Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INFORMACJE » Statut » Organy Uniwersytetu
Statut - Organy Uniwersytetu

STATUT UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
uchwalony przez Senat UR w dniu 29 czerwca 2006 r.
Organy Uniwersytetu
§ 31
 1. Organami kolegialnymi Uniwersytetu są: Senat, rady wydziałów, rady instytutów pozawydziałowych.
 2. Organami jednoosobowymi Uniwersytetu są: Rektor, dziekani, dyrektorzy instytutów pozawydziałowych.
 3. Organami wyborczymi Uniwersytetu są kolegia elektorów.
§ 32
 1. W skład Senatu wchodzą:
  1. Rektor jako przewodniczący,
  2. prorektorzy w liczbie określonej przez Rektora elekta, nie więcej niż 4,
  3. dziekani i dyrektorzy instytutów pozawydziałowych,
  4. przedstawiciele nauczycieli akademickich, posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, stanowiąc 55% składu Senatu,
  5. przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, stanowiąc nie mniej niż 20% składu Senatu,
  6. przedstawiciele studentów i doktorantów, stanowiąc nie mniej niż 20% składu Senatu,
  7. przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, stanowiąc 5% składu Senatu.
 2. 2. W posiedzeniach Senatu z głosem doradczym uczestniczą: kanclerz, kwestor, dyrektor Biblioteki oraz po jednym przedstawicielu każdego związku zawodowego działającego w UR.
 3. 3. Skład Senatu stanowi 60 senatorów z wyłączeniem stałych członków Senatu (Rektor, prorektorzy, dziekani i dyrektorzy instytutów pozawydziałowych).
§ 33
 1. Do kompetencji Senatu należy w szczególności:
  1. uchwalanie Statutu,
  2. uchwalanie zasad przyjęć na studia wszystkich typów oraz studiów doktoranckich i podyplomowych,
  3. uchwalanie regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia,
  4. ustalanie zasad działania UR oraz wytycznych dla rad wydziałów w zakresie wykonywania podstawowych zadań Uniwersytetu,
  5. ocena działalności Uniwersytetu, zatwierdzanie rocznych sprawozdań Rektora z działalności UR oraz ocena działalności Rektora,
  6. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia filii, wydziału zamiejscowego lub zamiejscowego ośrodka dydaktycznego oraz w sprawie utworzenia i likwidacji kierunku studiów,
  7. wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii w formie jednostki ogólnouczelnianej, fundacji lub spółki handlowej,
  8. nadawanie tytułu doktora honoris causa,
  9. wyrażanie opinii społeczności akademickiej oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora, radę wydziału albo przynajmniej 10% składu Senatu,
  10. podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej.
 2. Do kompetencji Senatu należy także:
  1. uchwalanie planu rzeczowo-finansowego UR,
  2. zatwierdzanie sprawozdania finansowego UR zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  3. ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych w zakresie nieuregulowanym w przepisach o finansach publicznych oraz o obrocie papierami wartościowymi,
  4. wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie mienia o wartości ponad 250 tysięcy złotych,
  5. wyrażanie zgody na przystąpienie do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenie spółki lub fundacji,
  6. wyrażanie zgody na przystąpienie UR do związku uczelni.
§ 34
 1. Posiedzenia zwyczajne Senatu zwołuje Rektor raz w miesiącu, z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć dydaktycznych.
 2. Nadzwyczajne posiedzenia Senatu zwołuje Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/4 statutowego składu w terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia wniosku.
 3. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy Senatu określa załącznik nr 4.
§ 35
 1. Senat może powoływać stałe i doraźne komisje oraz określać ich skład i zadania.
 2. W Uniwersytecie działają stale następujące komisje: finansów i budżetu, nauki, dydaktyki, rozwoju, dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich, dyscyplinarna ds. studenckich.
 3. Komisje są organami opiniodawczymi; komisje stałe powołuje się na czas kadencji.
§ 36
 1. Organem opiniodawczo-wspierającym Uniwersytetu jest Konwent.
 2. W skład Konwentu mogą wchodzić zaproszeni przez Senat przedstawiciele:
  1. władz państwowych i samorządowych,
  2. parlamentarzystów,
  3. instytucji i stowarzyszeń naukowych, kulturalnych oraz twórczych,
  4. przedsiębiorców i instytucji finansowych,
  5. emerytowanych profesorów Uniwersytetu,
  6. innych środowisk i organizacji. 
