13. Uchwała nr 362/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji inwestycji Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego.
 14. Uchwała nr 363/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Kodeksu etyki pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego niebędących nauczycielami akademickimi.
 15. Uchwała nr 364/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia  23 lutego 2012 roku

 1. Uchwała nr 365/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. prof. UR Małgorzaty Rybickiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Socjologiczno-Historycznym.
 2. Uchwała nr 366/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Mirosława Dymona na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym.
 3. Uchwała nr 367/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. Mirosławy Zimy na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 4. Uchwała nr 368/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. Magdaleny Parlińskiej-Wojtan na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 5. Uchwała nr 369/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu wyborczego studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Rzeszowskiego, Senatu UR oraz do Kolegium Elektorów wydziału.
 6. Uchwała nr 370/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu wyborczego doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Rzeszowskiego, Senatu UR oraz do Kolegium Elektorów wydziału.
 7. Uchwała nr 371/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Terminarza czynności wyborczych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 8. Uchwała nr 372/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie podziału miejsc mandatowych w Kolegium Elektorów Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 9. Uchwała nr 373/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 10. Uchwała nr 374/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Centrum Transferu Technologii i Badań Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 11. Uchwała nr 375/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Centrum Innowacji i Wdrożeń Technologii w Przemyśle Spożywczym Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 12. Uchwała nr 376/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Centrum Konferencyjno-Naukowego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 13. Uchwała nr 377/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Centrum Marketingu Produktów Spożywczych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 14. Uchwała nr 378/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Centrum Przetwarzania Biomasy i Odpadów na Energię Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 15. Uchwała nr 379/02/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie działań Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców „Polonus”.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia  29 marca 2012 roku

 1. Uchwała nr 380/03/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Wyborczej UR.  
 2. Uchwała nr 381/03/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do orderów i odznaczeń państwowych.
 3. Uchwała nr 382/03/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do Medali Komisji Edukacji Narodowej.
 4. Uchwała nr 383/03/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.   
 5. Uchwała nr 384/03/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dra hab. Tadeusza Błońskiego (Wydział Sztuki).           
 6. Uchwała nr 385/03/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dra hab. Adama Czudca (Wydział Ekonomii).          
 7. Uchwała nr 386/03/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dra hab. prof. UR Grzegorza Ślusarza (Wydział Ekonomii).   
 8. Uchwała nr 387/03/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Zofii Czapigi (Wydział Filologiczny). 
 9. Uchwała nr 388/03/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dra hab. Grzegorza A. Kleparskiego (Wydział Filologiczny). 
 10. Uchwała nr 389/03/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Natalyi Malyutiny (Wydział Filologiczny). 
 11. Uchwała nr 390/03/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyborów uzupełniających do komisji senackich oraz komisji dyscyplinarnych ds. studentów.
 12. Uchwała nr 391/03/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 13. Uchwała nr 392/03/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca uchwałę nr 279/04/2011 r. z 28 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na studia doktoranckie w roku akademickim 2012/2013.
 14. Uchwała nr 393/03/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach dokształcających.
 15. Uchwała nr 394/03/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie współpracy z instytucjami zagranicznymi.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia  26 kwietnia 2012 roku

 1. Uchwała nr 395/04/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.   
 2. Uchwała nr 396/04/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Centrum Dydaktyczno-Naukowego Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Uchwała nr 397/04/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 4. Uchwała nr 398/04/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania.  
 5. Uchwała nr 399/04/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Przemysława Paczkowskiego (Międzywydziałowy Instytut Filozofii) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.  
 6. Uchwała nr 400/04/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Wojciecha Furmana (Wydział Socjologiczno-Historyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego. 
 7. Uchwała nr 401/04/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Janusza Pasterskiego (Wydział Filologiczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 8. Uchwała nr 402/04/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia doc. dra hab. Grzegorza Raby (Wydział Medyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego. 
 9. Uchwała nr 403/04/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia doc. dr hab. Małgorzaty Tacikowskiej (Wydział Medyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego. 

