Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STUDIA » Regulaminy » Świadczenia dla studentów i doktorantów
Regulamin świadczeń materialnych

REGULAMIN
ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 września 2005 r.
Regulamin niniejszy przyjęto w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 07 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365).
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Świadczeniami pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego są:
  1. stypendium socjalne,
  2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  3. stypendium za wyniki w nauce,
  4. stypendium za wyniki w sporcie,
  5. stypendium na wyżywienie,
  6. stypendium mieszkaniowe,
  7. zapomoga.
 2. Student może ubiegać się również o:
  1. zakwaterowanie w domu studenckim uczelni i wyżywienie w stołówce studenckiej uczelni,
  2. zakwaterowanie w domu studenckim uczelni małżonka i dziecka.
 3. Świadczeniami pomocy materialnej dla studentów ze środków budżetu państwa są także:
  • stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe
  Przyznanie tych świadczeń reguluje odrębne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Rozporządzenie MENiS z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe [Dz. U. Nr 245, poz. 2458]).
 4. Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są w ramach środków finansowych przyznanych z budżetu państwa. Z przydzielonych środków Rektor w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studentów wydziela Fundusz Stypendialny.
  W ramach tego funduszu wydziela się środki dla Komisji Stypendialnych podstawowych jednostek organizacyjnych, jak również środki dla Odwoławczej Komisji Stypendialnej (2% planowanych wydatków) oraz na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń pomocy materialnej (nie więcej niż 0,2% dotacji). Przydział środków dla Komisji Stypendialnych podstawowych jednostek organizacyjnych, następuje proporcjonalnie do aktualnej liczby studentów tej jednostki w stosunku do liczby wszystkich studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Rektor w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studentów ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe. Wysokość tego dochodu nie może być niższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 63, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz
  z 2005 r. Nr 64, poz. 565) oraz wyższa niż suma kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.)
 6. Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń wymienionych w ust. 1, ich wysokość ustala w ramach posiadanych środków Komisja Stypendialna podstawowej jednostki organizacyjnej. Ustalenia te przekazywane są do wiadomości Rektora.
 7. Środki z dotacji na pomoc materialną dla studentów przeznaczone na stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia na wyżywienie, stypendia mieszkaniowe i zapomogi nie mogą być niższe, niż środki przeznaczone na stypendia za wyniki w nauce lub sporcie.
 8. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 przyznawane są na wniosek studenta (załącznik nr 1, 2 i 3) - za wyjątkiem stypendium za wyniki w nauce - przez Komisję Stypendialną podstawowej jednostki organizacyjnej. Od decyzji komisji przysługuje studentowi prawo wniesienia odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Komisji Stypendialnej podstawowej jednostki organizacyjnej. Decyzja podjęta w postępowaniu odwoławczym może być przez studenta zaskarżona do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego na podstawie art. 207 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 9. Decyzje podjęte przez Komisje Stypendialne w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania świadczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 wydawane są w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, w terminie od 7 do 14 dnia po posiedzeniu Komisji. O terminie posiedzenia Komisji i odbiorze decyzji studenci powiadamiani są w formie ogłoszenia na tablicach informacyjnych. Decyzję Komisji Stypendialnej podstawowej jednostki organizacyjnej student zobowiązany jest odebrać w Dziekanacie Wydziału (Instytucie), natomiast decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej w Dziale Spraw Studenckich i Akredytacji.
 10. Student może otrzymywać jednocześnie kilka świadczeń pomocy materialnej np. stypendium socjalne jednocześnie ze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, stypendium specjalnym dla osób niepełnosprawnych, stypendium mieszkaniowym i stypendium na wyżywienie. Wyjątek stanowią stypendium za wyniki w nauce lub sporcie oraz stypendium ministra za osiągnięcia w nauce i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe - student, który otrzymuje stypendium ministra nie może otrzymać stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, przyznawanego w uczelni, a ponadto student, który otrzymał stypendium na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej nie może otrzymywać jednocześnie stypendium za wyniki w sporcie albo stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.
 11. Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są niezależnie od siebie i wypłacane łącznie, przez 9 miesięcy (od m-ca X do m-ca VI), za wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów - zgodnie z planem studiów - trwa jeden semestr. Wypłaty dokonuje się przelewem na konto studenta, w terminie od 5 do 20 każdego m-ca. Studenci, którym zostanie przyznana zapomoga otrzymają ją przelewem na konto, bądź w kasie uczelni, ale jeśli nie zostanie ona pobrana z kasy w okresie 2 m-cy, przepada i zasila fundusz stypendialny Wydziału (Instytutu).
 12. Listy stypendialne za dany miesiąc Dziekanat (Instytut) zobowiązany jest dostarczyć do Działu Spraw Studenckich i Akredytacji w formie drukowanej i elektronicznej wraz z zestawieniem (załącznik nr 7) nie później, niż do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego wypłatę.
