Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INFORMACJE » Statut » Tryb wyborów, powoływania i odwoływania organów Uniwersytetu

STATUT UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
uchwalony przez Senat UR w dniu 29 czerwca 2006 r.
Tryb wyborów, powoływania i odwoływania organów UR
§ 45
 1. Wyboru Rektora i prorektorów dokonuje Kolegium Elektorów Uniwersytetu, zaś dziekanów i prodziekanów - kolegia elektorów danego wydziału.
 2. Wybory w Uniwersytecie przeprowadzają komisje wyborcze.
§ 46
 1. Kolegium Elektorów Uniwersytetu składa się ze 150 elektorów. Kolegium to tworzy:
  1. 80 przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego,
  2. 30 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich,
  3. 30 przedstawicieli studentów i doktorantów,
  4. 10 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
§ 47
 1. Wyboru elektorów, o których mowa w § 46, pkt a) i b) Statutu dokonuje się na zebraniach wszystkich nauczycieli akademickich organizowanych przez wydziałowe komisje wyborcze w poszczególnych wydziałach, oddzielnie dla grupy profesorów i doktorów habilitowanych oraz dla grupy pozostałych nauczycieli akademickich.
 2. Wyboru elektorów spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych poza wydziałem dokonuje się na zebraniach organizowanych przez Komisję Wyborczą UR.
 3. Wyboru elektorów spośród studentów i doktorantów dokonuje się zgodnie z regulaminem samorządu studenckiego i doktoranckiego.
 4. Wyboru elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi dokonuje się na zebraniach organizowanych przez Komisję Wyborczą UR.
§ 48
 1. Kandydata na stanowisko Rektora zgłaszają pisemnie elektorzy na specjalnie w tym celu zwołanym posiedzeniu Kolegium Elektorów Uniwersytetu spośród profesorów i doktorów habilitowanych zatrudnionych w UR jako podstawowym miejscu pracy.
 2. Osoby, które uzyskały co najmniej 10% zgłoszeń spośród ważnie oddanych głosów, powinny w ciągu trzech dni wyrazić zgodę na kandydowanie na stanowisko Rektora i objęcie tego stanowiska w razie wyboru.
§ 49
 1. Kandydatów na stanowiska prorektorów Rektor elekt przedstawia Komisji Wyborczej UR.
 2. Prorektorzy są wybierani przez Kolegium Elektorów Uniwersytetu spośród kandydatów przedstawionych przez Rektora elekta.
 3. Kandydat na stanowisko prorektora powinien posiadać tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego i być zatrudnionym w UR w pełnym wymiarze czasu pracy.
 4. Kandydat na stanowisko prorektora do spraw studenckich musi uzyskać zgodę większości przedstawicieli studentów i doktorantów w organie dokonującym wyboru. Brak stanowiska w ciągu siedmiu dni uważa się za wyrażenie przez nich zgody.
§ 50
 1. Dziekana wybiera kolegium elektorów wydziału spośród osób zatrudnionych w UR w pełnym wymiarze czasu pracy oraz posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.
 2. Kolegium elektorów wydziału stanowią profesorowie i doktorzy habilitowani zatrudnieni na wydziale w pełnym wymiarze oraz wybrani na następną kadencję pozostali członkowie rady wydziału, w proporcjach określonych w § 39 Statutu.
 3. Kolegium elektorów wydziału wraz z nowo wybranym dziekanem i prodziekanami staje się radą wydziału od dnia 1 września roku wyborczego.
 4. Z dniem wyboru kolegium elektorów wydziału kończy się kadencja dotychczasowego kolegium elektorów wydziału, które pełni funkcję rady wydziału do dnia 31 sierpnia roku wyborczego.
 5. Tryb postępowania przy wyborze dziekana i prodziekanów jest analogiczny jak przy wyborze Rektora i prorektorów.
 6. Na stanowisko prodziekana mogą kandydować tylko wyjątkowo osoby posiadające stopień doktora, zatrudnione w UR w pełnym wymiarze jako podstawowym miejscu pracy.
 7. Liczba prodziekanów powinna być dostosowana do wielkości i potrzeb wydziału i nie może być większa niż 3.
§ 51
 1. Senat wybiera Komisję Wyborczą UR nie później niż w styczniu ostatniego roku swej kadencji. Wydziałowe komisje wyborcze są wybierane nie później niż w lutym ostatniego roku kadencji przez rady wydziałów.
 2. W skład Komisji Wyborczej UR wchodzą następujący przedstawiciele społeczności Uniwersytetu:
  1. po jednym przedstawicielu profesorów i doktorów habilitowanych zatrudnionych w każdym wydziale UR,
  2. sześciu studentów i doktorantów,
  3. czterech przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich,
  4. dwóch przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 3. Na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Rektora Komisja Wyborcza UR wybiera swego przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Przewodniczący Komisji Wyborczej UR przewodniczy zebraniom wyborczym Kolegium Elektorów UR oraz otwartym zebraniom, prezentującym kandydatów na Rektora i prorektorów.
