Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 28.01.2010 r.
28.01.2010 r.

Z OBRAD SENATU
28 stycznia 2010 r.

Obrady Senatu 28 stycznia br. zapoczątkowała symboliczna chwila ciszy– ku uczczeniu pamięci zmarłych ostatnio profesorów: Antoniego Woźniackiego oraz Czesława Jankiewicza, emerytowanych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Następnie JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Uliasz wręczył dyplomy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego potwierdzające przyznanie jedenastu stypendiów za osiągnięcia naukowe oraz dwóch za wybitne wyniki sportowe. Otrzymali je studenci: Judyta Kasperkiewicz (Wydział Prawa i Administracji), Tomasz Tłuczek (Wydział Socjologiczno-Historyczny), Damian Wolski (Wydział Socjologiczno-Historyczny), Krzysztof Goryczka (Wydział Ekonomii), Maciej Wieczerzak (Wydział Sztuki), Alicja Stankiewicz (Wydział Sztuki), Barbara Szal (Wydział Sztuki), Beata Dencikowska (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny), Agnieszka Podbilska (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny), Honorata Kiwała (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny), Anna Świerad (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny) – stypendia za wyniki w nauce oraz: Karolina Stawarz (Wydział Biologiczno-Rolniczy) i Przemysław Szymanowski (Wydział Wychowania Fizycznego) – stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe.

W kolejnym punkcie obrad senatorowie wysłuchali informacji o problemach studentów niepełnosprawnych w UR. Ogólne zagadnienia związane z tymi kwestiami przedstawili: pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych ks. dr Adam Podolski, dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak oraz mgr Jakub Sznajder. W UR kształci się 400 osób, które posiadają dokumenty potwierdzające niepełnosprawność. Stanowi to ok. 2% ogółu studentów i jest to jeden z największych wskaźników w Polsce. Od chwili powołania pełnomocnika (1.5 roku temu), studenci mogli skorzystać z jedenastu obozów rehabilitacyjno-leczniczo-rekreacyjnych, które odbyły się w miejscowościach: Myczkowce, Krynica, Polańczyk, Wierzawice, Solec Zdrój, Krynica Zdrój. Kadrę na tychże obozach, oprócz kadry miejscowej, stanowią nauczyciele akademiccy czterech Wydziałów UR: Medycznego, WF, Pedagogiczno-Artystycznego i Sztuki.

Niepełnosprawni studenci mogą też uczestniczyć w rozmaitych kursach dokształcających oraz kursach realizowanych bezpośrednio na obozach: kurs jazdy na nartach, łyżwach, snowboardzie, na patent żeglarski, nauki pływania, jazdy konnej, języka angielskiego.

Nie mniej ważną sprawą są prace remontowe w budynkach UR, polegające na dostosowaniu niektórych pomieszczeń do swobodnego użytkowania przez niepełnosprawnych.

Wielorakie problemy niepełnosprawnych analizowano także na zorganizowanej w ubiegłym roku konferencji naukowej nt: „Uniwersytet Rzeszowski uczelnią przyjazną osobom niepełnosprawnym” (11-13 grudnia 2009 r.).

Pomoc dla studentów niepełnosprawnych OWiRON realizowana jest także w ramach projektu „Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego Szansą dla Regionu”, który ma m.in. na celu wspomożenie działań mających na celu umożliwienie w miarę pełnego korzystania przez osoby niepełnosprawne z oferty edukacyjnej naszej Uczelni.

Serdeczne podziękowania, za kierowanie w okresie ostatnich kilku lat (od stycznia 2007 r.) uniwersytecką Biblioteką i pracą na rzecz Uczelni, w związku z przejściem na emeryturę złożone zostały przez władze Uczelni pani mgr Krystynie Serwatko. Kandydaturę

nowego dyrektora – w osobie dr Bożeny Jaskowskiej – rekomendował przewodniczący Rady Bibliotecznej dr hab. prof. UR Wojciech Cynarski. W dalszej części obrad Senat zaaprobował te zmiany.

Senat zaopiniował również (pozytywnie) wnioski w sprawach osobowych: wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie prof. dra hab. Jana Łukasiewicza na stanowisku profesora zwyczajnego, Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dra hab. Adriana T. Uljasza na stanowisku profesora nadzwyczajnego, Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dra hab. Dariusza Wojakowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a także w sprawach przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony: dra hab. prof. UR Marka Nalepy (Wydział Filologiczny) i dra hab. prof. UR Krzysztofa Kukuły (Wydział Biologiczno-Rolniczy).

Senat jednomyślnie podjął uchwałę (na wniosek Rektorów: Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego) w sprawie przyjęcia recenzji prof. dra hab. Władysława Serczyka o dorobku profesora Richarda Pipesa, kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.

Na wniosek Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego również jednomyślnie przyjęto uchwały: w sprawie wyrażenie zgody na utworzenie Studium Doktoranckiego, wspólnie z Instytutem Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach oraz w sprawie wyrażenie zgody na przystąpienie Uniwersytetu Rzeszowskiego do Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Także, po wysłuchaniu stanowiska przewodniczącego senackiej Komisji ds. Decentralizacji i Finansów wyrażono zgodę na zbycie – sprzedaż w drodze pisemnego przetargu trzech działek (o łącznej powierzchni 6,29 a), położonych w rejonie ul. Kwiatkowskiego – Cichej. Senat ustalił też minimalną kwotę, za którą teren może być sprzedany.

Senatorowie wysłuchali też informacji dziekana Wydziału Medycznego w sprawie perspektyw i szans uzyskania przez jednostkę uprawnień do prowadzenia przewodów doktorskich.

 


Wstawił:Szczęsny Jan   2010-03-05 08:39
Sporządził:Małgorzata Dworak   2010-03-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2010-03-05
Dokument wyświetlono: 5292 razy
[+]