Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Uchwały » 2015
UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2015

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte podczas posiedzenia 29 stycznia 2015 roku

 

 1. Uchwała nr 428/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 316/05/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2015/2016.
 2. Uchwała nr 429/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.
 3. Uchwała nr 430/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia i doskonalenia programów kształcenia na studiach pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.
 4. Uchwała nr 431/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym w Instytucie Filologii Polskiej  studiów podyplomowych: nauczanie języka polskiego jako obcego.
 5. Uchwała nr 432/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Socjologiczno-Historycznym podyplomowych studiów z etyki i filozofii.
 6. Uchwała nr 433/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie prof. dra hab. n. med. Jerzego Jakowickiego na stanowisku profesora zwyczajnego.
 7. Uchwała nr 434/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Pedagogicznego o zatrudnienie dra hab. Andrzeja Łukasika na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 8. Uchwała nr 435/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dra hab. Radosława Grabowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 9. Uchwała nr 436/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dra hab. Bartosza Wróblewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 10. Uchwała nr 437/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dr hab. Elżbiety Feret na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 11. Uchwała nr 438/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.
 12. Uchwała nr 439/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania.
 13. Uchwała nr 440/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Rozwoju Uczelni.
 14. Uchwała nr 441/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Nauki.
 15. Uchwała nr 442/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 16. Uchwała nr 443/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 17. Uchwała nr 444/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.
 18. Uchwała nr 445/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte podczas posiedzenia 26 lutego 2015 roku

 

 1. Uchwała nr 446/02/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie oceny działalności administracji UR.
 2. Uchwała nr 447/02/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku instrumentalistyka, studia I stopnia o profilu praktycznym.
 3. Uchwała nr 448/02/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia studiów I stopnia na kierunku instrumentalistyka.
 4. Uchwała nr 449/02/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku jazz i muzyka rozrywkowa, studia I stopnia o profilu praktycznym.
 5. Uchwała nr 450/02/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia studiów I stopnia na kierunku jazz i muzyka rozrywkowa.
 6. Uchwała nr 451/02/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.
 7. Uchwała nr 452/02/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego o przedłużenie zatrudnienia dra hab. prof. UR Dariusza Pogockiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 8. Uchwała nr 453/02/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie prof. dr hab. Marioli Wierzbickiej na stanowisku profesora zwyczajnego.
 9. Uchwała nr 454/02/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o przedłużenie zatrudnienia dra hab. prof. UR Romana Magrysia na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 10. Uchwała nr 455/02/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Muzyki o zatrudnienie dra hab. Macieja Gallasa na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte podczas posiedzenia 26 marca 2015 roku

 

 1. Uchwała nr 456/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do orderów i odznaczeń państwowych.
 2. Uchwała nr 457/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do Medali Komisji Edukacji Narodowej.
 3. Uchwała nr 458/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatury do nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 4. Uchwała nr 459/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
 5. Uchwała nr 460/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej i dydaktycznej w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 6. Uchwała nr 461/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 7. Uchwała nr 462/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie warunków i trybu przyjmowania na studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016.
 8. Uchwała nr 463/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2015/2016.
 9. Uchwała nr 464/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Socjologiczno-Historycznym studiów podyplomowych menedżer w samorządzie terytorialnym.
 10. Uchwała nr 465/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie udostępnienia nieruchomości w Weryni na prowadzenie ośrodka nauki jazdy konnej i hipoterapii.
 11. Uchwała nr 466/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Podkarpackiego Centrum Innowacyjno-Badawczego Środowiska.
 12. Uchwała nr 467/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o przedłużenie zatrudnienia dra hab. prof. UR Jana Bazana na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 13. Uchwała nr 468/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dra hab. prof. UR Ihora Virta na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 14. Uchwała nr 469/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dra hab. Andrzeja Wala na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 15. Uchwała nr 470/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie prof. dr hab. n. med. Haliny Bartosik-Psujek na stanowisku profesora zwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte podczas posiedzenia 30 kwietnia 2015 roku

 

 1. Uchwała nr 471/04/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz podziału zysku.
 2. Uchwała nr 472/04/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w Statucie UR.
 3. Uchwała nr 473/04/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu studiów wyższych.
 4. Uchwała nr 474/04/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2016/2017.
 5. Uchwała nr 475/04/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Sztuki studiów podyplomowych z zakresu malarstwa.
 6. Uchwała nr 476/04/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w Uchwale nr 430/01/2015 Senatu UR z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia i doskonalenia programów kształcenia na studiach pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. 
 7. Uchwała nr 477/04/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania w ramach Wydziału Prawa i Administracji Akademickiego Centrum Doskonalenia Administracji.
 8. Uchwała nr 478/04/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zbycia działki gruntowej nr 1549/27 w Kolbuszowej.
 9. Uchwała nr 479/04/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania Medalu Wielkiego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 10. Uchwała nr 480/04/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 11. Uchwała nr 481/04/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.

