Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INFORMACJE » Statut » Organizacja Uniwersytetu
Statut

STATUT UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
uchwalony przez Senat UR w dniu 29 czerwca 2006 r.
Organizacja Uniwersytetu
§ 14
 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu są wydziały.
 2. Wydział można utworzyć, gdy zatrudnia jako w podstawowym miejscu pracy co najmniej dwanaście osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.
 3. Na wydziale mogą być tworzone jako jednostki organizacyjne: instytuty, katedry, zakłady, kliniki, oddziały kliniczne, centra badawcze, centra dydaktyczno-badawcze, zespoły badawcze, pracownie, laboratoria, biblioteki, czytelnie, zakłady doświadczalne, jednostki administracji oraz inne jednostki usługowe i gospodarcze.
 4. Wydziałem kieruje dziekan. Rada wydziału, będąc najwyższym organem kolegialnym oraz gremium naukowym wydziału, jest odpowiedzialna za jakość życia akademickiego wydziału.
 5. W Uniwersytecie można tworzyć wspólne rady naukowe, z dwóch lub więcej wydziałów, w celu wspólnego ubiegania się o uprawnienia w sprawie stopni i tytułów naukowych oraz realizacji tych uprawnień.
§ 15
 1. Instytut może być jednostką wydziałową, pozawydziałową lub międzyuczelnianą. Instytuty pozawydziałowe i międzyuczelniane funkcjonują na prawach wydziału.
 2. Instytutem kieruje dyrektor, a jego organem doradczym jest rada instytutu.
 3. Zadaniem instytutu jest prowadzenie działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej oraz kształcenie kadr naukowych w zakresie określonej dziedziny nauki, dyscypliny lub kilku pokrewnych dyscyplin.
 4. Instytut można utworzyć, gdy zatrudnia jako w podstawowym miejscu pracy, co najmniej pięć osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.
 5. W instytucie mogą być powołane katedry, zakłady, zespoły badawcze, zespoły dydaktyczne, pracownie, laboratoria, biblioteki, czytelnie oraz jednostki administracyjne, usługowe i gospodarcze.
 6. Dyrektor instytutu i jego zastępcy są powoływani przez Rektora na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału (instytutu), spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w wydziale (instytucie) w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego.
 7. Do zadań dyrektora instytutu należy:
  1. organizowanie działalności dydaktycznej i koordynowanie działalności naukowej oraz dbanie o ich właściwy poziom,
  2. dbanie o stały rozwój naukowy pracowników,
  3. występowanie z wnioskami w sprawach zatrudniania, awansowania i nagradzania pracowników instytutu,
  4. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących instytutu, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Uniwersytetu.
 8. W instytucie powołuje się nie więcej niż dwóch zastępców dyrektora spośród nauczycieli zatrudnionych na wydziale (instytucie) w pełnym wymiarze czasu pracy. Przynajmniej jeden z zastępców dyrektora instytutu powinien posiadać co najmniej stopień doktora habilitowanego.
 9. Skład i tryb wyboru rady instytutu określa regulamin wydziału (instytutu).
 10. Dyrektorzy instytutów oraz ich zastępcy są powoływani na kadencję władz Uniwersytetu. Powołanie może być odnawialne.
 11. Dyrektora i zastępców dyrektora instytutu odwołuje Rektor, po zasięgnięciu opinii rady instytutu (wydziału), z własnej inicjatywy lub na wniosek dziekana.
§ 16
 1. Katedra może być jednostką instytutową, wydziałową lub pozawydziałową.
 2. Zadaniem katedry jest prowadzenie działalności naukowej, dydaktycznej i kształcenie kadry naukowej.
 3. Katedrę można utworzyć, gdy zatrudnia jako w podstawowym miejscu pracy co najmniej trzech nauczycieli akademickich, w tym przynajmniej jedną osobę posiadającą tytuł profesora lub dwie osoby ze stopniem doktora habilitowanego.
 4. W katedrze można tworzyć: zakłady, kliniki, zespoły badawcze, zespoły dydaktyczne, pracownie, laboratoria oraz jednostki administracyjne i usługowe.
