Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 28.02.2008 r.
28.02.2008 r.

Senat 28.02.2008 r.

Podczas lutowego posiedzenia Senatu (28.II.2008 r.) szczególnie uhonorowano najlepszych studentów Uniwersytetu, którzy zostali wyróżnieni stypendiami ministra, za wybitne osiągnięcia w nauce. Potwierdzające to wyróżnienie dyplomy wręczył prowadzący obrady Senatu prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak, Rektor UR wraz z dr hab. prof. UR Ewą Orlof, prorektorem ds. studenckich. Stypendia ministra przyznano: Joannie Barbarze Chmurze (politologia), Beacie Dencikowskiej (edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej), Ewelinie Głowacz (pedagogika), Elżbiecie Janczyk (edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych), Tomaszowi Krydzie (politologia), Pawłowi Lenarowi (edukacja techniczno-informatyczna), Bogumile Z. Luberze (prawo), Monice Łokaj (matematyka), Annie Świerad (prawo), Zofii Tabisz (edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych). Stypendium ministra (w wysokości 1300 zł) przyznawane jest na okres 10 miesięcy, ale wyklucza otrzymywanie z uczelni stypendium za wyniki w nauce.

Podczas tego posiedzenia Senatu Rektor wręczył też pracującemu na Wydziale Wychowania Fizycznego prof. dr. hab. Janowi Drausowi, akt mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Rzeszowskim.

W dalszej części obrad zaproszeni na posiedzenie Senatu członkowie Uczelnianej Komisji Wyborczej: prof. dr hab. Mieczysław Król - przewodniczący i dr Czesław P. Kłak -sekretarz poinformowali zebranych o przebiegu wyborów do jednoosobowych i kolegialnych organów Uczelni. Senat zaakceptował też dokumenty normujące zasady wyborcze wśród studentów i doktorantów. O wielu sytuacjach prowadzących do dyskusyjnych często rozwiązań, w aspekcie obowiązującego prawa, mówił dr Czesław Kłak z Wydziału Prawa. Przykładem konfliktowych decyzji są np. przepisy emerytalne i o zatrudnieniu nauczycieli akademickich oraz wynikające z tego uprawnienia do prawa wyborczego.

Niezwykle ważną dla uczelni sprawę przedstawił Senatowi dr hab. prof. UR Jerzy Kitowski, prorektor ds. finansów uczelni, który zaprezentował efekty dorobku naukowego kadry Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2007 r. W tej sprawie senatorowie otrzymali dokumentację przedstawianego problemu, z podziałem na wydziały i instytuty. W ramach badań własnych 957 nauczycieli akademickich prowadziło 1143 tematy badawcze, w ubr. zakończono 198. Realizowane były 22 granty KBN, na rozpatrzenie w grudniu 2007 r. oczekiwało 47 wniosków. Do druku przyjęto (i większość wydano w ubr.) 1330 pozycji; w tym 73 publikacje zwarte. Najwięcej było dzieł odnotowanych w sprawozdaniu jako "inne publikacje" oraz związanych z aktywnością kierunków artystycznych, a więc pracowników Instytutu Muzyki i Instytutu Sztuk Pięknych. W różnych jednostkach Uniwersytetu zorganizowano 41 konferencji, najwięcej na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym - 12. W naukowych konferencjach, organizowanych w Polsce, uczestniczyły 972 osoby. W ubiegłym roku 8 nauczycieli akademickich uzyskało tytuł profesora, 14 stopień dra hab., a 43 stopień doktora. Na stażach krajowych w innych uczelniach i ośrodkach naukowych przebywało 13 osób, stypendia doktorskie z Uniwersytetu Rzeszowskiego pobierało 47 osób, a habilitacyjne 8 osób.

Podczas lutowego posiedzenia Senatu głosowano też wniosek Rady Wydziału Wychowania Fizycznego o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego w UR dwóch profesorów: Kazimierza Obodyńskiego i Romana M. Kaliny. Senatorowie w tajnym głosowaniu zatwierdzili uchwałę Rady Wydziału.

Senatorowie zostali zapoznani ze stanowiskiem senackich komisji, które jest odpowiedzią na złożoną Uniwersytetowi propozycję sprzedaży stadionu "Resovii". Senat przyjął do wiadomości i zaakceptował stanowiska, że stadion jest uczelni potrzebny i szczególnie ważny dla Wydziału Wychowania Fizycznego, prężnie rozwijanej się jednostki UR.

W związku z utworzeniem nowej jednostki (Wydziału Sztuki) Senat przyjął uchwałę o uzupełnieniu składu Uczelnianej Komisji Wyborczej o przedstawiciela tegoż Wydziału - wybrano dr hab. prof. UR Marlenę Makiel-Hędrzak. Senat zatwierdził też kolor dla Wydziału sztuki - ciemnoszary nr 0237.

Senat dokonał też zmian w Statucie; paragraf 39, ust. 1 uzupełniono o zapis, że w skład rady wydziału wchodzą również pracownicy naukowi innych jednostek organizacyjnych UR, w postępowaniach dotyczących nadawania stopni i tytułu naukowego.


Wstawił:Szczęsny Jan   2008-05-16 15:02
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2008-05-16
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2008-05-16
Dokument wyświetlono: 4183 razy
[+]