 

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 31 maja 2012 roku

 

 

 1. Uchwała nr 404/05/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. oraz podziału zysku.
 2. Uchwała nr 405/05/2012 w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na  poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2013/2014.
 3. Uchwała nr 406/05/2012 w sprawie zasad ustalania w roku akademickim 2012/2013 zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, w tym rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz w sprawie zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych określoną w ustawie.
 4. Uchwała nr 407/05/2012 w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, określających zasady tworzenia planów i programów studiów podyplomowych i kursów.
 5. Uchwała nr 408/05/2012 w sprawie zawarcia umowy o współpracy z uczelniami i instytucjami zagranicznymi.
 6. Uchwała nr 409/05/2012 w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.
 7. Uchwała nr 410/05/2012 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. prof. UR Agnieszki Pawłowskiej (Wydział Socjologiczno-Historyczny).
 8. Uchwała nr 411/05/2012 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego dra hab. prof. UR Zbigniewa Rykla (Wydział Socjologiczno-Historyczny).
 9. Uchwała nr 412/05/2012 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego dra hab. prof. UR Tomasza Barana (Wydział Biologiczno-Rolniczy). 
 10. Uchwała nr 413/05/2012 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. Idalii Kasprzyk (Wydział Biologiczno-Rolniczy). 
 11. Uchwała nr 414/05/2012 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego dra hab. Cezarego Mitrusa (Wydział Biologiczno-Rolniczy). 
 12. Uchwała nr 415/05/2012 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego dra hab. prof. UR Bogusława Ślusarczyka (Wydział Biologiczno-Rolniczy). 
 13. Uchwała nr 416/05/2012 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. n. med. Joanny Skręt-Magierło (Wydział Medyczny). 
 14. Uchwała nr 417/05/2012 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. prof. UR Lucyny Leniowskiej (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy). 
 15. Uchwała nr 418/05/2012 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. Jana Zwolaka (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy). 

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 21 czerwca 2012 roku

 1. Uchwała nr 419/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie terminów posiedzeń Senatu w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013.
 2. Uchwała nr 420/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie oceny działalności Uniwersytetu, zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora oraz oceny działalności Rektora.
 3. Uchwała nr 421/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie  zatwierdzenia  planu rzeczowo-finansowego na 2012 rok.
 4. Uchwała nr 422/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia studiów II stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka.
 5. Uchwała nr 423/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w Regulaminie studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.     
 6. Uchwała nr 424/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie liczby studentów studiów stacjonarnych w UR, finansowanych z budżetu państwa w roku akademickim 2012/2013.
 7. Uchwała nr 425/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie mianowania  na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dra hab. Aleksandra Bobki (Wydział Socjolo­giczno-Historyczny).
 8. Uchwała nr 426/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie mianowania  na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Jadwigi Hoff (Wydział Socjolo­giczno-Historyczny).
 9. Uchwała nr 427/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. prof. UR Marioli Hoszowskiej (Wydział Socjolo­giczno-Historyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 10. Uchwała nr 428/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Oleksandra Sytnyka (Wydział Socjolo­giczno-Historyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego. 
 11. Uchwała nr 429/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Pawła Sierżęgi (Wydział Socjolo­giczno-Historyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego. 
 12. Uchwała nr 430/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia  prof. dra hab. Pavola Štekauera (Wydział Filologiczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 13. Uchwała nr 431/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia  dra hab. prof. UR Teodora Hrehovcika (Wydział Filologiczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego. 
 14. Uchwała nr 432/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. Agnieszki Uberman (Wydział Filologiczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 15. Uchwała nr 433/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Marka Pokrywki (Wydział Sztuki) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 16. Uchwała nr 434/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Biologiczno-Rolniczym.
 17. Uchwała nr 435/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Ekonomii.
 18. Uchwała nr 436/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Filologicznym.
 19. Uchwała nr 437/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 20. Uchwała nr 438/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Medycznym.
 21. Uchwała nr 439/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym.
 22. Uchwała nr 440/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Prawa i Administracji.
 23. Uchwała nr 441/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Socjologiczno-Historycznym. 
 24. Uchwała nr 442/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Sztuki. 
 25. Uchwała nr 443/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Wychowania Fizycznego.  
 26. Uchwała nr 444/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Zamiejscowym Wydziale Biotechnologii.
 27. Uchwała nr 445/06/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów w Międzywydziałowym Instytucie Filozofii.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 27 września 2012 r.

