Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 25.02.2010 r.
25.02.2010 r.

Z OBRAD SENATU
25 lutego 2010 r.

Obrady Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu 25 lutego 2010 r. zainaugurowane zostały wręczeniem przez JM Rektora prof. dra hab. Stanisława Uliasza aktów: mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego, na Wydziale Prawa i Administracji UR, prof. dr. hab. Janowi Łukasiewiczowi oraz zmieniającego zasady zatrudnienia – w związku z uzyskaniem tytułu profesora – pani prof. dr hab. Janinie Kaniuczak z Wydziału Biologiczno-Rolniczego.

Senatorowie powitali także nowych członków zgromadzenia – dziewięciu przedstawicieli studentów UR. Zmiany w składzie Senatu są wynikiem przeprowadzenia w tej grupie wyborów uzupełniających, niezbędnych po zakończeniu studiów przez poprzednich przedstawicieli tej grupy społeczności akademickiej. Obecnie Senat UR liczy 76 członków z głosem stanowiącym.

W dalszej części rozpatrzono wniosek Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego (referował dziekan, prof. dr hab. Sylwester Czopek) w sprawie rozpoczęcia procedury nadania godności doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr. hab. Jerzemu Wyrozumskiemu, jednemu z najwybitniejszych mediewistów polskich, autorowi fundamentalnych prac i rozpraw dotyczących doby późnego średniowiecza, niekwestionowanemu autorytetowi w tej dziedzinie, cieszącemu się wielkim uznaniem wśród historyków środkowoeuropejskich. W wyniku jednomyślnego głosowania w tej sprawie, podjęta została stosowna uchwała.

Rozpatrzono też wnioski rad wydziałów dotyczące spraw kadrowych: mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dra hab. inż. Mieczysława Korzyńskiego (wniosek Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego) oraz zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dra hab. inż. Dariusza Pogockiego (wniosek Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego). Senat głosował w tych kwestiach jednomyślnie pozytywnie.

W związku z wnioskiem Samorządu Studentów UR, który wycofał poparcie osobom dotychczas reprezentującym tę grupę w senackich komisjach, głosowano nad uzupełnieniem składów: Rady Bibliotecznej oraz komisji: ds. Dydaktyki i Wychowania, ds. Rozwoju Uczelni, ds. Decentralizacji i Finansów, Statutowej, ds. Rozwoju Kadry, Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, a także komisji dyscyplinarnych: ds. Nauczycieli Akademickich, ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.

Zgodnie z programem posiedzenia Senatu informacje o działalności kół naukowych zarejestrowanych w naszej uczelni, ich formach aktywności (konferencjach, obozach naukowych, wydawnictwach) przedstawił prof. dr hab. Aleksander Bobko, prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą.

Senat wyraził również przyzwolenie (głosowanie jednomyślne) na przyjęcie, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego, darowizny składającej się z działki i czterokondygnacyjnego budynku, położonej w Rzeszowie przy ul. Towarnickiego 1A, z przeznaczeniem na działalność statutową Uniwersytetu.


Wstawił:Szczęsny Jan   2010-03-05 08:40
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2010-03-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2010-03-05
Dokument wyświetlono: 3122 razy
[+]