Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 25.06.2015 r.
25.06.2015 r.

Z OBRAD SENATU

 

Ostatnie w roku akademickim 2014/2015, przedwakacyjne obrady Senatu UR odbyły się w 25 czerwca.

Istotnym punktem posiedzenia było przedstawione przez JM Rektora prof. dra hab. Aleksandra Bobko sprawozdanie z działalności Uczelni w 2014 r. Senat, podejmując stosowną uchwałę, jednomyślnie udzielił absolutorium władzom rektorskim i zaaprobował działania w minionym roku.  

Przyjęto także plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Rzeszowskiego na 2015 r.

Jednogłośnie podjęta została uchwała w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Rzeszowskim. Uczelnia poprzez ten proces (wprowadzony zapisami Prawa o szkolnictwie wyższym) sprawdza faktyczne umiejętności, kompetencje i wiedzę danego kandydata, uzyskane poza systemem studiów, np. przez wykonywanie pracy, uczestnictwo w kursach i szkoleniach, samodoskonalenie. Proces ten powiązany jest także z rekrutacją i dotyczy kandydatów, którzy będą ubiegać się o przyjecie na studia rozpoczynające się od roku 2016/2017.

Senat zatwierdził także wnioski rad wydziałów: Biologiczno-Rolniczego w sprawie utworzenia studiów I stopnia na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, Matematyczno-Przyrodniczego w sprawie utworzenia studiów II stopnia na kierunku inżynieria produkcji oraz studiów podyplomowych: aplikacje internetowe z elementami grafiki komputerowej.

Przyjęto ponadto zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych w UR, także dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.

Kilka kolejnych uchwał wprowadziło zmiany w efektach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów; zakres modyfikacji w tym obszarze określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia.

Senat zatwierdził także terminarz posiedzeń w roku akademic­kim 2015/2016.

 

 


Wstawił:Drozd Szymon 2015-07-29 10:27
Sporządził:Małgorzata Dworak   2015-07-29
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2015-07-29
Stronę obejrzano: 2203 razy
[+]