 13. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, stypendium na wyżywienie oraz stypendium mieszkaniowego przyznana studentowi nie może być wyższa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
 14. Student, który ukończył studia przed terminem określonym w planie studiów lub został skreślony z listy studentów w trakcie trwania roku akademickiego, traci prawo do otrzymywania stypendiów. Wyjątek stanowi stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe - studentowi, który otrzymał takie stypendium i ukończył studia przed terminem określonym w planie studiów, pozostałą kwotę stypendium wypłaca się jednorazowo w terminie do 30 dni od daty ukończenia studiów.
 15. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej - za wyjątkiem stypendium za wyniki w nauce i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych - tylko na jednym z kierunków, według własnego wyboru. O swoim wyborze niezwłocznie powiadamia wszystkie dziekanaty (instytuty), na których studiuje poszczególne kierunki.
 16. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie oraz stypendium mieszkaniowe nie przysługuje chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu wyższych studiów zawodowych w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat.
 17. W przypadku wystąpienia wszelkich zmian zachodzących w składzie i/lub dochodach rodziny bądź też innych okoliczności mających wpływ na prawo do pobierania stypendiów, student zobowiązany jest do powiadomienia o tym Komisji Stypendialnej poprzez właściwy Dziekanat (Instytut) w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. Dotyczy to w szczególności:
  1. zmiana w liczbie członków rodziny
  2. zmiana stanu cywilnego
  3. zmiana adresu
  4. utrata stałego dochodu
  5. uzyskanie nowych, stałych dochodów
  6. rezygnacja z zamieszkania w obiekcie innym, niż dom studencki
 18. Student traci prawo do przyznanych świadczeń w przypadku:
  1. skreślenia z listy studentów,
  2. zawieszenie w prawach studenta;
  3. rezygnacji ze studiów,
  4. zawieszenia w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,
  5. uzyskania świadczenia na podstawie nieprawdziwych lub niepełnych danych;
  6. dobrowolnej rezygnacji z otrzymywanych świadczeń.
 19. W okresie powtarzania przedmiotu z jednoczesnym wpisem warunkowym na semestr następny student może otrzymywać świadczenia pomocy materialnej wymienione w ust. 1, z zastrzeżeniem, że stypendium za wyniki w nauce może być wypłacone studentowi, który na semestr letni został wpisany warunkowo i powtarza przedmiot z semestru zimowego.
 20. W okresie powtarzania roku (semestru), w szczególnie uzasadnionych przypadkach, student może uzyskać jedynie zapomogę.
 21. W okresie urlopu dziekańskiego i wpisu warunkowego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, student może uzyskać stypendium socjalne i/lub zapomogę.
 22. Dziekan Wydziału (Dyrektor Instytutu) oraz Rektor może zlecić kontrolę danych składanych przez studentów. Pomoc materialna uzyskana na podstawie nieprawdziwych danych podlega zwrotowi na fundusz stypendialny Wydziału (Instytutu), niezależnie od odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej studenta.
 23. Celem uzyskania świadczeń pomocy materialnej, student składa wniosek wraz z zaświadczeniami o dochodach swojej rodziny w następującym terminie:
  1. student I roku - w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na studia;
  2. student II-V roku - do 15 czerwca.
  Wyjątek stanowi stypendium mieszkaniowe. W przypadku osób ubiegających się o przyznanie tego świadczenia z tytułu zakwaterowania w obiektach innych niż domy studenckie, wymagane zaświadczenia studenci zobowiązani są dostarczyć do właściwych Dziekanatów (Instytutów) do 15 października.
 24. Wnioski nieprawidłowo wypełnione, niekompletne bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
§ 2
KOMISJE STYPENDIALNE
 1. Organami właściwymi do przyznawania pomocy materialnej dla studentów są: Komisja Stypendialna podstawowej jednostki organizacyjnej (KS) i Odwoławcza Komisja Stypendialna (OKS).
 2. Komisję Stypendialną powołuje Dziekan Wydziału (Dyrektor Instytutu), a Odwoławczą Komisję Stypendialną Rektor, spośród studentów delegowanych przez Samorząd Studentów UR i pracowników Uczelni mających w swych kompetencjach prowadzenie pomocy materialnej dla studentów.
  • w skład KS wchodzi nie więcej, niż 9 osób, przy czym studenci stanowią większość składu komisji,
  • w skład OKS wchodzi przedstawiciel każdego wydziału (instytutu) oraz wyznaczeni przez Rektora pracownicy Działu Spraw Studenckich i Akredytacji.
 3. Działalność Komisji jest nieprzerwana chyba, że jej członek z przyczyn obiektywnych nie może sprawować powierzonej mu funkcji. Uzupełnienie składu Komisji następuje według zasad określonych w ust. 2.
 4. Członkowie Komisji raz do roku wybierają spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Komisji.
 5. Posiedzenia KS odbywają się raz w miesiącu, natomiast OKS w miarę potrzeb w terminach ustalonych przez przewodniczących poszczególnych Komisji.
