Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INFORMACJE » Statut » Pracownicy Uniwersytetu
Statut - Pracownicy Uniwersytetu

STATUT UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
uchwalony przez Senat UR w dniu 29 czerwca 2006 r.
Pracownicy Uniwersytetu
§ 56
 1. Pracownikami Uniwersytetu są nauczyciele akademiccy: pracownicy naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni i naukowi, dyplomowani bibliotekarze, dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.
 2. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi są zatrudniani na stanowiskach:
  1. profesora zwyczajnego,
  2. profesora nadzwyczajnego,
  3. profesora wizytującego,
  4. adiunkta,
  5. asystenta.
 3. Pracownicy dydaktyczni są zatrudniani na stanowiskach:
  1. starszego wykładowcy,
  2. wykładowcy,
  3. lektora lub instruktora.
 4. Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej są zatrudniani na stanowiskach:
  1. starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego,
  2. kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego,
  3. adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej,
  4. asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej.
 5. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi są zatrudniani na stanowiskach:
  1. naukowo-technicznych,
  2. inżynieryjno-technicznych,
  3. pozostałych pracowników bibliotecznych,
  4. pracowników administracji i obsługi.
§ 57
 1. Nauczycielami akademickimi na poszczególnych stanowiskach mogą być osoby odpowiadające kryteriom określonym w ustawie.
 2. Wymogi stawiane pracownikom Biblioteki przy ich zatrudnianiu i awansowaniu określi właściwy minister.
§ 58
 1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na podstawie mianowania albo umowy o pracę.
 2. Senat ustala podstawowe zasady nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami akademickimi, w tym kryteria wyboru mianowania lub umowy o pracę jako podstawy zatrudnienia z uwzględnieniem zapisów § 59 Statutu, biorąc w szczególności pod uwagę, iż:
  1. mianowanie po raz pierwszy w UR następuje w drodze konkursu,
  2. pierwsze mianowanie w uczelni lub na dane stanowisko następuje na czas określony, który nie może przekroczyć czterech lat (z wyłączeniem profesorów),
  3. w ostatnim roku mianowania na czas określony należy dokonać oceny nauczyciela akademickiego i od jej wyniku uzależnia się ponowne mianowanie na czas określony (do dwóch lat) lub mianowanie na czas nieokreślony,
  4. rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela akademickiego następuje z końcem semestru, tj. z dniem 28 lutego lub 30 czerwca.
 3. Na podstawie mianowania zatrudnia się nauczyciela akademickiego tylko w pełnym wymiarze czasu pracy. Dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego w UR na podstawie mianowania Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy.
 4. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim nawiązuje i rozwiązuje Rektor na wniosek dziekana lub kierownika innej jednostki organizacyjnej, zaopiniowany przez radę wydziału albo z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii dziekana lub kierownika innej jednostki organizacyjnej.
 5. Nauczycielami akademickimi mogą być osoby odpowiadające kryteriom określonym w Ustawie, a ponadto spełniające następujące warunki:
  1. na stanowisku profesora zwyczajnego może być zatrudniona osoba, która posiada tytuł profesora i dwie pozytywne opinie od profesorów zwyczajnych z innych uczelni,
  2. na stanowisku profesora nadzwyczajnego może być zatrudniona osoba, która posiada tytuł profesora (bez konieczności uzyskania dodatkowych opinii) lub stopień doktora habilitowanego i dwie pozytywne opinie od profesorów z innych uczelni, w tym co najmniej jedna od osoby posiadającej tytuł profesora,
  3. na stanowisku profesora wizytującego może być zatrudniona osoba z innej uczelni, posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego albo stopień doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej potwierdzone opiniami dwóch profesorów tytularnych lub doktorów habilitowanych spoza Uniwersytetu oraz pozytywną opinią Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów,
  4. na stanowisku starszego wykładowcy może być zatrudniona osoba posiadająca stopień doktora, praktykę pedagogiczną nie krótszą niż 10 lat oraz bardzo dobrą ocenę dotychczasowej pracy dydaktycznej,
  5. na stanowisku wykładowcy może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł magistra lub równorzędny, praktykę pedagogiczną nie krótszą niż 5 lat oraz bardzo dobrą ocenę dotychczasowej pracy dydaktycznej.
