Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 30.06.2016 r.
30.06.2016 r.

Z OBRAD SENATU

 

30 czerwca br. odbyło się ostatnie w V kadencji (2012-2016) posiedzenie Senatu UR.

Podsumowując prace tego ważnego gremium, Rektor prof. dr hab. Sylwester Czopek dziękował wszystkim jego członkom, także prorektorom, za merytoryczną i harmonijną współpracę, odpowiedzialność i zaangażowanie w realizację zadań ważnych dla funkcjonowania Uczelni, a przede wszystkim atmosferę życzliwości i troski o dobro wspólne.

Realizując porządek obrad, Senat przyjął uchwałę w sprawie oceny działalności UR i zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rektora. Zaaprobowano także plan rzeczowo-finansowy na 2016 r.

W kontekście poszerzenia oferty dydaktycznej UR jednogłośnie poparto wniosek Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o utworzenie kierunku studiów bezpieczeństwo wewnętrzne, studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, profil praktyczny, a także zatwierdzono sprawy utworzenia studiów podyplomowych: neurorehabilitacja dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego; neurorehabilitacja dorosłych z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego (na Wydziale Medycznym) oraz doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy (na Wydziale Pedagogicznym).

Senat przyjął także do wiadomości sprawozdanie Prorektora ds. Rozwoju z realizacji pierwszego etapu wdrożenia projektu: Zintegrowany System Zarządzania Uczelnią oraz zaakceptował plany realizacji zadań inwestycyjnych (min.: Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne; Uniwersyteckie Centrum Sportowe Hala Sportowa; Dostosowanie budynku D-1 dla potrzeb osób niepełnosprawnych – rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej wraz z budową windy i najazdami; termomodernizacje budynków Uniwersytetu Rzeszowskiego).

Pozytywnie zaopiniowano wnioski w kwestiach zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego: prof. dra hab. Jana Jungera (Wydział WF) oraz profesora nadzwyczajnego: dr hab. Iwony Kani (Wydział Biologiczno-Rolniczy), dra hab. Jerzego Tomali (Wydział Pedagogiczny), dra hab. Mariusza Załuckiego (Wydział Prawa i Administracji), dr hab. prof. UR Beaty Szluz, dra hab. prof. UR Macieja Gitlinga, dr hab. inż. Joanny Trąbskiej i dra hab. Piotra Berdowskiego (na Wydziale Socjologiczno-Historycznym) oraz dra hab. Pawła Króla (Wydział WF).

 

 


Wstawił:Drozd Szymon 2016-07-12 12:18
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2016-07-12
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-07-12
Stronę obejrzano: 3624 razy
[+]