 6. Nadzór nad działalnością KS i OKS sprawują odpowiednio Dziekan Wydziału (Dyrektor Instytutu) oraz Rektor.
 7. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 6, Dziekan Wydziału (Dyrektor Instytutu) oraz Rektor uchylają decyzje Komisji Stypendialnych niezgodne z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub niniejszym regulaminem. Świadczenia wypłacone na podstawie następnie uchylonych decyzji nie podlegają zwrotowi.
 8. Komisja Stypendialna podstawowej jednostki organizacyjnej:
  • ustala zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej wymienionych w § 1 ust. 1;
  • rozpatruje wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej;
  • sporządza indywidualne decyzje o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 oraz ustala termin i miejsce ich wydawania;
  • przydziela miejsce w domu studenckim w ramach limitów wydziałowych studentom, ich małżonkom i dzieciom;
  • opiniuje wnioski kierowane przez studentów do OKS;
  • informuje Dziekana Wydziału (Dyrektora Instytutu) o naruszeniach niniejszego Regulaminu.
 9. Odwoławcza Komisja Socjalna:
  • uchwala preliminarz rozdziału środków przyznanych uczelni na pomoc materialną dla studentów (preliminarz zatwierdzany jest przez Rektora);
  • rozpatruje odwołania od decyzji KS;
  • sporządza indywidualne decyzje o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 oraz ustala termin ich wydawania;
  • przyznaje miejsca w DS w pokojach jednoosobowych;
  • informuje Rektora o naruszeniach niniejszego Regulaminu.
 10. Z prac Komisji każdorazowo sporządza się protokół, który podpisują wszyscy, biorący udział w posiedzeniu, członkowie Komisji.
 11. Decyzje Komisji zatwierdzają i przekazują do wykonania przewodniczący tych Komisji i/lub działający z ich upoważnienia wiceprzewodniczący. Pracownicy Dziekanatu sprawdzają prawidłowość wypełnienia wniosków o pomoc materialną, wyliczają średnią i dochód.
 12. Dla członków komisji świadczenia przyznają odpowiednio Dziekan Wydziału (Dyrektor Instytutu) oraz Rektor.
§ 3
STYPENDIUM SOCJALNE
 1. Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest trudna sytuacja materialna studenta, określona wysokością dochodu przypadającego we wspólnym gospodarstwie domowym na jednego członka rodziny studenta.
 2. O stypendium socjalne może ubiegać się student, którego dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty ustalonej przez Rektora w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studentów.
 3. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium socjalnego oraz jego wysokość ustala w ramach posiadanych środków KS. Ustalenia te przekazywane są do wiadomości Rektora. Progi i kwoty stypendium socjalnego ustalane są na semestr. Po upływie tego okresu mogą one ulec zmianie.
 4. Stypendium socjalne przyznawane jest na okres roku akademickiego, za wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem studiów trwa jeden semestr.
 5. Student studiujący na kilku kierunkach studiów, składając wniosek o stypendium socjalne zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczeń o formach pomocy materialnej uzyskanych na innych wydziałach lub uczelniach.
 6. Przedstawione przez studenta oświadczenia i zaświadczenia podlegają ocenie Komisji Stypendialnej w zakresie wiarygodności i rzetelności na zasadach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.
 7. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:
  1. studenta,
  2. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
  3. rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
   W przypadku, gdy student spełnia wskazane w ustawie warunki do uznania go za samodzielnego finansowo i nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich, nie bierze się pod uwagę osób wymienionych w pkt. c, (oraz ich dochodów) przy ustalaniu jego sytuacji materialnej, a jedynie dochody własne studenta, jego małżonka i dzieci.
   Poszczególne osoby mogą być uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta w zależności od jego sytuacji.
 8. Przy wyliczaniu dochodu, do składu rodziny nie są wliczane następujące osoby:
  1. odbywający zasadniczą służbę wojskową,
  2. uczący się w szkołach wojskowych (tylko żołnierze),
  3. odbywające karę pozbawienia wolności.
  4. przebywający w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie członka rodziny
   (w przypadku, gdy ponoszona jest opłata za jego pobyt, odlicza się ją od dochodu rodziny).
  5. przebywający w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie członka rodziny i nie jest ponoszona opłata za pobyt,
 9. Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:
  1. posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
  2. posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
  3. jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt. a i b, nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku podatkowego
   w przypadku dochodu studenta z ostatniego roku podatkowego i obowiązującego
   w miesiącu złożenia wniosku o przyznanie stypendium,
  4. nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich.
 10. Źródłem stałego dochodu studenta może być wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a także m.in. renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło. Stałe źródło dochodu oznacza ciągłe, nieprzerwane uzyskiwanie dochodu w roku, czyli dla ostatniego roku podatkowego przez okres 12 miesięcy.
