Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INNE » Ogłoszenia » Otwarty nabór na Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu „Program Rozwoju Kompetencji”
Otwarty nabór na Partnera do wspólnej realizacji projektu

Otwarty nabór na Partnera do wspólnej realizacji projektu

 

 

 

Uniwersytet Rzeszowski

działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014, poz.1146 z późn. zm.),

ogłasza otwarty nabór na Partnera do wspólnej realizacji projektu 

w ramach konkursu „Program Rozwoju Kompetencji”

nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (zwanego dalej: „Projektem”).

 

 

 

I.                   Wprowadzenie :

 

Celem partnerstwa  jest wspólna realizacja projektu zmierzającego do rozwinięcia lub nabycia nowych kompetencji przez studentów/ek Uniwersytetu Rzeszowskiego wynikających z potrzeb wskazywanych  przez pracodawców w zakresie  predyspozycji jakie powinni posiadać absolwenci uczelni ubiegający się o pracę.

 

W wyniku dokonanej diagnozy oczekiwań pracodawców w oparciu o najnowsze badania rynku zostanie zaplanowany adekwatny system realizacji wsparcia dla studentów/ek Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach co najmniej 1 z poniższych 7 kompetencji:

1.      Zawodowych;

2.      Komunikacyjnych, w tym umiejętności pracy w grupie,

3.      Interpersonalnych

4.      Językowych;

5.      Przedsiębiorczości;

6.      Informatycznych, w tym wyszukiwania informacji

7.      Analitycznych, w tym umiejętności rozwiązywania problemów

 

Jednocześnie adekwatnie do zdefiniowanych w wyniku analizy potrzeb pracodawców kompetencji, zostanie zaplanowany system badań, monitoringu i analiz stopnia ich nabycia/rozwoju przez studentów/tki.

 

Całość działań powinna być ukierunkowana również na:

ü  wspieranie nowoczesnych metod dydaktycznych,

ü  nacisk na zajęcia warsztatowe/projektowe i szkolenia certyfikowane,

ü  zwiększenie wykorzystywania nowych technologii w edukacji oraz pomiarze jej  efektywności,

ü  współpracę z pracodawcami i zaangażowanie ich w proces rozwijania kompetencji studentów/ek Uniwersytetu Rzeszowskiego w tym m.in. w ramach wizyt studyjnych, seminariów/spotkań ze studentami/tkami, forum z udziałem studentów/ek w zakresie potrzeb gospodarki i rynku pracy itp.

ü  Zaplanowanie takich działań projektowych, które będą miały szansę kontynuacji w okresie minimum 2 lat po zakończeniu projektu bez wsparcia środków europejskich. 

 

II.                Zakres tematyczny współpracy w ramach partnerstwa – zadania Partnera:

W ramach projektu przewiduje się podjęcie współpracy z Partnerem w celu realizacji następujących działań:

1.      Wspólne opracowanie szczegółowej koncepcji realizacji Projektu;

2.      Wspólne przygotowanie oraz złożenie wniosku o dofinansowanie projektu;

3.      Współpraca, wymiana doświadczeń, dbałość o najwyższą jakość realizowanych działań i wspólne zarządzanie projektem;

4.      Nawiązanie współpracy z pracodawcami  w tym w szczególności z regionu województwa podkarpackiego w zakresie :

 

a.       Możliwości przeprowadzenia badań dot.  rekomendowanych przez pracodawców kompetencji  jakie powinni posiadać absolwenci/tki Uniwersytetu Rzeszowskiego starający się o pozyskanie pracy.

b.      Zaangażowania pracodawców w proces rozwijania kompetencji studentów/ek Uniwersytetu Rzeszowskiego opracowany w ramach partnerstwa.

5.      Ustalenie oczekiwanych przez pracodawców kompetencji od studentów/ek Uniwersytetu Rzeszowskiego jako potencjalnych kandydatów do pracy.

6.      Współpraca w zakresie organizacji :

a.       Szkoleń certyfikowanych dla studentów/ek;

b.      Zajęć warsztatowych/projektowych w tym w szczególności z udziałem pracodawców, przedstawicieli otoczenia gospodarczego lub społecznego;

c.       Działań pozwalających przybliżyć studentów/tki do rzeczywistych warunków rynku pracy i oczekiwań stawianych przez pracodawców w ramach m.in. wizyt studyjnych u pracodawców, seminariów/spotkań ze studentami/tkami, forów/seminariów/spotkań/zajęć z udziałem pracodawców i studentów/ek

7.      Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących nowe technologie w tym rozwiązania informatyczne w zakresie rozwijania kompetencji studentów/ek i pomiaru ich efektywności.

8.      Wspólne przeprowadzanie monitoringu, badań pomiaru efektywności realizowanego wsparcia w ramach projektu dla studentów/ek w tym w szczególności w aspekcie rozwoju lub nabycia nowych kompetencji i/lub uzyskania zatrudnienia.

9.      Organizacja wydarzeń informacyjnych  na temat Projektu w tym w szczególności z udziałem studentów/ek Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz pracodawców i otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni z regionu województwa podkarpackiego.

 

III.             Kryteria podstawowe wobec Partnera:

1.      Podmiot będący organizacją/stowarzyszeniem/izbą/związkiem zrzeszającym przedsiębiorców/pracodawców.

2.      Podmiot nie będący jednostką sektora finansów publicznych.

3.      Nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

4.      Posiada zdolność do zapewnienia płynnej obsługi finansowej projektu w ramach zadań Partnera - posiada łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od minimum 1 000 000 zł . Jednocześnie, za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na działalności gospodarczej – tzn. sumy przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych. W przypadku podmiotu nieprowadzącego działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w poprzednim roku przez potencjalnego Partnera. W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponował potencjalny Partner w poprzednim zamkniętym roku obrotowym.

 

 

IV.             Pozostałe kryteria wobec Partnera:

 

1.      Podmiot, który posiada doświadczenie w:

a.       realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE /usług/zamówień publicznych we współpracy z pracodawcami lub obejmujących swymi działaniami pracodawców.

b.      organizacji spotkań/forów/seminariów/konferencji z udziałem pracodawców.

 

2.      Podmiot, który w okresie ostatnich 3 lat w stosunku do roku, w którym składana jest oferta na wybór Partnera:

a.       realizował minimum 1 projekt współfinansowany ze środków UE o wartości co najmniej  1 000 000  złotych;

b.      realizował minimum 1 zlecenie/zamówienie publiczne/projekt współfinansowany ze środków UE, w którym min 50 osób wzięło udział w szkoleniach kończących się uzyskaniem powszechnie uznawanego certyfikatu, a szkolenia obejmowały swoim zakresem przynajmniej 1 z kompetencji wskazanych w pkt I ogłoszenia;

c.       realizował minimum 1 spotkanie gospodarcze/konferencję/forum dyskusyjne z udziałem minimum 10 pracodawców.

 

[+]