 3. Konwent ma prawo do:
  1. opiniowania programów rozwoju UR,
  2. opiniowania głównych kierunków działalności uczelni,
  3. opiniowania propozycji uchwał Senatu w sprawie utworzenia filii, wydziału zamiejscowego lub zamiejscowego ośrodka dydaktycznego,
  4. zapoznawania się z rocznymi sprawozdaniami Rektora z działalności UR,
  5. proponowania utworzenia lub likwidacji kierunku studiów,
  6. proponowania wejścia UR w związki uczelni,
  7. odbywania raz w roku wspólnego z Senatem posiedzenia w okresie obchodów Święta Uniwersytetu.
 4. Działania Konwentu powinny być ukierunkowane na udzielanie pomocy Uniwersytetowi w pozyskiwaniu środków finansowych, powiększaniu bazy materialnej UR oraz jego wzmacnianiu kadrowemu.
§ 37
 1. Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu i reprezentuje go na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów UR.
 2. Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez Ustawę lub Statut do kompetencji innych organów UR lub kanclerza.
 3. Do kompetencji Rektora należy w szczególności:
  1. podejmowanie decyzji w sprawie mienia i gospodarki uczelni,
  2. tworzenie, przekształcanie i znoszenie jednostek organizacyjnych wskazanych przez Statut,
  3. nadzorowanie działalności dydaktycznej i naukowej UR,
  4. nadzorowanie administracji i gospodarki uczelni,
  5. dbanie o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie uczelni,
  6. określanie zakresu kompetencji prorektorów.
 4. Rektor ma prawo do:
  1. powoływania komisji rektorskich,
  2. upoważniania imiennego pracowników UR do podejmowania określonych czynności prawnych lub składania oświadczeń woli w ustalonym zakresie,
  3. podejmowania decyzji w sprawach współpracy UR z instytucjami naukowymi i gospodarczymi w kraju i za granicą,
  4. ustanawiania pełnomocników,
  5. zawieszania uchwał Senatu, jeśli stwierdzi, iż naruszają one przepisy Ustawy lub Statutu; wtedy w terminie czternastu dni od jej podjęcia zwołuje posiedzenia Senatu w celu jej ponownego rozpatrzenia. Jeśli Senat nie zmieni lub nie uchyli zawieszonej uchwały, to Rektor przekazuje ją ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, zgodnie z art. 36 Ustawy,
  6. zawieszania uchwały Senatu, naruszającej ważny interes UR; w terminie czternastu dni od jej podjęcia zwołuje posiedzenia Senatu w celu ponownego rozpatrzenia uchwały. Zawieszona uchwała wchodzi w życie, jeżeli Senat wypowie się za jej utrzymaniem większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 swego statutowego składu.
§ 38
 1. Rektor oraz dziekani wydziałów odpowiadają, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 2. Audytor UR ma prawo dokonywania okresowej oceny działalności określonych jednostek organizacyjnych w zakresie realizowanych przez nie zadań. W szczególności dotyczy to współodpowiedzialności kierowników jednostek organizacyjnych za realizację budżetu.
§ 39
 1. W skład rady wydziału wchodzą:
  1. dziekan jako przewodniczący,
  2. prodziekani w liczbie określonej przez dziekana elekta, nie więcej niż 3,
  3. profesorowie i doktorzy habilitowani zatrudnieni na wydziale w pełnym wymiarze, stanowiąc 55% składu rady wydziału,
  4. wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnieni na wydziale w liczbie stanowiącej nie mniej niż 20% składu rady wydziału,
  5. wybrani przedstawiciele studentów i doktorantów w liczbie stanowiącej nie mniej niż 20% składu rady wydziału,
  6. wybrani przedstawiciele pracowników zatrudnionych na wydziale niebędących nauczycielami akademickimi w liczbie stanowiącej 5% składu rady wydziału.
 2. W posiedzeniach rady wydziału mogą uczestniczyć z głosem doradczym emerytowani nauczyciele akademiccy, zatrudnieni na wydziale przed przejściem na emeryturę na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego, zaproszeni przez dziekana.
 3. W posiedzeniach rady wydziału uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych działających na wydziale, po jednym z każdego związku.
 4. W przypadku, gdy na wydziale zatrudnionych jest ponad pięćdziesięciu profesorów i doktorów habilitowanych, w skład rady wydziału mogą wchodzić ich przedstawiciele wybrani w stosunku jeden przedstawiciel na każdych dwu profesorów i doktorów habilitowanych oraz kierownicy jednostek organizacyjnych wydziału.
