Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 26.11.2009 r.
26.11.2009 r.

Z OBRAD SENATU
26 listopada 2009 r.

Listopadowe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego (26 listopada 2009 r.) rozpoczęło się uroczystym akcentem – wręczeniem przez JM Rektora prof. dra hab. Stanisława Uliasza gratulacji trojgu pracownikom UR, którym na mocy postanowienia Prezydenta RP z 26 października br. nadany został tytuł profesora. Otrzymali je nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Rzeszowskiego: dr hab. prof. UR Marek J. Koziorowski (nauki biologiczne – Zamiejscowy Wydział Biotechnologii w Weryni), dr hab. prof. UR Krzysztof J. Golec-Biernat (nauki fizyczne – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy) i dr hab. prof. UR Jadwiga Szmyd-Sikora (sztuki plastyczne – Wydział Sztuki).

Następnie, zgodnie z planowanym porządkiem obrad, wysłuchano informacji o działalności Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2008/2009. Różnorakie jej aspekty przedstawił przewodniczący Grzegorz Kolasiński. Uzupełnieniem tej tematyki była prezentacja na temat działalności klubu studenckiego „Pod Palmą”.

Podczas listopadowego posiedzenia Senatu rozpatrzono również wnioski osobowe: Rady Wydziału Filologicznego w sprawie zatrudnienia dr hab. Urszuli Kopeć na stanowisku profesora nadzwyczajnego oraz Rady Wydziału Sztuki w sprawie zatrudnienia dr hab. Doroty Sankowskiej, również na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Senatorowie zapoznali się ponadto z informacjami (prezentację w tej sprawie przedstawił prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej dr hab. inż. prof. UR Czesław Puchalski) na temat różnych parametrów oceniania wyników uczelni. Przedstawiono różnorakie aspekty naukowych i dydaktycznych działań oraz dokonano porównawczej analizy ekonomicznej Uniwersytetu Rzeszowskiego z innymi uniwersytetami. W dyskusji, która się wywiązała po wystąpieniu prorektora Cz. Puchalskiego, podkreślono konieczność „głębszego pochylenia się nad problemami” i zaproponowano zorganizowanie w tej sprawie, w najbliższym czasie, spotkania dziekanów. Wszyscy byli zgodni z tym, że dążenie do pozytywnego wyniku finansowego jest najważniejszym obecnie zadaniem każdej podstawowej jednostki uczelni.

W końcowej części posiedzenia odbyły się głosowania w sprawie: przyjęcia projektu korekty planu rzeczowo-finansowego na 2009 r. oraz prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2010 r. W imieniu Komisji ds. Decentralizacji i Finansów rekomendujące wnioski w tej sprawie przedstawił przewodniczący komisji prof. dr hab. Marek Koziorowski. Senat przyjął stosowne uchwały.

/M. Dworak/


Wstawił:Szczęsny Jan   2010-03-05 08:37
Sporządził:Małgorzata Dworak   2010-03-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2010-03-05
Dokument wyświetlono: 3236 razy
[+]