 1. Uchwała nr 1/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie tematyki posiedzeń Senatu w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013.
 2. Uchwała nr 2/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania komisji senackich, określenia liczby ich członków oraz zadań.
 3. Uchwała nr 3/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych w UR w roku akademickim 2012/2013.
 4. Uchwała nr 4/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uchylenia Uchwały nr 75/05/2009, dotyczącej Regulaminu studiów podyplomowych.  
 5. Uchwała nr 5/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku informatyka – studia inżynierskie pierwszego stopnia, realizowane na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 6. Uchwała nr 6/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu obrad Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 7. Uchwała nr 7/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie upoważnienia JM Rektora do wyboru audytora, badającego sprawozdanie finansowe Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 8. Uchwała nr 8/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie upoważnienia JM Rektora do zaciągnięcia kredytu obrotowego w wysokości do 5 mln zł.
 9. Uchwala nr 9/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie upoważnienia JM Rektora do zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego w wysokości do 10 mln zł.
 10. Uchwała nr 10/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zbycia mienia.
 11. Uchwała nr 11/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie ustanowienia służebności przesyłu.
 12. Uchwała nr 12/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.
 13. Uchwała nr 13/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania kierownika Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców „Polonus”.
 14. Uchwała nr 14/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania kierownika Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych.
 15. Uchwała nr 15/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania kierownika Centrum Sportu i Rekreacji.
 16. Uchwala nr 16/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie dodatkowego zatrudnienia JM Rektora prof. dra hab. Aleksandra Bobko.
 17. Uchwala nr 17/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie dodatkowego zatrudnienia Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia dra hab. prof. UR Wojciecha Walata.
 18. Uchwała nr 18/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Mariusza Rudego (Wydział Biologiczno-Rolniczy) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 19. Uchwała nr 19/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. inż. prof. UR Bohdana Rytsara (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 20. Uchwała nr 20/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Stanisława Domaradzkiego (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 21. Uchwała nr 21/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Jerzego Wróbla (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 22. Uchwała nr 22/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia prof. dra hab. n. med. Andrzeja Kaweckiego (Wydział Medyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 23. Uchwała nr 23/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. n. med. Hayane Akopyan (Wydział Medyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 24. Uchwała nr 24/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. n. med. prof. UR Katarzyny Dzierżanowskiej-Fangrat (Wydział Medyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 25. Uchwała nr 25/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Krzysztofa Kostrzewy (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 26. Uchwała nr 26/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. Magdaleny Prejsnar-Wąsacz (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 27. Uchwała nr 27/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. prof. UR Gabrieli Dobrovicowej (Wydział Prawa i Administracji) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 28. Uchwała nr 28/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. Marii Kiovskiej (Wydział Prawa i Administracji) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 29. Uchwała nr 29/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Kazimierza Śliwy (Wydział Prawa i Administracji) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 30. Uchwała nr 30/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Walentego Baluka (Wydział Prawa i Administracji) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 31. Uchwała nr 31/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. Renaty Świrgoń-Skok (Wydział Prawa i Administracji) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 32. Uchwała nr 32/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. prof. UR Jolanty Kamińskiej-Kwak (Wydział Socjologiczno-Historyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 33. Uchwała nr 33/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Wojciecha Łysiaka (Wydział Socjologiczno-Historyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 34. Uchwała nr 34/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr Diany Gergovej (Wydział Socjologiczno-Historyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 35. Uchwała nr 35/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia prof. dra hab. Bogdana Mytskana (Wydział Wychowania Fizycznego) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 36. Uchwała nr 36/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Łukasza Łuczaja (Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 25 października 2012 r.