 6. Zatrudnienie nauczycieli akademickich:
  1. na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony mianuje Rektor w drodze konkursu, po zasięgnięciu opinii rady wydziału i Senatu,
  2. mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego osoby posiadającej tytuł profesora następuje na czas nieokreślony w drodze konkursu, po zasięgnięciu opinii rady wydziału i Senatu,
  3. pierwsze mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego osoby posiadającej stopień doktora habilitowanego następuje na okres 5 lat; kolejne - na czas nieokreślony,
  4. dopuszcza się możliwość mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony osoby posiadającej stopień doktora habilitowanego, która zatrudniona była na takim stanowisku w innej uczelni przez okres co najmniej 5 lat i uzyskała dwie pozytywne opinie profesorów tytularnych,
  5. zatrudnienie cudzoziemców na stanowiskach profesora zwyczajnego, nadzwyczajnego i pozostałych możliwe jest w formie umowy o pracę na okres do 3 lat, w zależności od potrzeb kadrowych, z możliwością przedłużenia na kolejne takie okresy,
  6. na podstawie umowy o pracę na czas określony zatrudnia się nauczycieli akademickich na dodatkowych etatach, w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz emerytów,
  7. na podstawie umowy o pracę na czas określony zatrudnia się na stanowiskach wykładowcy, starszego wykładowcy, lektora i akompaniatora; w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach Rektor może mianować na te stanowiska na czas nieokreślony.
 7. Zgodę na dodatkowe zatrudnienia poza UR wyraża:
  1. Senat dla Rektora i prorektorów,
  2. rada wydziału dla dziekana i prodziekanów.
§ 59
 1. Zatrudnienie na stanowisku asystenta osoby niemającej stopnia naukowego doktora nie powinno przekraczać ośmiu lat. Rektor może przedłużyć zatrudnienie o rok (na podstawie umowy o pracę) w przypadku, gdy zainteresowany ma otwarty przewód doktorski oraz przedstawi pozytywną ocenę promotora przygotowywanej pracy doktorskiej.
 2. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta osoby niemającej stopnia naukowego doktora habilitowanego nie powinno przekraczać dziewięciu lat. Rektor może przedłużyć zatrudnienie na stanowisku adiunkta (na podstawie umowy o pracę o dwa lata) w przypadku przyjęcia do druku rozprawy habilitacyjnej lub cyklu prac i uzyskania dwóch pozytywnych ocen dorobku naukowego.
 3. Bieg terminów, o których mowa w ust. 1 i 2 ulega zawieszeniu na czas trwania urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, urlopu dla poratowania zdrowia lub czasu trwania służby wojskowej.
 4. Mianowania nauczycieli akademickich na stanowiskach adiunkta i asystenta zawarte przed dniem wejścia w życie Ustawy zachowują moc do czasu określonego w akcie mianowania (nie dłużej niż na okres, o którym mowa w pkt 1 i 2 tego paragrafu i z uwzględnieniem pkt 3).
§ 60
 1. Mianowanie po raz pierwszy w UR następuje w drodze konkursu otwartego.
 2. Komisję konkursową powołuje dziekan wydziału lub kierownik jednostki ogólnouczelnianej lub pozawydziałowej.
 3. W skład komisji konkursowej wchodzą: dziekan, osoba mająca być bezpośrednim przełożonym zatrudnianego pracownika oraz co najmniej jedna osoba reprezentująca tę samą lub pokrewną dziedzinę naukową.
 4. Jeśli konkurs dotyczy stanowiska profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego, to osoby będące w składzie komisji konkursowej reprezentantami tej samej lub pokrewnej dyscypliny naukowej powinny posiadać przynajmniej stopień doktora habilitowanego, w tym co najmniej jedna z nich - tytuł profesora.
 5. Konkurs - za zgodą Rektora - rozpisuje dziekan wydziału albo kierownik jednostki ogólnouczelnianej lub pozawydziałowej. Ogłoszenie konkursu następuje przez podanie jego warunków do publicznej wiadomości.
 6. Informacja o konkursie powinna zawierać:
  1. określenie wymagań stawianych kandydatowi,
  2. wykaz wymaganych dokumentów,
  3. termin składania dokumentów,
  4. termin rozstrzygnięcia konkursu.
 7. Komisja konkursowa przedstawia radzie wydziału informację o przebiegu konkursu oraz stanowisko komisji konkursowej. W przypadku braku odpowiednich kandydatów ogłaszający konkurs dokonuje jego zamknięcia.
§ 61
Zatrudnienie pracownika niebędącego nauczycielem akademickim następuje na podstawie umowy o pracę. Umowę tę, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której pracownik ma być zatrudniony, zawiera:
 1. Rektor - z pracownikami naukowo-technicznymi, inżynieryjno-technicznymi, pozostałymi pracownikami bibliotecznymi,
 2. kanclerz - z pozostałymi pracownikami.
§ 62
 1. Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie. Bieżąca ocena nauczycieli akademickich jest obowiązkiem ich bezpośrednich przełożonych.