 5. Katedrą kieruje kierownik, powołany przez Rektora na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału (instytutu) spośród nauczycieli akademickich, zatrudnionych w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadających co najmniej stopień doktora.
 6. Do zadań kierownika katedry należy:
  1. organizowanie działalności naukowej i dydaktycznej oraz dbanie o ich właściwy poziom,
  2. dbanie o stały rozwój naukowy pracowników,
  3. występowanie z wnioskami w sprawach zatrudniania, awansowania i nagradzania pracowników katedry,
  4. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących katedry, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Uniwersytetu.
 7. Kierownik katedry powoływany jest na kadencję władz Uniwersytetu. Powołanie może być odnawialne.
 8. Kierownika katedry odwołuje Rektor, po zasięgnięciu opinii rady wydziału, z własnej inicjatywy lub na wniosek dziekana.
§ 17
 1. Zakład jest jednostką instytutową lub wydziałową, prowadzi badania naukowe i uczestniczy w procesie dydaktycznym.
 2. Zakład może być utworzony, gdy zatrudnia jako w podstawowym miejscu pracy co najmniej jedną osobę posiadającą tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.
 3. Zakładem kieruje kierownik, powołany przez Rektora na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału (instytutu), spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadających co najmniej stopień doktora.
 4. Do zadań kierownika zakładu należy:
  1. organizowanie działalności naukowej i dydaktycznej oraz dbanie o ich właściwy poziom,
  2. dbanie o stały rozwój naukowy pracowników,
  3. występowanie z wnioskami w sprawach zatrudniania, awansowania i nagradzania pracowników zakładu,
  4. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących zakładu, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Uniwersytetu.
 5. Kierownik zakładu powoływany jest na kadencję władz Uniwersytetu. Powołanie może być odnawialne.
 6. Kandydatów na kierowników zakładów w instytucie przedstawia radzie wydziału dyrektor instytutu, a w wydziałach bez instytutów - dziekan.
 7. Kierownika zakładu odwołuje Rektor po zasięgnięciu opinii rady wydziału (instytutu) z własnej inicjatywy lub na wniosek dziekana.
 8. Jeżeli w składzie zakładu zabraknie osób spełniających warunki do powołania na stanowisko kierownika, to Rektor powołuje kuratora zakładu na wniosek dziekana po zasięgnięciu opinii rady wydziału (instytutu) spośród osób posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego. Kurator zakładu jest jego kierownikiem w rozumieniu pkt 4.
§ 18
 1. Centra badawcze oraz centra dydaktyczno-badawcze powoływane są jako jednostki wydziałowe, międzywydziałowe lub międzyuczelniane. Mogą być także powoływane z innymi instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami na podstawie odrębnych porozumień.
 2. Centra badawcze oraz centra dydaktyczno-badawcze powoływane są do realizacji określonych zadań badawczych, dydaktyczno-badawczych i organizacyjnych.
 3. Centra badawcze i centra dydaktyczno-badawcze tworzy, przekształca i znosi Rektor za zgodą Senatu.
 4. Kierowników centrów badawczych oraz dydaktyczno-badawczych powołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.
 5. Szczegółowe zasady funkcjonowania centrów badawczych oraz centrów dydaktyczno-badawczych określa regulamin zatwierdzony przez Rektora.
§ 19
 1. Zespół badawczy lub dydaktyczny powoływany jest do wykonania zadania naukowego lub dydaktycznego.
 2. Zespoły badawcze lub dydaktyczne mogą powoływać: Rektor, dziekani, dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr.
 3. Kierowników zespołów badawczych lub dydaktycznych powołuje Rektor na wniosek dziekana wydziału po zaopiniowaniu przez radę instytutu, a w przypadku wydziałów bez instytutów - zaopiniowanych przez radę wydziału.
 4. Szczegółowe zasady funkcjonowania zespołów badawczych lub dydaktycznych określa regulamin zatwierdzony przez Rektora.
§ 20
 1. W celu wypełniania zadań dydaktycznych w Uniwersytecie mogą być tworzone studia jako jednostki pozawydziałowe.
 2. Jednostki pozawydziałowe prowadzą usługową działalność dydaktyczną na rzecz innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.