 1. Uchwała nr 37/10/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany nazwy Międzywydziałowego Instytutu Filozofii.
 2. Uchwała nr 38/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Krzysztofa Oklejewicza (Wydział Biologiczno-Rolniczy)  na  stanowisku profesora nadzwyczajnego.      
 3. Uchwała nr 39/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Marka Palucha (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 4. Uchwała nr 40/10/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Uchwała nr 41/10/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru składu osobowego Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania.
 6. Uchwała nr 42/10/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru składu osobowego Komisji ds. Rozwoju Uczelni.
 7. Uchwała nr 43/10/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru składu osobowego Komisji ds. Budżetu i Finansów.
 8. Uchwała nr 44/10/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Statutowej.
 9. Uchwała nr 45/10/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru składu osobowego Komisji ds. Nauki. 
 10. Uchwała nr 46/10/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów. 
 11. Uchwała nr 47/10/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru składu osobowego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.  
 12. Uchwała nr 48/10/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.
 13. Uchwała nr 49/10/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru składu osobowego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.
 14. Uchwała nr 50/10/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 29 listopada 2012 r.

 1. Uchwała nr 51/11/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu nadawania tytułu doktora honoris causa  Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Uchwała nr 52/11/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad ustalania w roku akademickim 2012/2013 zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, w tym rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz w sprawie zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych określoną w ustawie.
 3. Uchwała nr 53/11/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania imienia prof. Mariana Bobrana sali dydaktycznej nr 306 w Katedrze Filologii Rosyjskiej.
 4. Uchwała nr 54/11/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zawarcia umów o współpracy z zagranicznymi uczelniami.
 5. Uchwała nr 55/11/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zbycia mienia.
 6. Uchwała nr 56/11/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie ustanowienia służebności przesyłu.
 7. Uchwała nr 57/11/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie służebności drogi koniecznej.
 8. Uchwała nr 58/11/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Socjologiczno-Historycznym studiów podyplomowych dla nauczycieli: „Edukacja dla bezpieczeństwa”.
 9. Uchwała nr 59/11/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia  dra hab. Antoniego Nikla (Wydział Sztuki) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 10. Uchwała nr 60/11/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia  dra hab. n. med. prof. UR Romualda Krajewskiego (Wydział Medyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 11. Uchwała nr 61/11/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia mgra inż. Jarosława Szlęzaka na stanowisku Kanclerza Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 12. Uchwała nr 62/11/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Rozwoju Uczelni.
 13. Uchwała nr 63/11/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Budżetu i Finansów. 
 14. Uchwała nr 64/11/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Komisji Statutowej.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 20 grudnia 2012 r.

 1. Uchwała nr 65/12/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2012 r.
 2. Uchwała nr 66/12/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2013 r.
 3. Uchwała nr 67/12/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zbycia obiektów sportowych stadionu przy ul. Wyspiańskiego 22 w Rzeszowie.
 4. Uchwała nr 68/12/2012 r. Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie rozpoczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Uchwała nr 69/12/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Bibliotecznej. 
 6. Uchwała nr 70/12/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia prof. dra hab. Andrzeja Sybirnego (Wydział Biologiczno-Rolniczy) na stanowisku profesora zwyczajnego.

 

 

ZgodnieZarządzeniem nr 5/2013 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z 11.01.2013 r. w sprawie procedury tworzenia wewnętrznych aktów prawnych uchwały Senatu UR są dostępne w Sekcji Legislacyjnej.


Wstawił:Szczęsny Jan   2013-02-06 11:07
Sporządził:Małgorzata Dworak   2013-01-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2013-01-05
Dokument wyświetlono: 24692 razy
[+]