  W szczególnych przypadkach Komisja Stypendialna może uznać źródło dochodu jako stałe np. w sytuacji rozpoczęcia pracy później niż w styczniu, z tym, że przy obliczaniu miesięcznego dochodu studenta dochód z ostatniego roku podatkowego będzie traktowany jako dochód
  z 12 miesięcy.
 11. Jeżeli współmałżonek studenta jest także studentem i oboje nie posiadają stałych źródeł dochodu, sytuację każdego z nich określa się oddzielnie w oparciu o dochody rodziców. Dzieci studenta wlicza się do składu rodziny pobierającej na nie zasiłek rodzinny.
 12. Fakt samodzielnego zamieszkiwania małżeństwa studenckiego lub studenta poza domem rodzinnym, nie zwalnia ich rodzin od obowiązku alimentowania w okresie studiów. Nie stanowi to również podstawy do uznania dochodowości tych studentów za zerową.
 13. Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego zobowiązany jest udokumentować posiadanie stałego źródła dochodu poprzez złożenie odpowiednich dokumentów tkj.:
  1. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów (netto) osiągniętych
   w ostatnim roku podatkowym przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny (dla każdej osoby oddzielnie), jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych;
  2. aktualne zaświadczenie z Urzędu Gminy o liczbie hektarów przeliczeniowych prowadzonego w ostatnim roku podatkowym gospodarstwa rolnego, albo nakaz płatniczy;
   Dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431,
   z późn. zm.). W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.
  3. aktualne zaświadczenie lub decyzja o pobieranych świadczeniach rodzinnych wraz ze stałymi dodatkami wydane przez właściwy organ;
  4. kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości egzekwowanych alimentów;
  5. zaświadczenia ze szkół średnich lub wyższych o uczących się lub studiujących członkach rodziny pozostających na jej utrzymaniu;
  6. aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu niepracującego członka rodziny
   i pobieraniu bądź nie pobieraniu przez niego świadczeń z tego tytułu;
  7. zaświadczenie odpowiedniej instytucji o innych dochodach niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych np. zaliczka alimentacyjna itd. (katalog dochodów wymienia art. 3 pkt. 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.);
  8. zaświadczenie o zameldowaniu członków rodziny w przypadku, gdy student ubiega się o pomoc materialną po raz pierwszy (załącznik nr 5).
   W przypadku wątpliwości, na wniosek Komisji Stypendialnej student zobowiązany jest dostarczyć dodatkowe dokumenty potwierdzające jego sytuację materialną.
 14. Dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, i nie zostały wymienione w katalogu dochodów niepodlegających opodatkowaniu, nie są brane pod uwagę przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta. Będą to np.:
  1. świadczenia rodzinne (wymienione w ustawie o świadczeniach rodzinnych) tj: zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne;
  2. świadczenia z pomocy społecznej (wymienione w ustawie o pomocy społecznej) tj: zasiłki stałe, okresowe, celowe itd.,
  3. dopłaty bezpośrednie dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE.
  Ponadto do dochodu nie wlicza się:
  • świadczeń pomocy materialnej dla studentów,
  • świadczeń otrzymywanych na podstawie Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" (tzw. stypendia unijne),
  • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia
   7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.),
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  • kwot alimentów płaconych przez członków rodziny na rzecz innych osób.
 15. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w formie karty podatkowej lub ryczałtu składają dodatkowo następujące dokumenty:
  1. oświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów za ostatni rok podatkowy (załącznik
   nr 4),
  2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o przychodzie i wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za ostatni rok podatkowy, albo decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej.
 16. W przypadku, gdy po upływie roku kalendarzowego, z którego dochód rodziny stanowił podstawę ustalenia prawa do stypendium, sytuacja dochodowa rodziny studenta trwale uległa zmianie należy uwzględnić aktualne dochody. Jeśli sytuacja dochodowa rodziny uległa pogorszeniu, to od przeciętnego miesięcznego dochodu rodziny z okresu obliczeniowego odejmuje się kwotę utraconego miesięcznie dochodu, natomiast jeśli sytuacja dochodowa rodziny uległa poprawie, to do przeciętnego miesięcznego dochodu rodziny z okresu obliczeniowego dodaje się kwotę nowo uzyskanego miesięcznie dochodu. Student zobowiązany jest odpowiednio udokumentować utratę lub uzyskanie dochodu przez członka rodziny.
  Jeśli zmiana zaistniała w trakcie roku akademickiego, to prawo do stypendium według nowej stawki ustala się na wniosek studenta, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek, nie wcześniej jednak, niż od miesiąca, w którym nastąpiła utrata bądź uzyskanie dochodu przez członka rodziny.
 17. Student nie posiadający osób zobowiązanych do alimentacji, któremu nie przysługuje renta rodzinna po rodzicach, otrzymuje stypendium socjalne. Wysokości świadczenia określa KS.
 18. Student oddelegowany na studia do innej uczelni w kraju lub za granicą (np. program Sokrates/Erasmus, MOST itp.) może otrzymywać w czasie oddelegowania stypendium socjalne.
