Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 20.12.2007 r.
20 grudnia 2007 r.

Ostatnie w 2007 roku, grudniowe posiedzenie Senatu (20 grudnia) Uczelni rozpoczęło się od głosowania w sprawie zmian w składach komisjach senackich, a także powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na lata 2008-2012.

Następnie zaakceptowano, poprzez przyjęcie uchwały, kandydaturę dr hab. prof. UR Janiny Kaniuczak na stanowisko przewodniczącej Komisji ds. Rozwoju Uczelni.

Senat rozpatrzył także wnioski rad wydziałów w sprawach osobowych: Wychowania Fizycznego - o mianowanie prof. dr. hab. Jana Drausa na stanowisko profesora zwyczajnego; Biologiczno-Rolniczego o przedłużenie zatrudnienia dr hab. Joannie Kosteckiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na czas nieokreślony.

W dalszej części posiedzenia przedstawiona została również - przez panią dr Małgorzatę Marć, prodziekana Wydziału - prezentacja na temat funkcjonowania Wydziału Medycznego.

Głosowaniu poddany został także wniosek Rady Instytutu Sztuk Pięknych, poparty uchwałą Rady Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego i opiniami senackich komisji, w sprawie wyłonienia ze struktur tegoż Wydziału nowej jednostki - Wydziału Sztuki. Projekt został przez senatorów zaaprobowany.

Rozpatrywano również sprawy dotyczące zmian w Statucie Uczelni - uzupełnienie par. 43 punktem 4 oraz par. 37 o punkt 4g.

Do wiadomości Senatu podano także informacje o odnowieniu lub zawarciu nowych umów o współpracy naukowo-dydaktycznej z uczelniami i jednostkami zagranicznymi.

Przedświąteczne posiedzenie Senatu zakończyło tradycyjne podzielenie się opłatkiem, połączone z życzeniami dla całej społeczności akademickiej, przekazanymi przez prowadzącego grudniowe obrady Senatu rektora Uczelni, prof. Włodzimierza Bonusiaka.

Oprac. M. D.

 


Wstawił:Szczęsny Jan   2008-02-05 13:52
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2008-02-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2008-02-05
Dokument wyświetlono: 2774 razy
[+]