 2. Dla dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich powołuje się:
  1. wydziałowe lub instytutowe komisje oceniające,
  2. uczelnianą komisję oceniającą,
  3. odwoławczą komisję oceniającą UR,
  4. komisję oceniającą w Bibliotece UR.
 3. Wydziałową i instytutowe komisje oceniające powołuje rada wydziału; komisji wydziałowej przewodniczy dziekan, a instytutowej - dyrektor instytutu.
 4. Senat UR powołuje:
  1. komisję oceniającą UR, której przewodniczy prorektor wyznaczony przez Rektora,
  2. odwoławczą komisję oceniającą, której przewodniczy Rektor,
  3. komisję oceniającą w Bibliotece, której przewodniczy prorektor wyznaczony przez Rektora.
 5. Można być członkiem tylko jednej komisji oceniającej.
 6. Okres działania komisji oceniających trwa cztery lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji organów UR.
§ 63
 1. Wydziałowa (instytutowa) komisja oceniająca dokonuje oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w wydziale (instytucie).
 2. Oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych niewchodzących w skład wydziałów dokonuje uczelniana komisja oceniająca, zaś nauczycieli akademickich zatrudnionych w Bibliotece - komisja oceniająca w Bibliotece UR.
 3. Odwoławcza komisja oceniająca rozpatruje odwołania od ocen dokonanych przez inne komisje oraz dokonuje oceny pracy dziekanów oraz kierowników jednostek pozawydziałowych i ogólnouczelnianych.
§ 64
 1. Podstawę oceny nauczyciela akademickiego stanowią jego osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz dydaktyczne i organizacyjne. Oceny dokonuje się na podstawie regulaminu, który w szczególności uwzględnia:
  1. publikacje naukowe z uwzględnieniem rangi wydawnictw lub czasopism, w których się ukazały,
  2. udział w kolegiach redakcyjnych czasopism naukowych oraz recenzowanie prac naukowych,
  3. aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych z uwzględnieniem prestiżu konferencji i charakteru uczestnictwa,
  4. poziom prowadzonych zajęć dydaktycznych,
  5. autorstwo podręczników, skryptów i innych pomocy dydaktycznych,
  6. udział w postępowaniu o nadanie stopni i tytułów naukowych,
  7. działalność popularyzatorską,
  8. funkcje pełnione w krajowych i międzynarodowych organizacjach i towarzystwach naukowych oraz w Uniwersytecie,
  9. aktywność w pozyskiwaniu środków na badania ze źródeł zewnętrznych,
  10. nagrody i wyróżnienia instytucji i towarzystw naukowych,
  11. rozwój kadry naukowej.
 2. Organy powołujące komisje oceniające dostosowują wyżej wymienione kryteria do poszczególnych grup pracowniczych oraz wprowadzają dodatkowe szczegółowe kryteria oceny. Kryteria te nie mogą być stosowane wcześniej niż po upływie roku od ich ogłoszenia.
 3. Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego, przeprowadzona w postępowaniu w sprawie nadania tytułu naukowego lub zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego albo nadzwyczajnego, spełnia kryteria oceny okresowej.
 4. Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego dotyczącej wypełniania obowiązków dydaktycznych zasięga się opinii studentów. Opinię te ustala się na podstawie ankiety. Zasady i tryb przeprowadzania ankiety określa Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.
§ 65
 1. Wyniki oceny okresowej mają wpływ na:
  1. przedłużenie zatrudnienia na zajmowanym stanowisku,
  2. wysokość uposażenia,
  3. awanse i wyróżnienia,
  4. powierzanie stanowisk kierowniczych.
 2. Negatywna ocena stanowi podstawę do rozwiązania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim zgodnie z art. 124 pkt 3 Ustawy.
§ 66
 1. Ocena nauczyciela akademickiego wraz z wnioskami zostaje mu niezwłocznie przedstawiona przez przewodniczącego komisji oceniającej.
 2. Od oceny służy nauczycielowi akademickiemu odwołanie do odwoławczej komisji oceniającej. Powinno być ono wniesione w terminie 14 dni od przedstawienia oceny nauczycielowi akademickiemu.
 3. Odwoławcza komisja oceniająca powinna rozpoznać odwołanie w terminie 30 dni od daty otrzymania odwołania. Odwoławcza komisja oceniająca utrzymuje zaskarżoną ocenę w mocy albo zmienia ją na korzyść odwołującego się nauczyciela akademickiego. Decyzja odwoławczej komisji oceniającej jest ostateczna.
§ 67
Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim może być rozwiązany w trybie art. 125 Ustawy na mocy decyzji Rektora po uzyskaniu zgody rady wydziału lub rady jednostki organizacyjnej, w której pracownik ten jest zatrudniony.
