Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 25.01.2007 r.
25.01.2007 r.

Senat 25.01.2007 r.

Porządek obrad:

 1. Informacja o działalności Biura Karier w roku akademickim 2005/2006.
 2. Wniosek Rady Wydziału Prawa o nadanie sali seminaryjnej nr 2 (ul. Grunwaldzka) im. prof. Tomasza Opasa.
 3. Sprawy osobowe:
  • wniosek Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dr hab. Małgorzaty Rybickiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Archeologii.
  • wniosek Rady Wydziału Ekonomii o przedłużenie zatrudnienia (na czas nieokreślony) dla dra hab. prof. UR Adama Czudca
  • wniosek Rady Wydziału Ekonomii o przedłużenie zatrudnienia (na czas nieokreślony) dla dr hab. prof. UR Marii Grzybek
  • wniosek Rady Wydziału Ekonomii o przedłużenie zatrudnienia (na czas nieokreślony) dla dr hab. prof. UR Elżbiety Maksymiak
  • wniosek Rady Wydziału Ekonomii o przedłużenie zatrudnienia (na czas nieokreślony) dla dra hab. prof. UR Romana Sabika
  • wniosek Rady Wydziału Filologicznego o przedłużenie zatrudnienia (na czas nieokreślony) dla dra hab. prof. UR Zygmunta Sibigi
 4. Wniosek Rady Bibliotecznej w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Biblioteki UR przez mgr Krystynę Serwatko.
 5. Sprawy różne.

JM Rektor W. Bonusiak Poinformował o zmianach w porządku obrad:

 • dodatkowy wniosek w sprawach osobowych - Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o przedłużenie zatrudnienia na czas nieokreślony dla dra hab. prof. UR Martina Kochmańskiego
 • jako osobny punkt - podjęcie przez Senat uchwały o zgodzie na rozpoczęcie postępowania w sprawie nadania tytułów doktora honoris causa dla profesorów: Józefa Szajny i Feliksa Kiryka.
 • w sprawach różnych będą podjęte decyzje w sprawie uruchamiania nowych kierunków studiów

 

Kolejne posiedzenie, 25 stycznia 2007 r. Senatu rozpoczęto od gratulacji dla dra hab. prof. UR Wojciecha Rdzanka i dra Mariusza Załuckiego za ogólnopolskie sukcesy. Prof. Rdzanek otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za najlepszą rozprawę habilitacyjną, zaś dr Załucki nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszą pracę doktorską. Prowadzący obrady rektor UR prof. Włodzimierz Bonusiak wręczył również dyplomy potwierdzające uzyskanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za wyniki w nauce nagrodzono Małgorzatę Cyrek z Wydziału Ekonomii; za nieprzeciętne wyniki w sporcie Sylwię Kapustę z Wydziału Wychowania Fizycznego.

Następnie senatorowie wysłuchali informacji o uczelnianym Biurze Karier, które w UR systematycznie pracuje ze studentami zainteresowanymi już w czasie nauki planowaniem kariery zawodowej. Pomocne w tym są różne szkolenia, spotkania z pracodawcami i przedstawicielami agencji zatrudnienia targi pracy. Uniwersyteckie Biuro Karier ma także uprawnienia biura pośrednictwa pracy.

Podczas tego posiedzenia Senatu zdecydowano, że przyznane będą kolejne doktoraty honorowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Senatorowie pozytywnie przegłosowali kandydatury prof. Józefa Szajny i prof. Feliksa Kiryka. Wyznaczono ponadto recenzentów dorobku naukowego: dla prof. J. Szajny - prof. Lecha A. Sokoła i prof. Tadeusza Wiktora, a dla prof. Feliksa Kiryka - prof. Henryka Samsonowicza i dra hab. prof. UR Józefa Półćwiartka.

Senat zatwierdził również wnioski rad wydziałów w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego UR dr hab. Małgorzaty Rybickiej oraz przedłużenie zatrudnienia na czas nieokreślony dla profesorów nadzwyczajnych UR: Adama Czudca, Marii Grzybek, Elżbiety Maksymiak, Romana Sabika i Zygmunta Sibigi.

Senat zaakceptował wniosek Rady Wydziału Prawa o nadanie sali seminaryjnej nr 2 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej imienia prof. Tomasza Opasa, długoletniego nauczyciela akademickiego w Filii UMCS.

Ponadto, w drodze głosowania, wyrażona została pozytywna opinia w sprawie powołania mgr Krystyny Serwatko na stanowisko dyrektora uniwersyteckiej Biblioteki.

Senatorowie pozytywnie wypowiedzieli się w sprawie propozycji utworzenia nowych możliwości kształcenia, zgłoszonych przez dziekanów wydziałów: Matematyczno-Przyrodniczego, Medycznego, Pedagogiczno-Artystycznego, Prawa i Wychowania Fizycznego.

Na wniosek prof. Jerzego Maternickiego Senat UR przyjął rezolucję w sprawie kształcenia nauczycieli. W ten sposób nasz uniwersytet włączył się do ogólnopolskiej debaty w sprawie przygotowywanych nowych standardów kształcenia na specjalnościach nauczycielskich.

/l.B./


Wstawił:Szczęsny Jan   2008-02-05 13:48
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2008-02-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2008-02-05
Dokument wyświetlono: 4197 razy
[+]