Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 17.12.2015 r.
17.12.2015 r.

Z OBRAD SENATU

 

Przedświąteczne obrady Senatu UR (17 grudnia) rozpoczęły się od wręczenia aktów mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego. Z rąk Rektora otrzymali je: prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska i prof. dr hab. Joanna Kostecka z Wydziału Biologiczno-Rolniczego oraz prof. dr hab. Stanisław Pieprzny z Wydziału Prawa i Administracji.

 

Decyzją zebranych, w jednomyślnym głosowaniu, uchwalono nadanie imienia Profesora Kazimierza Obodyńskiego Auli przy ul. Cichej 2a, a także imienia Doktora Antoniego Zająca Pracowni Dydaktyki Ogólnej Wydziału Pedagogicznego w budynku przy ul. ks. J. Jałowego 24 (wnioski rad wydziałów).

 

Przyjęto również uchwały w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Rzeszowskiego na 2015 r. oraz prowizorium planu rzeczowo-finansowego UR na rok  2016 r.

 

Obradujący poparli ponadto wniosek o utworzenie, na Wydziale Socjologiczno-Historycznym, studiów podyplomowych fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa.

 

Najważniejszym punktem w porządku obrad było jednak głosowanie dotyczące wskazania, spośród prorektorów, pełniącego obowiązki Rektora do końca obecnej kadencji władz UR – w związku ze zrzeczeniem się mandatu do pełnienia funkcji organu jednoosobowego Uniwersytetu Rzeszowskiego przez Rektora UR prof. dra hab. Aleksandra Bobko przed upływem kadencji 2012-2016 (objęcie funkcji Sekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego). W głosowaniu tajnym Senat UR wskazał Prorektora ds. Nauki prof. dra hab. Sylwestra Czopka na pełniącego obowiązki Rektora, do dnia 31 sierpnia 2016. Na jego ręce złożono gratulacje i kwiaty. Serdeczne życzenia i podziękowania za kierowanie Uniwersytetem w ciągu ostatnich kilku lat otrzymał od Senatu ustępujący JM Rektor prof. dr hab. Aleksander Bobko.

 

Po zakończeniu obrad nastąpiło tradycyjne połamanie się opłatkiem.

 

 


Wstawił:Drozd Szymon 2015-12-22 08:27
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2015-12-22
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2015-12-22
Stronę obejrzano: 2374 razy
[+]