 19. Podczas urlopu dziekańskiego oraz wpisu warunkowego, student może otrzymać stypendium socjalne w szczególnie uzasadnionych przypadkach tkj.: pełne sieroctwo, wyjątkowo trudna sytuacja materialna, długotrwała i przewlekła choroba studenta (potwierdzona przez lekarza specjalistę) lub urodzenie dziecka.
 20. Podczas powtarzania roku (semestru) student nie może otrzymać stypendium socjalnego.
 21. W wyjątkowych wypadkach, nie objętych w/w zasadami, decyzje o przyznaniu stypendium socjalnego podejmuje OKS na wniosek Komisji Stypendialnej podstawowej jednostki organizacyjnej.
§ 4
STYPENDIUM SPECJALNE
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
 2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta bez względu na osiągane przez jego rodzinę dochody. Do wniosku należy dołączyć kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem.
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) uznaje równoważność orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające i lekarza orzecznika ZUS, a także orzeczeń
  o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów oraz o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed dniem 1 stycznia 1998 r. jeżeli nie utraciły ważności.
  1. zgodnie z art. 5 ww. ustawy orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o:
   • całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach
    z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 162, poz. 1118) traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
   • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie ustawy wymienionej powyżej traktuje się na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
   • częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania, o których mowa w ww. ustawie traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności, z wyjątkiem orzeczeń o częściowej niezdolności do pracy, wydanym w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 r., które traktowane są na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
  2. orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej (tylko wydane przed 1 stycznia 1998 r., jeżeli nie utraciły mocy) traktuje się na równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Oznacza to, że orzeczenie o zaliczeniu do:
   • I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
   • II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
   • III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.
  3. orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (jeśli zostało wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. i nie utraciło mocy po tym dniu), jeżeli uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego, traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pozostałe orzeczenia o niezdolności do pracy
   w gospodarstwie rolnym traktuje się na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.
 3. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych określa Rektor
  w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studentów.
 4. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres roku akademickiego, za wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem studiów trwa jeden semestr.
 5. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów, może otrzymać to stypendium na każdym kierunku studiów.
 6. Student oddelegowany na studia do innej uczelni w kraju lub za granicą (np. program Sokrates/Erasmus, MOST itp.) może otrzymywać w czasie oddelegowania stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.
 7. Podczas powtarzania roku (semestru), urlopu dziekańskiego i wpisu warunkowego student nie może otrzymać stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.
 8. W przypadku, gdy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane jest czasowo i utraci swą ważność, stypendium wstrzymuje się do czasu dostarczenia aktualnego orzeczenia. Stypendium wówczas podlega wyrównaniu.
§ 5
STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE
 1. Stypendium za wyniki w nauce student może otrzymywać począwszy od drugiego roku studiów, z wyjątkiem przypadku studiowania na pierwszym roku uzupełniających studiów magisterskich za trzeci rok studiów zawodowych, pod warunkiem, że rozpoczął je w ciągu roku od ukończenia studiów I stopnia.
 2. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się i ustala jego wysokość na podstawie średniej arytmetycznej ocen z egzaminów uzyskanych za rok studiów. Przyznawane jest ono na cały rok akademicki, za wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem studiów trwa jeden semestr.
 3. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium za wyniki w nauce określa Komisja Stypendialna podstawowej jednostki organizacyjnej. Ustalenia te są przekazywane do wiadomości Rektora.
 4. Stypendium za wyniki w nauce przysługuje studentowi, który terminowo zaliczył wszystkie przedmioty przewidziane planem studiów i złożył indeks w Dziekanacie (Instytucie)
  w wyznaczonym terminie.
  Zgodnie z Regulaminem Studiów UR, za terminowe zaliczenie należy uważać:
  1. termin 30 września - przy rocznym zaliczeniu roku akademickiego;
  2. termin 31 marca oraz 30 września - przy semestralnym zaliczeniu roku akademickiego.
  Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego może określać wcześniejszy termin zaliczenia semestru (roku).
 5. Stypendium za wyniki w nauce nie przysługuje studentowi, który:
  • otrzymał stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu;
  • miał przerwę w studiach dłużej niż rok;
  • był wolnym słuchaczem;
 6. Student nie traci prawa do stypendium za wyniki w nauce, gdy w ramach porozumienia pomiędzy uczelniami przebywa na stypendium w innej uczelni.
 7. Student, który za zgodą Uczelni studiował za granicą (program SOCRATES/ERASMUS) lub studiował w ramach programu MOST na innej uczelni krajowej, po powrocie na Uniwersytet Rzeszowski ma prawo do otrzymania stypendium za wyniki w nauce, jakie osiągnął
  w poprzednim roku akademickim. Studentowi takiemu wlicza się do średniej oceny uzyskane zarówno na polskich jak i zagranicznych uczelniach.
