Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 22.02.2007 r.
22.02.2007 r.

Porządek obrad:

  1. Wydział Wychowania Fizycznego - stan obecny i perspektywy rozwoju.
  2. Uzupełnienie składów senackich komisji.
  3. Sprawy różne.

Uzupełnienia:

  • sprawy osobowe - wnioski o przedłużenie zatrudnienia na czas nieokreślony dr hab. prof. UR Janinie Kaniuczak i dr. hab. prof. UR Stanisławowi Sosnowskiemu (Wydział Biologiczno-Rolniczy).

 

Głównym tematem posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego 22 lutego 2007 r. była prezentacja Wydziału Wychowania Fizycznego, dokonana przez prodziekana ks. dra Adama Podolskiego. Przedstawione zostały najważniejsze informacje o jednostce - jej strukturze, kadrze pracowniczej i studentach oraz perspektywach rozwoju. Mówiono również o liczbie uzyskanych w ostatnich czasach doktoratów i habilitacji, uprawnień trenerskich, wydanych publikacjach oraz konferencjach naukowych. Prezentowano różnorodne dokonania kół naukowych studentów, oceniano efekty realizowanych grantów, intensywność współpracy z zagranicą, a ponadto kwestie technologii informacyjnych i infrastruktury naukowo-dydaktycznej.

W dalszej części obrad odbyło się głosowanie w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesorów nadzwyczajnych: dr hab. prof. UR Janinie Kaniuczak i dra hab. prof. UR Stanisławowi Sosnowskiemu (wnioski w głosowaniu tajnym zaopiniowano pozytywnie).

Drogą głosowania dokonano także uzupełnień w składach komisji senackich. Do Komisji ds. Rozwoju Kadry, Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą dokooptowano następujące osoby: prof. dra hab. R. Kępę, dra hab. prof. UR P. Gębicę i dra R. Kumka; do składu Komisji ds. Rozwoju Uczelni - dra hab. prof. UR M.Króla; do Komisji ds. Decentralizacji i Finansów - prof. dra hab. J. Tabora, prof. dra hab. A.L. Zachariasza, dra hab. prof. UR A. Kwolka.

Senat zaakceptował również wniosek Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o uruchomienie studiów III stopnia na kierunku socjologia.

Rozpatrywano także - przedstawiony przez prowadzącego obrady Rektora, prof. Włodzimierza Bonusiaka - projekt powołania Konwentu Uniwersytetu Rzeszowskiego. Senat upoważnił JM Rektora do dalszych działań w tej sprawie.

Senat przyjął też uchwałę akceptującą planowane w najbliższym czasie prace przy termomodernizacji budynków dydaktycznych i domów studenckich Uniwersytetu Rzeszowskiego (11 obiektów).

/M. D./


Wstawił:Szczęsny Jan   2008-02-05 13:49
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2008-02-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2008-02-05
Dokument wyświetlono: 2893 razy
[+]