Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 29.03.2007 r.
29 marca 2007 r.

Na początku posiedzenia Senatu UR w dniu 29 marca 2007 r., prowadzonego przez Rektora Uczelni, prof. dra hab. Włodzimierza Bonusiaka, głosowano wnioski w sprawie przyznania Medali Komisji Edukacji Narodowej oraz orderów i odznaczeń państwowych.

W dalszej kolejności zaprezentowana została - przez Prorektora ds. Nauki i Finansów dra hab. prof. UR J. Kitowskiego - ocena dorobku naukowego nauczycieli akademickich UR za 2006 rok, uwzględniająca m.in.: rozwój kadry, stypendia, staże krajowe i urlopy naukowe, publikacje, tematy badawcze, sprawozdanie z realizacji badań własnych oraz przyznane nagrody (w 2006 r.) a także organizowane przez poszczególne jednostki Uczelni konferencje. Ta szczegółowa analiza była okazją do szerszych porównań zachodzących zmian w ostatnich latach funkcjonowania Uniwersytetu.

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego powołania (od roku 2008/2009) nowego kierunku "technologia żywności w żywieniu człowieka", który powstałby w miejsce istniejącej do tej pory specjalności. Drogą głosowania wniosek ten został poparty.

Głosowaniu poddano również wniosek RW Wychowania-Fizycznego o przyznanie uprawnienia do nadania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej. Senat jednomyślnie zaakceptował ten wniosek i zobowiązał władze dziekańskie do dalszych działań na rzecz pozyskania kolejnego uprawnienia do prowadzenia przewodów doktorskich.

W dalszej części obrad poparto również uchwały dające Uniwersytetowi prawo wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Rzeszowie/Zalesiu oraz nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Zelwerowicza.

Przyjęto też uchwałę o zorganizowaniu i przeprowadzeniu studiów podyplomowych dla 1060 nauczycieli zatrudnionych w województwie podkarpackim, przygotowujących do nauczania drugiego przedmiotu (zlecenie MEN), a także zatwierdzającą prowizorium budżetowe na I kwartał 2007 roku.

Następnie najważniejsze założenia projektu nowego regulaminu studiów przedstawił Prorektor ds. Kształcenia dr hab. prof. UR S. Krawczyk. Po dyskusji regulamin został przez Senat przyjęty. Omówiono również i w konsekwencji zaakceptowano projekt uchwały w sprawie wypowiadania stosunku pracy nauczycielom akademickim w związku z uzyskaniem uprawnieni do emerytury i osiągnięciem wieku emerytalnego.

Senat wysłuchał tez informacji o rzeszowskim posiedzeniu konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich oraz o przyjętych wówczas dokumentach, m.in. stanowisku KRUP w sprawie tzw. ustawy lustracyjnej.

 


Wstawił:Szczęsny Jan   2008-02-05 13:50
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2008-02-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2008-02-05
Dokument wyświetlono: 3152 razy
[+]