 3. Jednostki pozawydziałowe mogą prowadzić studia podyplomowe i kursy wspólnie z innymi podmiotami, w szczególności ze stowarzyszeniami naukowymi, na podstawie odrębnych porozumień.
 4. Jednostki pozawydziałowe mogą organizować studia międzywydziałowe w porozumieniu z zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu.
 5. Bezpośrednim zwierzchnikiem studiów jako jednostek pozawydziałowych jest prorektor do spraw toku studiów.
§ 21
 1. Kierownikiem studium pozawydziałowego może być nauczyciel akademicki zatrudniony w UR w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Kierownika studium powołuje i odwołuje Rektor na wniosek nadzorującego prorektora.
 3. Kompetencje kierownika studium są analogiczne jak kierowników katedr i zakładów.
§ 22
 1. Archiwum Uniwersytetu jest jednostką pozawydziałową, stanowiącą ogniwo systemu informacji Uniwersytetu oraz państwowej sieci archiwalnej.
 2. Archiwum Uniwersytetu podlega Rektorowi, który określa zasady jego funkcjonowania zgodnie z przepisami obowiązującymi archiwa państwowe.
§ 23
 1. Jednostką pozawydziałową jest Muzeum Uniwersyteckie.
 2. Muzeum Uniwersyteckie podlega Rektorowi.
 3. Muzeum Uniwersyteckie działa na podstawie statutu nadanego przez Senat.
§ 24
 1. Wydawnictwo UR jest jednostką ogólnouczelnianą.
 2. Wydawnictwo UR podlega bezpośrednio Rektorowi.
 3. Rektor powołuje Komitet Wydawniczy w celu koordynacji działalności wydawniczej i poligraficznej UR.
 4. W skład Komitetu Wydawniczego wchodzą: dyrektor Wydawnictwa oraz przedstawiciele wydziałów i instytutów pozawydziałowych, powoływani przez Rektora.
§ 25
 1. Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, zwana dalej Biblioteką, jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych, pełniącą funkcję ogólnodostępnej biblioteki naukowej.
 2. Jednolity system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu tworzą: Biblioteka, biblioteki specjalistyczne, czytelnie, działające przy poszczególnych jednostkach organizacyjnych (wydziałach, instytutach, katedrach).
 3. Do zadań systemu biblioteczno-informacyjnego należy w szczególności:
  1. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów niezbędnych do realizacji badań naukowych i kształcenia w zakresie studiów prowadzonych w UR,
  2. zapewnienie społeczności uniwersyteckiej dostępu do informacji naukowej,
  3. prowadzenie prac dokumentacyjnych, w tym bibliografii dorobku naukowego pracowników UR.
 4. Organizację i funkcjonowanie systemu biblioteczno-informacyjnego określa regulamin przedstawiony przez dyrektora biblioteki, zaopiniowany przez Radę Biblioteczną i zatwierdzony przez Rektora.
 5. W systemie biblioteczno-informacyjnym można przetwarzać podstawowe dane osób korzystających z tego systemu.
 6. W Uniwersytecie działa Rada Biblioteczna jako organ opiniodawczy Rektora.
 7. W skład Rady Bibliotecznej wchodzą:
  1. przewodniczący - członek Senatu posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, wybrany przez Senat spośród członków Rady,
  2. dyrektor i zastępca dyrektora Biblioteki,
  3. przedstawiciel bibliotekarzy dyplomowanych zatrudnionych w Bibliotece wybrany na ogólnym zebraniu bibliotekarzy,
  4. po jednym przedstawicielu każdej rady wydziału spośród nauczycieli akademickich, posiadających co najmniej stopień doktora,
  5. czterech przedstawicieli Biblioteki, wybranych na ogólnym zebraniu pracowników.
  6. jeden student delegowany przez uczelniany organ samorządu studenckiego.