§ 40
 1. Do kompetencji rady wydziału należy w szczególności:
  1. ustalanie ogólnych kierunków działalności wydziału,
  2. podejmowanie uchwał w sprawie nadania stopni naukowych i występowania o tytuł profesora,
  3. uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie z wytycznymi Senatu, planów studiów i programów nauczania,
  4. uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, zgodnie z wytycznymi Senatu, planów i programów studiów doktoranckich,
  5. uchwalanie, zgodnie z wytycznymi Senatu, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających i doskonalących,
  6. ocena działalności wydziału, zatwierdzanie rocznych sprawozdań dziekana z jego działalności oraz ocena działalności dziekana,
  7. przyjmowanie projektu planu rzeczowo-finansowego wydziału i kontrola jego realizacji przez dziekana i jego służby.
§ 41
 1. Posiedzenia rady wydziału zwołuje dziekan raz w miesiącu, z wyłączeniem okresów wolnych od zajęć dydaktycznych.
 2. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje dziekan z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/4 liczby członków rady w terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia wniosku.
 3. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń i pracy rady wydziału określa regulamin przyjęty przez radę wydziału i zatwierdzony przez Rektora.
§ 42
 1. Od uchwał rady wydziału służy dziekanowi odwołanie do Senatu.
 2. Odwołanie wnosi się - za pośrednictwem rady wydziału - w terminie czternastu dni od uchwały rady.
 3. Jeśli rada wydziału uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, to może podjąć nową uchwałę, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną uchwałę. W tym przypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. W przeciwnym razie odwołanie powinno być przesłane Senatowi w terminie siedmiu dni od daty rozpatrzenia przez radę wydziału.
 4. Senat uchyla uchwałę rady podstawowej jednostki organizacyjnej sprzeczną z Ustawą, Statutem, uchwałą Senatu i innymi przepisami wewnętrznymi UR lub naruszającą ważny interes UR.
§ 43
 1. 1. Dziekan:
  1. kieruje wydziałem i reprezentuje go na zewnątrz,
  2. jest przełożonym wszystkich pracowników i studentów wydziału,
  3. podejmuje decyzje dotyczące wydziału, nienależące do kompetencji innych organów UR lub kanclerza,
  4. kieruje gospodarką finansową wydziału w ramach przydzielonych środków budżetowych oraz przychodów własnych wydziału,    
  5. realizuje politykę osobową wydziału przez organizowanie konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich, występowanie do rady wydziału o wyrażenie zgody na przedstawienie wniosku o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego, o mianowanie lub zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na inne stanowisko pracowników wydziału, wyraża zgodę na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby niezatrudnione w uczelni, występuje z wnioskiem do rady wydziału o wyrażenie opinii w sprawie powołania kierowników jednostek organizacyjnych wydziału,
  6. zatwierdza plany i programy zajęć oraz ich obsady na wniosek jednostki prowadzącej kierunek studiów,
  7. dokonuje rozdziału zajęć dydaktycznych między jednostki organizacyjne wydziału oraz podejmuje decyzje dotyczące współdziałania w sprawach dydaktycznych z innymi jednostkami organizacyjnymi UR,   
  8. sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału,
  9. dba o przestrzeganie prawa oraz o porządek i bezpieczeństwo na terenie wydziału,
  10. dba o zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych studentów i doktorantów,
  11. wyznacza zakresy działania prodziekanów, komisji dziekańskich i pełnomocników.
 2. Dziekan uchyla decyzję kierownika podległej mu jednostki organizacyjnej, jeśli decyzja ta jest sprzeczna z Ustawą, Statutem lub narusza ważny interes Uniwersytetu.
 3. Od decyzji dziekana można odwołać się do Rektora w terminie czternastu dni od doręczenia lub ogłoszenia decyzji zainteresowanej osobie.
§ 44
 1. Udział stałych członków oraz przedstawicieli społeczności akademickiej w posiedzeniach organów kolegialnych, jak również w wyłonionych przez te organy komisjach, jest obowiązkowy.
 2. Uchwały organów kolegialnych zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy członków.
 3. Głosowania w sprawach osobowych są tajne.

Wstawił:Szczęsny Jan 2007-06-22 12:32
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2007-06-22
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2007-06-22
Stronę obejrzano: 18080 razy
[+]