Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INFORMACJE » Statut » Zmiany do Statutu
Statut

UCHWAŁA
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z 28 września 2006 r.

w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

§1

Na podstawie art.56 pkt 2 i art. 274 ustawy z 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym dokonano następujących zmian w Statucie.

§2

W paragrafie 15, pkt 6 po wyrazie "pracy" w miejsce przecinka wstawiono kropkę, a wyrazy "posiadającego co najmniej stopień doktora habilitowanego" zastąpiono: Dyrektor Instytutu powinien posiadać tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego,

§3

W paragrafie 58 pkt 5.d po wyrazie "dydaktycznej" dodano średnik, a po nim zdanie: w jednostkach międzywydziałowych, prowadzących usługową działalność dydaktyczną wymaga się tytułu magistra, 15 lat praktyki zawodowej oraz bardzo dobrej oceny dotychczasowej pracy dydaktycznej.

§4

Przyjęte zmiany obowiązują od dnia uchwalenia przez Senat

 

Rzeszów, 29 września 2006 r.

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego
R e k t o r
prof. dr bab. Włodzimierz Bonusiak

 

Sprostowanie błędu
W części wydrukowanego nakładu Statutu, w paragrafie 86 punkt 2 zapisano- "o których mowa w § 85 pkt 2 Statutu", a powinno być - "o których mowa w § 89 pkt 2 Statutu".

Rzeszów, 27 grudnia 2006 r.

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2007-06-22 11:49
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2007-06-22
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2007-06-22
Stronę obejrzano: 7770 razy
[+]