 8. Student, który przebywał na urlopie dziekańskim po powrocie z urlopu składa podanie do KS
  o wypłacenie stypendium. Stypendium wypłaca się według stawek obowiązujących w czasie, gdy student uzyskał urlop.
 9. W przypadku zobowiązania studenta do uzupełnienia różnic programowych, oceny
  z egzaminów będących różnicami programowymi wlicza się do średniej ocen.
 10. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów, może otrzymać to stypendium na każdym kierunku studiów.
 11. Studentowi, który studiuje w ramach indywidualnego planu i programu studiów do obliczenia średniej arytmetycznej wlicza się oceny z egzaminów ustalonych indywidualnie na dany rok.
§ 6
STYPENDIUM ZA WYNIKI W SPORCIE
 1. Stypendium za wyniki w sporcie może uzyskać student, który:
  1. zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów,
  2. terminowo zaliczył rok studiów (semestr zimowy i letni) w terminach określonych odrębnym zarządzeniem Rektora UR w sprawie organizacji roku akademickiego,
  3. osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w poprzednim roku akademickim,
  4. reprezentuje barwy Uniwersytetu Rzeszowskiego i Klubu Uczelnianego AZS UR,
  5. wykazuje się nienaganną postawą.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach KS w porozumieniu z Dziekanem Wydziału (Dyrektorem Instytutu) może przyznać stypendium za wyniki w sporcie studentowi, który nie złożył indeksu w terminie, o którym mowa w pkt 1 b.
 3. Stypendium za wyniki w sporcie we współzawodnictwie krajowym przysługuje studentowi, który zdobył medalowe miejsca indywidualnie lub drużynowo jako reprezentant Uniwersytetu Rzeszowskiego w Akademickich Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Uniwersytetów, Mistrzostwach Polski szkół Wyższych, Mistrzostwach Polski lub we współzawodnictwie międzynarodowym za zdobycie miejsca w pierwszej dziesiątce.
 4. Studentom którzy zdobyli więcej niż jeden medal w zawodach o których mowa w pkt. 3 przysługuje stypendium obliczone w następujący sposób:
  • maksymalna kwota za najlepsze miejsce medalowe,
  • plus 50% kwoty za każdy następny medal.
 5. Maksymalną łączną wysokość stypendium za wyniki w sporcie określa Rektor
  w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studentów.
 6. Stypendium za wyniki w sporcie przyznawane jest na cały rok akademicki, za wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem studiów trwa jeden semestr. Miesięczne kwoty stypendium za poszczególne miejsca medalowe lub wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym ustala KS w ramach posiadanych środków. Ustalenia te przekazywane są do wiadomości Rektora.
 7. Stypendium za wyniki w sporcie przyznawane jest na wniosek studenta wraz z dołączonym potwierdzeniem osiągniętych wyników sportowych przez władze Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 8. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium za wyniki w sporcie tylko na jednym z kierunków, według własnego wyboru. O swoim wyborze niezwłocznie powiadamia wszystkie dziekanaty (instytuty), na których studiuje poszczególne kierunki.
 9. Student oddelegowany na studia do innej uczelni w kraju lub za granicą (np. program Sokrates/Erasmus, MOST itp.) może otrzymywać w czasie oddelegowania stypendium za wyniki w sporcie.
 10. Student, według własnego wyboru, może otrzymać stypendium za wyniki w sporcie albo stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe, albo stypendium przyznawane na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity
  z 2001 r. Dz. U. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.).
§ 7
STYPENDIUM NA WYŻYWIENIE
 1. Stypendium na wyżywienie przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej przez Komisję Stypendialną podstawowej jednostki organizacyjnej.
 2. O stypendium na wyżywienie może ubiegać się student, którego dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty ustalonej przez Rektora w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studentów.
 3. Sytuację materialną rodziny studenta ustala się na zasadach obowiązujących przy przyznawaniu stypendium socjalnego (§ 3 niniejszego regulaminu).
 4. Stypendium na wyżywienie przyznawane jest studentowi przez Komisję Stypendialną podstawowej jednostki organizacyjnej na okres roku akademickiego, za wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem studiów trwa jeden semestr.
 5. Student oddelegowany na studia do innej uczelni w kraju lub za granicą (np. program Sokrates/Erasmus, MOST itp.) może otrzymywać w czasie oddelegowania stypendium na wyżywienie.
 6. Podczas powtarzania roku (semestru), urlopu dziekańskiego i wpisu warunkowego student nie może otrzymać stypendium na wyżywienie.
§ 8
STYPENDIUM MIESZKANIOWE
 1. Stypendium mieszkaniowe przyznawane jest studentowi studiów stacjonarnych znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
 2. Student studiów stacjonarnych, który spełnia powyższe kryteria może otrzymywać to stypendium również z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem.