 4. Kadencja komisji wyborczych upływa z chwilą powołania nowych komisji wyborczych.
 5. Kandydat na stanowisko z wyboru jest zobowiązany do rezygnacji z członkostwa w komisji wyborczej, a na jego miejsce właściwy organ wybiera inną osobę.
 6. Przepisy określone w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio do wydziałowych komisji wyborczych.
§ 52
 1. Do zadań Komisji Wyborczej UR należy zorganizowanie wyborów, a w szczególności:
  1. podział mandatów między poszczególne jednostki proporcjonalnie do stanu osobowego poszczególnych grup elektorów z 31 stycznia ostatniego roku kadencji,
  2. uchwalenie regulaminu wyborczego, ustalającego szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów w Uniwersytecie,
  3. ustalenie terminarza czynności wyborczych,
  4. nadzorowanie przebiegu wyborów w wydziałach, przedstawicieli studentów i doktorantów,
  5. przeprowadzenie wyborów członków Senatu i Kolegium Elektorów Uniwersytetu w jednostkach niewchodzących w skład wydziałów oraz spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
  6. ogłaszanie list kandydatów na stanowiska Rektora i prorektorów,
  7. organizowanie i przeprowadzanie zebrań wyborczych na stanowiska Rektora i prorektorów,
  8. stwierdzanie dokonania wyboru członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu oraz wyboru na stanowiska Rektora i prorektorów,
  9. stwierdzanie nieważności wyborów w przypadku nieprawidłowego ich przebiegu,
  10. rozstrzyganie wątpliwości dotyczących spraw związanych z przebiegiem wyborów,
  11. zabezpieczenie dokumentacji wyborów.
 2. Do zadań wydziałowej komisji wyborczej należy:
  1. ustalenie szczegółowego terminarza czynności wyborczych,
  2. organizowanie i przeprowadzanie wydziałowych zebrań wyborczych w celu dokonania wyboru członków Senatu i Kolegium Elektorów Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich oraz wyboru przedstawicieli do rady wydziału,
  3. organizowanie i przeprowadzenie zebrań w celu dokonania wyboru dziekana i prodziekanów,
  4. informowanie Komisji Wyborczej UR o ustalonym szczegółowym terminarzu czynności wyborczych, o przebiegu i wynikach wyborów,
  5. zabezpieczenie dokumentacji wyborów.
§ 53
 1. Kadencja kolegialnych i jednoosobowych organów UR trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 września w roku wyborów, a kończy w dniu 31 sierpnia ostatniego roku kadencji.
 2. Wybory Rektora, prorektorów, dziekanów i prodziekanów odbywają się kolejno w odrębnych terminach ustalonych przez odpowiednie komisje wyborcze, z tym że wybory Rektora i prorektorów powinny być przeprowadzone do 15 maja, a dziekanów i prodziekanów do 15 czerwca ostatniego roku kadencji.
 3. Kadencja Kolegium Elektorów Uniwersytetu oraz kolegium elektorów wydziału trwa cztery lata i upływa z chwilą wyboru kolegium na nową kadencję.
 4. Jeśli mandat wygasa podczas trwania kadencji organów kolegialnych UR, to przeprowadza się wybory uzupełniające.
§ 54
 1. Mandat w organach kolegialnych UR wygasa, gdy:
  1. pracownik przestał być pracownikiem UR, student przestał być studentem, a doktorant przestał być doktorantem UR,
  2. osoba posiadająca mandat zrzekła się mandatu,
  3. osoba posiadająca mandat utraciła bierne prawo wyborcze,
  4. osoba posiadająca mandat nie usprawiedliwiła trzech nieobecności w ciągu jednego roku akademickiego lub nie może uczestniczyć w posiedzeniach w okresie więcej niż sześciu miesięcy.
 2. Skład organu kolegialnego UR uzupełnia się w drodze wyborów uzupełniających, jeżeli do końca kadencji przedstawiciela, którego mandat wygasł, brakuje więcej niż sześć miesięcy.
 3. Wybory uzupełniające przeprowadza się zgodnie z postanowieniami Statutu odnośnie do wyborów.
§ 55
 1. Funkcji Rektora i prorektora nie można łączyć z funkcją dziekana, prodziekana, dyrektora i zastępcy dyrektora instytutu.
 2. Funkcji dziekana i prodziekana nie można łączyć z funkcją dyrektora i zastępcy dyrektora instytutu oraz kierownika katedry.
 3. Funkcji organu jednoosobowego UR lub jego zastępcy nie może sprawować osoba pełniąca funkcję organu jednoosobowego w innej uczelni albo będąca założycielem innej uczelni niepublicznej.
 4. Członkiem Senatu UR nie może być osoba pełniąca funkcję organu jednoosobowego innej uczelni albo będąca założycielem innej uczelni jako osoba fizyczna lub też posiadająca status członka organu osoby prawnej będącej założycielem uczelni niepublicznej.
 5. Odwołanie Rektora, prorektora, dziekana i prodziekana powinno odbywać się w trybie określonym w art. 78 lub w art. 38 Ustawy.

Wstawił:Szczęsny Jan 2007-06-22 12:30
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2007-06-22
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2007-06-22
Stronę obejrzano: 18419 razy
[+]