  7. W posiedzeniach Rady Bibliotecznej z głosem doradczym uczestniczą po jednym przedstawicielu każdego związku zawodowego, działającego w UR.
 8. 8. Do kompetencji Rady Bibliotecznej należy:
  1. opiniowanie kierowanych do Rektora wniosków w sprawach struktury Biblioteki i działalności systemu biblioteczno-informacyjnego,
  2. określanie zasad gromadzenia zbiorów,
  3. opiniowanie sprawozdań dyrektora biblioteki składanych Rektorowi,
  4. wyrażanie opinii w innych sprawach dotyczących systemu biblioteczno-informacyjnego.
 9. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu i Rady Bibliotecznej.
 10. Zastępcę dyrektora biblioteki powołuje Rektor na wniosek dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii Rady Bibliotecznej.
 11. Do kompetencji dyrektora Biblioteki należy:
  1. organizowanie i kierowanie systemem biblioteczno-informa-cyjnym,
  2. zarządzanie mieniem oraz dysponowanie środkami finansowymi Biblioteki,
  3. przedstawianie Radzie Bibliotecznej do opiniowania wniosków i propozycji do Senatu i Rektora w sprawach systemu biblioteczno-informacyjnego.
§ 26
 1. W Uniwersytecie mogą być tworzone akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii.
 2. Działalność tych jednostek ogólnouczelnianych regulują odpowiednie regulaminy ustalane przez rady nadzorujące, a zatwierdzane przez Rektora.
§ 27
 1. Uniwersytet może prowadzić szkoły podstawowe, gimnazja i licea na warunkach określonych w stosownych ustawach. Są one podległe Rektorowi.
 2. Szkoły podstawowe, gimnazja i licea mogą być prowadzone wspólnie z innymi podmiotami, w szczególności z organizacjami pozarządowymi na podstawie porozumień i umów określających organizację i zasady gospodarki finansowej.
 3. Nadzór pedagogiczny nad działalnością szkół prowadzonych przez Uniwersytet sprawuje organ nadzoru pedagogicznego na podstawie odrębnych przepisów.
§ 28
 1. W Uniwersytecie mogą działać uczelniane zakłady opieki zdrowotnej, kliniki i oddziały kliniczne działające na bazie innych szpitali.
 2. Placówki opieki zdrowotnej, kliniki i oddziały kliniczne powołuje Senat na wniosek Rektora, po przedstawieniu odpowiednich porozumień z organami nadzorującymi odpowiednie placówki służby zdrowia oraz zapewnieniu samofinansowania się tych jednostek.
§ 29
 1. Jednostki ogólnouczelniane i pozawydziałowe oraz wydziały tworzy, przekształca i znosi Senat na wniosek Rektora.
 2. Jednostki organizacyjne wchodzące w skład wydziału (instytutu pozawydziałowego) tworzy, przekształca i znosi Rektor za zgodą rady wydziału na wniosek dziekana.
 3. Biblioteki, czytelnie i księgozbiory specjalistyczne tworzy, przekształca i znosi Rektor na wniosek zainteresowanej jednostki organizacyjnej, w której funkcjonuje biblioteka oraz czytelnia specjalistyczna, po zasięgnięciu opinii Rady Bibliotecznej i dyrektora Biblioteki.
 4. Zasoby znajdujące się w księgozbiorach pozawydziałowych i Biblioteki powinny być ewidencjonowane.
 5. Jednostki organizacyjne o charakterze administracyjnym, doświadczalnym, usługowym i gospodarczym tworzy, przekształca i znosi Rektor w porozumieniu z kanclerzem.
 6. Utworzenie jednostki organizacyjnej Uniwersytetu może nastąpić jedynie wraz z określeniem źródeł finansowania tej działalności.
§ 30
Zadania i zakres oraz strukturę organizacyjną jednostek ogólnouczelnianych, pozawydziałowych, wydziałowych oraz centrów określają ich regulaminy zatwierdzone przez właściwe organy.

Wstawił:Szczęsny Jan 2007-06-22 12:33
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2007-06-22
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2007-06-22
Stronę obejrzano: 15746 razy
[+]