 

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte podczas posiedzenia 28 maja 2015 roku

 

 1. Uchwała nr 482/05/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wprowadzenia Księgi identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Uchwała nr 483/05/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016.
 3. Uchwała nr 484/05/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku turystyka historyczna i kulturowa, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 4. Uchwała nr 485/05/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia studiów I stopnia na kierunku turystyka historyczna i kulturowa.
 5. Uchwała nr 486/05/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym, w Instytucie Filologii Angielskiej studiów podyplomowych: metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 6. Uchwała nr 487/05/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym, w Instytucie Filologii Angielskiej studiów podyplomowych: studia kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego nauczycieli języka angielskiego.
 7. Uchwała nr 488/05/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym, w Instytucie Filologii Angielskiej studiów podyplomowych: tłumaczenie ustne.
 8. Uchwała nr 489/05/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym studiów podyplomowych: aplikacje internetowe, marketing w sieci i e-commerce.
 9. Uchwała nr 490/05/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym studiów podyplomowych: nowoczesne metody nauczania informatyki.
 10. Uchwała nr 491/05/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym studiów podyplomowych: systemy i sieci komputerowe (Cisco Certified).
 11. Uchwała nr 492/05/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 439/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym (dotyczy zmian w opisie efektów kształcenia dla kierunku pedagogika prowadzonym na Wydziale Pedagogicznym).
 12. Uchwała nr 494/05/2015 r. Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania prof. dr. hab. Igorowi Cependzie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 13. Uchwała nr 495/05/2015 w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie prof. dr hab. Elżbiety Ury kierownika Akademickiego Centrum Doskonalenia Administra­cji.
 14. Uchwała nr 496/05/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie prof. dra hab. n. med. Stanisława Orkisza na stanowisku profesora zwyczajnego.
 15. Uchwała nr 497/05/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dra hab. Jana Rutowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 16. Uchwała nr 498/05/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych o zatrudnienie prof. dra hab. Jacka Kozdrója na stanowisku profesora zwyczajnego.
 17. Uchwała nr 499/05/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie prof. dra hab. Wiesława Śliwy na stanowisku profesora zwyczajnego.
 18. Uchwała nr 500/05/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dra hab. Włodzimierza Mikulskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 19. Uchwała nr 501/05/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dra hab. Wojciecha Szuszkiewicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte podczas posiedzenia 25 czerwca 2015 roku

 

 1. Uchwała nr 502/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia  planu rzeczowo-finansowego na 2015 rok.
 2. Uchwała nr 503/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie oceny działalności Uniwersytetu, zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora oraz oceny działalności Rektora.
 3. Uchwała nr 504/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie terminów posiedzeń Senatu w roku akademickim 2015/2016.
 4. Uchwała nr 505/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego: „Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne”.
 5. Uchwała nr 506/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego, zmieniająca Uchwałę nr 307/07/2011 r. z dnia 7 lipca 2011 r., w sprawie realizacji projektu: „Przebudowa stołówki studenckiej przy ul. Cichej na Centrum Naukowo-Dydaktyczne Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Rzeszowskiego - Rzeszów ul. Cicha”.
 6. Uchwała nr 507/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji projektu: „Dostosowanie budynku D-1 dla potrzeb osób niepełnosprawnych – rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej wraz z budową windy i najazdami”.
 7. Uchwała nr 508/06/015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 130/05/2013 r. z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie realizacji projektu: „Uniwersyteckie Centrum Sportowe - Hala Sportowa”.
 8. Uchwała nr 509/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.
 9. Uchwała nr 510/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 10. Uchwała nr 511/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad pobierania opłat, określenia wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów i opłat za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania – w całości lub części – z tych opłat na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 11. Uchwała nr 512/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków obniżania i zwalniania z tych opłat cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.
 12. Senatu Uniwersytetu nr 513/06/2015 Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia I stopnia, inżynierskie, o profilu ogólnoakademickim.
 13. Uchwała nr 514/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia studiów I stopnia na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami.
 14. Uchwała nr 515/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku inżynieria produkcji, studia II stopnia o profilu praktycznym.
 15. Uchwała nr 516/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia studiów II stopnia na kierunku inżynieria produkcji.
 16. Uchwała nr 517/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, studiów podyplomowych aplikacje internetowe z elementami grafiki komputerowej.
 17. Uchwała nr 518/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego o zmianie: Uchwały nr 434/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Biologiczno-Rolniczym, Uchwały nr 422/06/2012 Senatu UR w sprawie uruchomienia studiów II stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, Uchwały nr 253/01/2014 Senatu UR w sprawie uruchomienia studiów II stopnia na kierunku architektura krajobrazu, Uchwały nr 334/06/2014 Senatu UR w sprawie utworzenia studiów inżynierskich na kierunku ochrona środowiska w zakresie posiadanych uprawnień nadanych Wydziałowi Biologiczno-Rolniczemu na mocy Uchwały Senatu UR w sprawie utworzenia studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska.
 18. Uchwała nr 519/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniającą Uchwałę nr 435/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Ekonomii.
 19. Uchwała nr 520/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 437/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 20. Uchwała nr 521/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 421/12/2014 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku systemy diagnostyczne w medycynie studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 21. Uchwała nr 522/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 438/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Medycznym.
 22. Uchwała nr 523/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 439/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym (dotyczy zmian w opisie efektów kształcenia dla kierunku nauki o rodzinie prowadzonym na Wydziale Pedagogicznym).
 23. Uchwała nr 524/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie prof. dra hab. Krzysztofa Kukuły (Wydział Biologiczno-Rolniczy)  na stanowisku profesora zwyczajnego.
 24. Uchwała nr 525/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie dra hab. n. med. prof. UR Jacka Tabarkiewicza na Dyrektora Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych.

 


Wstawił:Drozd Szymon 2015-07-29 10:29
Sporządził:Małgorzata Dworak   2015-07-29
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2015-07-29
Stronę obejrzano: 17190 razy
[+]