 3. Komisja Stypendialna może przyznać stypendium mieszkaniowe z tytułu zakwaterowania w:
  1. domach studenckich Uniwersytetu Rzeszowskiego,
  2. innych obiektach zbiorowego zakwaterowania, niż domy studenckie Uniwersytetu Rzeszowskiego tkj. domy studenckie innych uczelni, bursy, internaty, hotele, schroniska itp., po przedłożeniu wniosku wraz z dokumentem potwierdzającym zakwaterowanie
   w takim obiekcie.
  3. innych obiektach, niż wymienione w ppkt. a i b np. stancje, kwatery prywatne itp., po przedłożeniu wniosku wraz z kserokopią umowy najmu lokalu/pokoju (do wglądu oryginał umowy) i zaświadczeniem o tymczasowym zameldowaniu w wynajmowanym lokalu.
 4. O stypendium mieszkaniowe może ubiegać się student, którego dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty ustalonej przez Rektora w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studentów.
 5. Sytuację materialną rodziny studenta ustala się na zasadach obowiązujących przy przyznawaniu stypendium socjalnego (§ 3 niniejszego regulaminu).
 6. Stypendium mieszkaniowe przyznawane jest studentowi przez Komisję Stypendialną podstawowej jednostki organizacyjnej na okres roku akademickiego, za wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem studiów trwa jeden semestr.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Stypendialna może przyznać wychowankowi domu dziecka (rodziny zastępczej) oraz sierocie zupełnej stypendium mieszkaniowe w wysokości faktycznie ponoszonej opłaty za zamieszkanie w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeśli spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie do otrzymania w/w stypendium. Wysokość przyznanego stypendium nie może być wyższa, niż najwyższa kwota odpłatności za miejsce w domu studenckim Uniwersytetu Rzeszowskiego w danym roku akademickim.
 8. Student oddelegowany na studia do innej uczelni w kraju lub za granicą (np. program Sokrates/Erasmus, MOST itp.) może otrzymywać w czasie oddelegowania stypendium mieszkaniowe.
 9. Podczas powtarzania roku (semestru), urlopu dziekańskiego i wpisu warunkowego student nie może otrzymać stypendium mieszkaniowego.
 10. Student traci prawo do stypendium mieszkaniowego w przypadku:
  1. zalegania z opłatą za miejsce w domu studenckim przez kolejne 2 miesiące,
  2. utraty miejsca w domu studenckim,
  3. wykwaterowania się z domu studenckiego lub z obiektu innego niż dom studencki.
§ 9
ZAPOMOGA
 1. Zapomogę może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo
  w trudnej sytuacji materialnej m.in. z następujących przyczyn:
  1. poważna, długotrwała choroba studenta, lub członka jego rodziny;
  2. urodzenie dziecka przez studentkę lub żonę studenta;
  3. śmierć członka rodziny studenta;
  4. klęska żywiołowa (np. pożar, powódź itp.);
  5. inne wypadki losowe (np. kradzież, nieszczęśliwy wypadek itp.).
 2. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną - w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne.
 3. Zapomogę przyznaje Komisja Stypendialna w oparciu o odpowiednio udokumentowany wniosek studenta (załącznik nr 3).
 4. Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku (jeden raz w semestrze).
 5. Pierwszeństwo w uzyskaniu zapomogi mają studenci, którzy nie otrzymują stypendium socjalnego.
 6. Wysokość zapomogi nie może przekraczać 50% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta według obowiązujących przepisów w miesiącu poprzedzającym przyznanie zapomogi. Maksymalną wysokość zapomogi ustala Rektor w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studentów.
 7. W okresie powtarzania roku (semestru), wpisu warunkowego oraz urlopu dziekańskiego, student może otrzymać zapomogę w szczególnie uzasadnionych przypadkach tkj.: pełne sieroctwo, wyjątkowo trudna sytuacja materialna, długotrwała, przewlekła choroba studenta (potwierdzona przez lekarza specjalistę), urodzenie dziecka.

§ 10
ZAKWATEROWANIE STUDENTÓW
 1. Miejsce w Domu Studenckim przysługuje studentowi, któremu codzienny dojazd do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.
 2. Sytuację materialną rodziny studenta ustala się na zasadach obowiązujących przy przyznawaniu stypendium socjalnego (§ 3 niniejszego regulaminu).
 3. Miejsce w domu studenckim przyznawane jest przez Komisję Stypendialną podstawowej jednostki organizacyjnej na wniosek studenta w terminie do 15 lipca danego roku. Od decyzji komisji przysługuje studentowi prawo wniesienia odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Komisji Stypendialnej podstawowej jednostki organizacyjnej.
 4. Student otrzymuje miejsce w Domu Studenta na okres 9 miesięcy, tj. od dnia 1 października do 30 czerwca, za wyjątkiem osób odbywających planowe praktyki ciągłe. W ich przypadku termin zakwaterowania zostaje przesunięty do momentu zakończenia praktyki.