§ 68
 1. Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.
 2. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego ustala kierownik jednostki, a jego obciążenia dydaktyczne zatwierdza dziekan.
 3. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków innych pracowników określają ich bezpośredni przełożeni.
§ 69
 1. Rektor, powierzając nauczycielowi akademickiemu wykonywanie ważnych zadań dla UR, może obniżyć wymiar jego zajęć dydaktycznych w okresie wykonywania powierzonych zadań poniżej dolnej granicy wymiaru ustalonego zgodnie z art. 130, ust. 3 Ustawy.
 2. Szczegółowe kryteria obniżania wymiaru zajęć ustala Senat.
 3. Obniżony wymiar zajęć nie może być niższy niż 75% dolnej granicy wymiaru ustalonego zgodnie z art. 130. ust. 3 Ustawy.
§ 70
 1. Nauczyciel akademicki ma prawo do uzyskania płatnego lub bezpłatnego urlopu do celów naukowych.
 2. W celu uzyskania urlopu do celów naukowych nauczyciel akademicki składa umotywowany wniosek do dziekana lub kierownika właściwej jednostki organizacyjnej za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego.
 3. Nauczyciel akademicki może otrzymać płatny urlop:
  1. dla przygotowania rozprawy doktorskiej: w wymiarze nieprzekraczającym trzech miesięcy, po przedłożeniu opinii promotora o stopniu zaawansowania rozprawy,
  2. dla przygotowania rozprawy habilitacyjnej: w wymiarze nieprzekraczającym sześciu miesięcy, po przedłożeniu opinii jednego profesora z ośrodka naukowego posiadającego uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego o stopniu zaawansowania rozprawy,
  3. dla celów naukowych: profesor lub doktor habilitowany - nie częściej niż jeden raz na siedem lat zatrudnienia w UR w wymiarze nieprzekraczającym jednego roku.
 4. Nauczyciel korzystający z płatnych urlopów nie może być w tym okresie zatrudniony na podstawie stosunku pracy ani prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek.
§ 71
 1. Pracownikom wyróżniającym się szczególnymi osiągnięciami w pracy i osobom zasłużonym dla UR Senat może przyznawać nagrody i wyróżnienia honorowe Uniwersytetu.
 2. Senat może występować z wnioskami o nadanie orderów, odznaczeń oraz nagród państwowych i resortowych wyróżniającym się pracownikom oraz osobom zasłużonym dla Uniwersytetu.
§ 72
 1. Wnioski o przyznanie odznaczeń i wyróżnień oraz nagród indywidualnych lub zespołowych przedstawiają Rektorowi:
  1. prorektorzy,
  2. dziekani wydziałów oraz kierownicy jednostek pozawydziałowych i ogólnouczelnianych, dyrektor Biblioteki, kanclerz.
 2. Wnioski te powinny zawierać określenie proponowanego odznaczenia (wyróżnienia) wraz z uzasadnieniem w przypadku odznaczeń i wyróżnień, a proponowane stopnie nagród indywidualnych i zespołowych (wraz z propozycją podziału między członków zespołu) i uzasadnieniem w przypadku nagród.
 3. Rektor kieruje zgłoszone propozycje do komisji senackiej do spraw kadr naukowych celem uzyskania opinii.
 4. Wyniki obrad komisji w przypadku odznaczeń i wyróżnień Rektor przedstawia Senatowi, który podejmuje ostateczną decyzję w głosowaniu tajnym.
 5. Rektor może przyznać nagrodę indywidualną lub zespołową także z własnej inicjatywy.
§ 73
 1. Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego.
 2. W szczególności nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za popełnienie czynów niezgodnych z prawem i etyką.
§ 74
 1. Senat powołuje Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli Akademickich spośród nauczycieli akademickich zgłoszonych przez rady wydziałów, rady jednostek pozawydziałowych i ogólnouczelnianych lub członków Senatu.
 2. Komisja dyscyplinarna w głosowaniu tajnym wybiera przewodniczącego oraz jego zastępców. Przewodniczącym oraz zastępcą przewodniczącego może być tylko osoba zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego.
 3. Członkami komisji nie mogą być osoby pełniące funkcję: Rektora, prorektorów, dziekana, prodziekanów i dyrektora instytutu, także w innej uczelni.
 4. Okres działania komisji dyscyplinarnej trwa cztery lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji organów UR.
 5. Rzeczników dyscyplinarnych powołuje Rektor na czas kadencji spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora.

Wstawił:Szczęsny Jan 2007-06-22 12:29
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2007-06-22
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2007-06-22
Stronę obejrzano: 30332 razy
[+]