Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 28.01.2016 r.
28.01.2016 r.

 

Z OBRAD SENATU

 

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu 28 stycznia 2016 r. poprowadził p.o. Rektor prof. dr hab. Sylwester Czopek.  

W porządku obrad bieżącego posiedzenia znalazły się sprawy dotyczące zatrudnień: na stanowisku profesora zwyczajnego: prof. dra hab. Pavola Štekauera (na Wydziale Filologicznym), prof. dra hab. n. med. Wiesława Urbanowicza (na Wydziale Medycznym) oraz na stanowisku profesora nadzwyczajnego: dr hab. Krystyny Mihułki (na Wydziale Filologicznym), dr hab. Anny Barwińskiej-Małajowicz (na Wydziale Ekonomii), prof. dra hab. inż. Wiesława Wajsa (na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym) i dra hab. Macieja Wnuka (w Pozawydziałowym Zamiejscowym Instytucie Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych).

Głosowano także (jednomyślnie) nad wnioskami dotyczącymi uruchomienia nowego kierunku studiów: praca socjalna (studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia o profilu ogólnoakademickim) oraz studiów podyplomowych: enologia (na Wydziale Biologiczno-Rolniczym) i muzyka XX i XXI wieku (na Wydziale Muzyki).

W sprawach różnych prof. dr hab. Sylwester Czopek poinformował zebranych, iż pięciu  pracowników naukowych UR zostało wybranych do składu Polskiej Komisji Akredytacyjnej i z rąk Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, odebrało akty powołania na kadencję 2016-2019. Są to: prof. dr hab. inż. Dorota Bobrecka-Jamro i prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska (Wydział Biologiczno-Rolniczy), dr hab. prof. UR Teresa Pop (Wydział Medyczny), prof. dr hab. Stanisław Uliasz (Wydział Filologiczny) oraz prof. dr hab. Tadeusz Boruta (Wydział Sztuki). Przynależność do tego znamienitego grona polskich naukowców, dbających o jakość kształcenia na polskich uczelniach, to zarazem prestiżowe wyróżnienie dla środowiska akademickiego UR.

 

Miłym akcentem, już po posiedzeniu Senatu, było wręczenie 11 studentom naszej Uczelni stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (przyznawanych na jeden rok akademicki i wypłacanych jednorazowo w wysokości 15 000 zł dla każdego stypendysty). Z rąk Rektora otrzymali je:

Kamila Smolik, studentka II roku studiów II stopnia – kierunek: ekonomia,

Monika Zagórska, studentka II roku studiów II stopnia – kierunek: filologia polska,

Renata Nowak, studentka II roku studiów II stopnia – kierunek: filologia rosyjska,

Bartłomiej Krzych, student II roku studiów I stopnia – kierunek: filozofia,

Ewelina Golec, studentka I roku studiów II stopnia – kierunek: biotechnologia,

Jakub Kapłan, student I roku studiów II stopnia – kierunek: biotechnologia,

Michał Magda, student I roku studiów II stopnia – kierunek: biotechnologia,

Lena Majchrowicz, studentka I roku studiów II stopnia – kierunek: biotechnologia,

Sylwia Pabian, studentka I roku studiów II stopnia– kierunek: biotechnologia,

Anita Panek; studentka I roku studiów II stopnia – kierunek: biotechnologia,

Julia Martyn, studentka II roku studiów II stopnia – kierunek: pielęgniarstwo.

 

 


Wstawił:Drozd Szymon 2016-02-02 11:13
Sporządził:Małgorzata Dworak   2016-02-02
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-02-02
Stronę obejrzano: 2795 razy
[+]