 5. Studentowi powtarzającemu rok (semestr) studiów miejsce w domu studenckim przyznawane jest w ostatniej kolejności.
 6. Przy zakwaterowaniu student podpisuje umowę (załącznik nr 6).
 7. W terminie 7 dni od daty posiedzenia Komisji Stypendialnej, do Działu Spraw Studenckich i Akredytacji przekazywana jest lista osób, które otrzymały skierowanie do Domu Studenta. Wykaz ten należy przesłać wraz z dyskietką lub pocztą elektroniczną. Dane te muszą być aktualizowane przez Dziekanat (Instytut) każdorazowo po otrzymaniu przez studenta miejsca lub w przypadku utraty miejsca wcześniej przyznanego.
 8. Odpłatność za miejsce w Domu Studenta na każdy rok akademicki ustala Rektor w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studentów w oparciu o faktyczny koszt utrzymania jednego miejsca w Domu Studenta w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku kalendarzowego.
 9. Odwoławcza Komisja Stypendialna sporządza listę oczekujących na miejsce w Domu Studenta. W razie zwolnienia się miejsca kierownik Domu Studenta powiadamia o tym Dział Spraw Studenckich i Akredytacji, który wystawia skierowanie osobie z listy oczekujących (według kolejności ustalonej przez Odwoławczą Komisję Stypendialną).
 10. Odwoławcza Komisja Stypendialna dysponuje rezerwą miejsc stanowiącą 2% ogólnej puli miejsc w domach studenckich w danym roku akademickim.
 11. Miejsca w pokojach jednoosobowych przyznaje Odwoławcza Komisja Stypendialna.
  O skierowanie do pokoju jednoosobowego może ubiegać się:
  1. student samotnie wychowujący dziecko;
  2. studentka w ciąży;
  3. student przewlekle chory lub niepełnosprawny posiadający odpowiednie zaświadczenie lekarza specjalisty;
  4. inne wypadki losowe.
 12. Student traci prawo do zajmowanego miejsca w przypadkach:
  1. uzyskania urlopu dziekańskiego;
  2. skreślenia z listy studentów;
  3. zalegania z opłatą za akademik przez okres 2 miesięcy;
  4. odsprzedawania miejsca w Domu Studenta;
  5. na wniosek kierownika Domu Studenta, zaopiniowany przez Radę Mieszkańców, jeżeli postawa studenta stoi w sprzeczności z regulaminem Domu Studenta;
  6. w wyniku decyzji Dziekana Wydziału (Dyrektora Instytutu), Rektora lub Komisji Dyscyplinarnej, za popełnienie czynu niegodnego studenta.
  O cofnięciu skierowania do Domu Studenta z podaniem przyczyny, Dziekanat (Instytut) powiadamia niezwłocznie kierownika Domu Studenta i Dział Spraw Studenckich i Akredytacji.
 13. Student może wykwaterować się wcześniej w przypadku, gdy:
  1. ma zaliczoną sesję egzaminacyjną;
  2. przeniósł się na inną Uczelnię;
  3. uzyskał zgodę Rektora (w wyjątkowych przypadkach związanych z sytuacją losową, po zaopiniowaniu przez Dziekana Wydziału (Dyrektora Instytutu) oraz Kierownika Domu Studenta).
 14. Prawa i obowiązki mieszkańca Domu Studenckiego określa regulamin porządkowy domów studenckich Uniwersytetu Rzeszowskiego, zatwierdzony przez Rektora w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UR.
 15. Do 20 października danego roku kierownicy domów studenckich sporządzają aktualne listy osób zakwaterowanych w DS-ach i przesyłają je do właściwych Dziekanatów (Instytutów) oraz Działu Spraw Studenckich i Akredytacji.
 16. Raz w miesiącu (do 15 każdego miesiąca, począwszy od m-ca XI) kierownicy DS-ów przesyłają do wiadomości Dziekanatów wykaz osób zalegających z opłatą za miejsce w domu studenckim (2 miesiące) oraz osób, które utraciły miejsce w DS lub wykwaterowały się.
§ 11
WYŻYWIENIE STUDENTÓW
 1. Pierwszeństwo w korzystaniu z wyżywienia w stołówce studenckiej przysługuje studentowi Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Odpłatność za wyżywienie w Stołówce Studenckiej ustala Rektor w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UR w oparciu o faktyczne koszty wytworzenia posiłków, przedstawione przez Kierownika Stołówki Studenckiej.
 3. Obiady w Stołówce Studenckiej, student wykupuje na podstawie ważnej legitymacji studenckiej.
§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Traci moc regulamin obowiązujący od 01.10.2004 roku.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2005 roku.
 3. Zmiany treści niniejszego regulaminu dokonane mogą być wyłącznie w drodze Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 4. Regulamin uzgodniono z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UR.
Samorząd Studentów UR Prorektor ds. Studenckich i Akredytacji UR


Wstawił:Szczęsny Jan 2007-06-22 12:40
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2007-06-22
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2007-06-22
Stronę obejrzano: 84755 razy
[+]